വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

♎︎

വാല്യം. 17 സെപ്റ്റംബർ, 1913. നമ്പർ 6

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

GHOSTS

(തുടർന്ന)

ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതം വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണാനാകൂ, കാരണം മറ്റ് മോഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രത്യേക വളവിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും വേണ്ടത്ര ശക്തമായ ഒരു ആഗ്രഹം വിരളമാണ്. ആളുകൾ മേലിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ടും അവരുടെ ആഗ്രഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശക്തിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പോൾ വിശ്വാസമില്ല; മൂന്നാമത്തേത്, കാരണം ആഗ്രഹം പ്രേതം സാധാരണയായി ശാരീരിക കാഴ്ചയ്ക്ക് ദൃശ്യമാകില്ല. എന്നിട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങളുണ്ട്, അവ ചിലപ്പോൾ ദൃശ്യമാകും.

ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതം അദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ ദ്രവ്യത്താൽ നിർമ്മിതമാണ്; അത് ശരീരത്തിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ഞരമ്പുകൾ കത്തിക്കുകയും അവയവങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവരുടെ ആഗ്രഹ വസ്തുക്കളിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രപഞ്ച മോഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, മനുഷ്യനുമായി വിഭജിക്കുകയും വ്യക്തിഗതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഓരോ ജന്തുശരീരത്തെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്, കുതിച്ചുകയറുന്നത്, കുതിച്ചുകയറുന്നത്, ശ്വസനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അവയവങ്ങൾ, ശരീരത്തിലെ പുകവലിക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിന് തീയിടുക എന്നിവയിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നു; മോഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അത് കത്തിക്കുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങളാക്കുന്നത് ഇവയാണ്.

രൂപമില്ലാത്ത energy ർജ്ജമാണ് മോഹം. ഒരു പ്രേതത്തിന് എന്തെങ്കിലും രൂപമുണ്ടായിരിക്കണം, അത് ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആഗ്രഹം രൂപം കൊള്ളണം. ഫിസിക്കൽ സെൽ ബോഡിയുടെ അസ്ട്രൽ, മോളിക്യുലർ, ഫോം ബോഡിയിൽ ഇത് രൂപം കൊള്ളുന്നു. ജ്യോതിഷരൂപത്തിലുള്ള ഭ body തികശരീരത്തിൽ എല്ലാ രൂപങ്ങളുടെയും ശക്തിയുണ്ട്. അത് ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രേതമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി, മാറുന്നതും മാറാവുന്നതുമായ ആഗ്രഹം സ്ഥിരമായി രൂപപ്പെടുകയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും വേണം. പ്രകടമാകുന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് എടുക്കുന്ന രൂപം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അവയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവ തിരിച്ചറിയാനോ തൂക്കിനോ അളക്കാനോ കഴിയില്ല. അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ആഗ്രഹം എതിർക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വിശകലനത്തെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആഗ്രഹം രണ്ട് വശങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാം: ആഗ്രഹം-ദ്രവ്യം, ആഗ്രഹം-ശക്തി. മോഹം ദ്രവ്യമാണ്; പിണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് അന്തർലീനവും വേർതിരിക്കാനാവാത്തതുമായ ശക്തി, energy ർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഗുണമാണ് ആഗ്രഹം-ശക്തി. ഈ energy ർജ്ജ-പിണ്ഡം വേലിയേറ്റം പോലെ ഭ body തിക ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു; പക്ഷേ അത് സൂക്ഷ്മമാണ്. മനുഷ്യൻ അതിന്റെ ഉയർച്ചയും വീഴ്ചയും ആക്രമണോത്സുകതയും പിൻവാങ്ങലും മൂലം അകന്നുപോകുന്നു, ഇരുമ്പ്-സൾഫർ നീരാവി, അഗ്നിമേഘങ്ങൾ എന്നിവ പോലെ മൂടൽമഞ്ഞ് കാണാനും മനസിലാക്കാനും അവൻ മനസ്സിന്റെ വെളിച്ചം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും അവയവങ്ങളിലൂടെയും ഒഴുക്കും പ്രവാഹവും ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും. മനുഷ്യനിലും ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആഗ്രഹം ശാരീരിക കാഴ്ചയ്ക്ക് കാണാനാകില്ല, സാധാരണ ക്ലാസിലെ അവകാശവാദികൾക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജീവികളും മേഘങ്ങളും അവന്റെ പ്രേതമല്ല, മറിച്ച് അവ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും രൂപത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് പ്രേത പ്രേതമായി മാറുന്നു. അദൃശ്യമാണെങ്കിലും, ആഗ്രഹവും അതിന്റെ മേഘങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസം പോലെ യഥാർത്ഥമാണ്. ആഗ്രഹം രൂപരേഖയിലല്ല, കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവയവത്തിലൂടെയും അനുഭവപ്പെടുന്നു.

ഭ body തിക ശരീരം നിർമ്മിച്ച കോശങ്ങൾ ചെറുതും വളരെ സൂക്ഷ്മവുമാണ്. അവയ്ക്കുള്ളിലെ തന്മാത്രാ രൂപത്തിലുള്ള ശരീരം ഭൗതികമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മികച്ചതാണ്. നല്ലത്, ആഗ്രഹമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും കേന്ദ്രത്തിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇല്ലാതെ ഉയർന്നുവരുന്ന ആഗ്രഹം, ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാനൽ രക്തമാണ്. ആഗ്രഹം ശ്വാസങ്ങളിലൊന്നായ ആഗ്രഹത്തിലൂടെ ശ്വസനത്തിലൂടെ രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ചിന്തയും ലക്ഷ്യവും മോഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ഗുണവും നിർണ്ണയിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ശ്വസനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സജീവമായ ആഗ്രഹം ശ്വസനത്തിലൂടെ രക്തത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനുശേഷം, അത് അവയവങ്ങളുടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോഹങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഉണർത്തുന്ന മോഹങ്ങൾ അതാത് അവയവങ്ങളിലൂടെ ആവിഷ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നു. പലതും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ആഗ്രഹം ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും അവയെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രബലമായ മോഹത്താൽ മോഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ അവ അത്തരം നിയന്ത്രണത്താൽ ഘനീഭവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല ഈ ഘനീഭവിപ്പിക്കൽ രൂപത്തിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുകയും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഏറെക്കുറെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില പ്രത്യേക മൃഗ തരം അനുസരിച്ച് അത്തരമൊരു ആഗ്രഹം രൂപപ്പെടുന്നു.

അറിവില്ലാത്ത ആഗ്രഹത്തിന് രൂപം നൽകാനും അത് പ്രത്യേകമായി അറിയാനും, എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു മൃഗ തരം ആയിരിക്കണം, ആഗ്രഹം നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭ physical തികത്തിൽ നിന്ന് മാനസിക തലത്തിലേക്ക് മാറുകയും വേണം, അവിടെ അതിന്റെ പ്രത്യേകവും പ്രത്യേകവുമായ രൂപം ലഭിക്കുന്നു. അത് പിന്നീട് മാനസിക ലോകത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതമാണ്. എല്ലാ മൃഗരൂപങ്ങളും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്.

അനിയന്ത്രിതമായ ആഗ്രഹം അനിയന്ത്രിതമായ അഭിനിവേശങ്ങളായ കോപം, ക്രൂരത, വിദ്വേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയത, വഞ്ചന, ആഹ്ലാദം, ബലാത്സംഗം, കശാപ്പ്, മോഷണത്തിനായുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം, അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പരിഗണിക്കാതെ വ്യക്തികളും സ്വത്തും കൈവശം വയ്ക്കുക എന്നിവയാണ്. ശാരീരിക പ്രവർത്തികളാൽ പുറംതള്ളപ്പെടാതെ, മാനസിക സ്വഭാവത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും തിരിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം ആഗ്രഹം കടുവയുടെയോ ചെന്നായയുടെയോ രൂപത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതമായി മാറിയേക്കാം. ശക്തമായ ലൈംഗികാഭിലാഷം, ശാരീരികത്തിൽ നിന്ന് മാനസിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നിയന്ത്രിക്കുകയും നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു കാള, സർപ്പം, വിതയ്ക്കൽ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതമായി മാറിയേക്കാം. സ്പാസ്മോഡിക് മോഹങ്ങളെ പെട്ടെന്നു കൂടിച്ചേർന്ന് മോഹങ്ങൾ പ്രേതങ്ങളായി മാറുന്നില്ല. ശാരീരിക ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേക മാനസിക മേഖലകളിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ശക്തവും സ്ഥിരവുമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതം. മൃഗങ്ങളുടെ തരങ്ങളിൽ മോഹ പ്രേതത്തിന്റെ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് ആ മാനസിക കേന്ദ്രത്തിലൂടെയും ശാരീരിക അവയവത്തിലൂടെയുമാണ്. പെൽവിക് അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന മേഖലയിലും അതിലെ പ്രത്യേക അവയവത്തിലൂടെയും ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതം രൂപപ്പെടണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വിശപ്പുള്ള വിശപ്പ് അവയവവും കേന്ദ്രവും വഴി നിയന്ത്രിക്കുകയും ഘനീഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, അതായത് ആമാശയത്തിന് അനുയോജ്യമായ ആമാശയം, സോളാർ പ്ലെക്സസ്; ഉത്പാദന അവയവങ്ങളിലൂടെയും കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയും മോഹം.

ഭ body തിക ശരീരം ആ ury ംബരത്താൽ ആഹ്ലാദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ആഹ്ലാദത്താൽ മന്ദീഭവിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, കോപത്താൽ ദുർബലമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികതയാൽ വറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ, ആഗ്രഹം പ്രത്യേകമായി കാണാനും ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതമായി രൂപം നൽകാനും കഴിയില്ല, ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് ഒഴികെ; കാരണം, സംയമനം പാലിക്കാത്തയിടത്ത് ശക്തിയില്ല, കാരണം ആ ആഗ്രഹം ശാരീരികത്തിലൂടെ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ, അത് മാനസിക സ്വഭാവത്തിലൂടെ രൂപം കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ ശാരീരിക സംതൃപ്തിക്ക് അവസരമില്ലാത്തപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവസരമുണ്ടെങ്കിലും തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ, ആഗ്രഹം ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സ് ആ പ്രത്യേക ആഗ്രഹത്തെ മറികടന്ന് വളർത്തിയെടുക്കും, അത് സംയമനത്തിലൂടെയും ബ്രൂഡിംഗിലൂടെയും ഒരു പ്രത്യേക പ്രേതത്തിലൂടെയും അവയവത്തിലൂടെയും മാനസിക ലോകത്തേക്ക് ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതമായി വിരിയിക്കപ്പെടും. ശാരീരിക മനുഷ്യശരീരത്തിലെ വയറുവേദന, പെൽവിക് മേഖലകളിലെ ഓരോ അവയവവും പല രൂപങ്ങളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത രക്ഷാകർതൃത്വമാണ്.

ആഗ്രഹം energy ർജ്ജ പദാർത്ഥമാണ്; ശ്വസനം രക്തചംക്രമണത്തിലൂടെ അതിന്റെ അവയവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു, അവിടെ അത് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ മനസ്സ് അതിന്റെ രൂപത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അത് ചിന്തയിലൂടെ രൂപം കൊള്ളുന്നു. മനസ്സ് ബന്ധപ്പെടുന്നതും അതിലൂടെ ചിന്തയുടെ പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നതുമായ ഉപകരണമാണ് മസ്തിഷ്കം.

ആഗ്രഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്കോ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കോ മനസ്സ് ചായ്‌വ് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആഗ്രഹത്തിന് രൂപം നൽകാനാവില്ല, ശാരീരിക ആവിഷ്കാരം നൽകാനും കഴിയില്ല. ആഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള മനസ്സിന്റെ ചായ്‌വിലൂടെ മാത്രമേ ആഗ്രഹം രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഒരു ആഗ്രഹത്തോടുള്ള മനസ്സിന്റെ ചായ്‌വ് ആ പ്രത്യേക ആഗ്രഹത്തിന് അനുമതിയും രൂപവും നൽകുന്നു. മനസ്സിന്റെ പ്രകാശം, ആഗ്രഹം, രൂപവത്കരണ പ്രക്രിയയിൽ ആഗ്രഹം ens ർജ്ജിതമാക്കുന്ന അവയവം എന്നിവയിൽ നേരിട്ട് എറിയാൻ കഴിയില്ല, കഴിയില്ല. മനസ്സിന്റെ പ്രകാശം മോഹത്തിന്റെ അവയവത്തിനും തലച്ചോറിനുമിടയിലുള്ള പല നാഡി കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയും ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരുന്നു. മനസ്സിന്റെ പ്രകാശം നാഡികളും നാഡീ കേന്ദ്രങ്ങളും വഴി വ്യതിചലിക്കുകയും പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ മോഹത്തിന്റെ അവയവത്തിനും തലച്ചോറിനും ഇടയിലുള്ള ചാലകങ്ങളും കണ്ണാടികളുമാണ്. ചിന്തയിലൂടെ മനസ്സിന്റെ ചായ്‌വ്, ആഗ്രഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ, ശാരീരിക മോഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ, മോഹങ്ങൾ പ്രത്യേകതയുള്ളവയാണ്, അവയ്ക്ക് രൂപങ്ങൾ നൽകുകയും മാനസിക ലോകത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം, ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങളായി.

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഈ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങൾ ചോർച്ചയിൽ പിടിക്കപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ കൽപനപ്രകാരം അയച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഗ്രഹം പ്രേതങ്ങൾ ഇരകളുടെ മേൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ഇരപിടിക്കാനും ഇരയാകാനും പോകാം. ഈ ഇരകൾ ഒന്നുകിൽ സമാന മോഹങ്ങളുള്ളവരാണ്, പക്ഷേ അവരെ രൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശക്തിയില്ലാതെ; അല്ലെങ്കിൽ ഇരകൾ പ്രേതങ്ങളുടെ പൂർവ്വികരാണ്, കാരണം ഈ ആഗ്രഹം പ്രേതങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ നിർമ്മാതാക്കളെ വേട്ടയാടുകയും നശിപ്പിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു രഹസ്യ വൈസ് ചിന്തയിൽ നിലനിൽക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഒരു മാനുഷിക സദ്‌ഗുണത്തിലേക്ക് ചിന്ത മാറ്റുകയും ചെയ്യണം, അങ്ങനെ അവൻ ഒരു രാക്ഷസന്റെ രക്ഷകർത്താവാകുകയും അവനെ വേട്ടയാടുകയും വിഡ് olly ിത്തമോ ക്രോധമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ബലപ്രയോഗം; അല്ലെങ്കിൽ, മോശമായത്, അത് അവനെ തിരിയുന്നതിനുമുമ്പ്, ദുർബല ചിന്താഗതിക്കാരെയും ആഗ്രഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയും ഇരയാക്കുകയും മോഷണം, ലൈസൻസികൾ, മോഹം, കൊലപാതകം എന്നിവയിലേക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും.

സമാനമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരെ ദയയിലും ഗുണത്തിലും വേട്ടയാടുന്ന പ്രേതങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്നു. അത്തരം പ്രേതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപകടം വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം അവ സാധാരണയായി കാണാത്തവയാണ്, മാത്രമല്ല അവയുടെ അസ്തിത്വം അജ്ഞാതമോ അപമാനകരമോ ആണ്.

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രേത പ്രേതത്തിന്റെ ജീവിത കാലാവധി, അത് മാറ്റാനും പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മരണശേഷം പ്രേതത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയുന്നതുവരെ സമാന സ്വഭാവമുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും; അല്ലെങ്കിൽ, അത് അതിന്റെ പ്രവർത്തന അവകാശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നതുവരെ - ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് മഹത്തായ നിയമത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചേക്കാം.

ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതത്തിന് നിലനിൽപ്പിന് അവകാശമുണ്ട്. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ചിന്തകളും ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരുമായി സഹവസിക്കുകയും ഇരയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം അത് അതിന്റെ അവകാശത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു; അത് നിയമത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ വിളിച്ച വ്യക്തിയെ വേട്ടയാടുകയോ കീഴടക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരാളെ തന്റെ ഇച്ഛയ്‌ക്കെതിരായ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത, ആരുടെ ഇഷ്ടത്തെ എതിർക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് അറസ്റ്റിനും നാശത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഫോം നൽകിയതിനപ്പുറം മറ്റേതെങ്കിലും ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കൈവശമാക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ ശ്രമങ്ങൾ, സ്വന്തം അന്തർലീനമായ പ്രേരണയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവിലൂടെയോ ആണെങ്കിൽ: അത് നിയമവിരുദ്ധമായി ആക്രമിക്കുന്നവന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബോധപൂർവമായ അസ്തിത്വവും നിശ്ചയദാർ, ്യവും ഉള്ള മാനസിക നിയമം മഹത്തായ നിയമം. ഒരു മോഹ പ്രേതത്തെ അതിന്റെ രക്ഷകർത്താവ് നിയമത്തിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, അതിന്റെ നാശം ജീവനുള്ള രക്ഷകർത്താവിന്മേൽ നിൽക്കുന്നു, അയാൾക്ക് ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും മാനസികമായും പരിക്കേൽക്കുകയും മാനസിക വൈകല്യമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.