ലീബർസ്റ്റർ ലെസ്സർ,

Wir freuen uns sehr dir diese Übersetzung des ersten Kapitels von ചിന്തയും വിധിയും വോൺ ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യു. പെർസിവൽ സുർ വെർഫുഗുങ് സു സ്റ്റെല്ലൻ. ഡൈസെസ് എർസ്റ്റെ കപിറ്റെൽ ഐസ്റ്റ് ഐൻ ഐൻലീറ്റംഗ് സു വെർഷിഡെനെൻ തീമെൻ ഡെസ് ബുച്ചസ്. തിങ്കിംഗ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനി കാൻ ഐൻ ഗ്രോസെസ് വെർസ്റ്റാൻഡ്‌നിസ് വെർമിറ്റെൽൻ, സു വെർ അൻഡ് വാസ് ഡു ബിസ്റ്റ്, വൈ ഡു ഹിയർഹെർ ഗെക്കോമെൻ ബിസ്റ്റ്, വോ ഡു ഡിച്ച് ബിഫൈൻഡെസ്റ്റ് അൻഡ് വാറും ഡു ഹിയർ ബിസ്റ്റ്. ദാസ് ബുച്ച് ബെഹാൻഡെൽറ്റ് ഡൈസെ ആൻഡ് വീലെ വെയ്‌റ്റേർ തീമെൻ ഇൻ എയ്‌നർ സോർഗ്‌ഫാൽറ്റിജെൻ ആർട്ട് ആൻഡ് വെയ്‌സ്. Über all die Jahre haben uns die Leser stetig informiert, dass dieses Buch ihr Leben auf tiefgreifende Weise zum Positive verändert hat.


 

കപിറ്റെൽ ഐ

EINLEITUNG

ഡബ്ല്യൂ കാപ്പിറ്റൽ വോൺ ചിന്തയും വിധിയും[1] ഞാൻ നിന്നെ വിസ്താരമാക്കുന്നവൻ, ഈവക സംഭവിക്കുന്നവൻ ഇല്ല. Viele Themen നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളവും വെറ്ററീമെന്റുമാരും. Womöglich stellst du fest, dass sie zu sorgfältiger Betrachtung und Reflektion einladen. ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ചു; എങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ വിശുദ്ധപർവ്വതമായ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം ആകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ രാജ്യത്തിൽ വിചാരകശക്തിയുള്ളതു കൊയ്യുവിൻ; അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ച ദൈവഭയത്തിൽ മഹാശക്തിയോടും ദയാലുകളോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ എനിക്കു ഭവിക്കട്ടെ;

ഡൈസെസ് ബുച്ച് എർക്ലാർട്ട് ഡെൻ സിൻ ഡെസ് ലെബൻസ്. ഡീസർ സിൻ ബെസ്റ്റെറ്റ് നിച്ച് ലെഡിഗ്ലിച്ച് ഡാരിൻ, ഗ്ലൂക്ക് സു ഫൈൻഡൻ, വെഡർ ഹിയർ നോച്ച് ഇൻ ഡെർ സെയ്റ്റ് ഡനാച്ച്. ഓച്ച് വോൺ ഡെർ "റെട്ടൂങ്" ഡെർ ഐജെനെൻ സീലെ ഹാൻഡൽറ്റ് എസ് നിച്ച്. Der wahre Sinn des Lebens, welcher Vernunft und Verstand befriedigt, ist der: dass jeder von uns beim Durchlaufen höherer Bewusstseinsstufen immerzu bewusster wird; das heißt der Natur bewusst sein-in ihr, durch sie und auch jenseits von ihr. ഡാബെയ് ഉംഫാസ്സ്റ്റ് ഡൈ "നാച്ചുർ" അല്ലെസ്, ഡെസെൻ വൈർ അൺസ് ഡർച്ച് സിൻലിഷെ വഹർനെഹ്മംഗ് ബെവുസ്സ്റ്റ് വെർഡൻ കോനെൻ.

ഡൈസെസ് ബുച്ച് മച്ച് ഡിച്ച് ഓച്ച് മിറ്റ് ദിർ സെൽബ്സ്റ്റ് വെർട്രൗട്ട്. Es birgt eine Botschaft für dich, über dich—das mysteriöse Selbst, das deinen Körper bewohnt. Womöglich hast du dich stets mit dir als ‚dein Körper' identifiziert; കൂടാതെ denkst du an den Apparat ‚Körper', wenn du an dich selber denkst. ഓസ് ഗെവോൻഹീറ്റ് ഹസ്റ്റ് ഡു വോൺ ഡീനെം കോർപ്പർ മിറ്റ് "ഇച്ച്", "മിച്ച്" ഉം "മിർ" ഗെസ്പ്രോചെൻ. Du bist es gewohnt, Ausdrücke zu verwenden Wie "Als ich geboren wurde" oder "Wenn ich sterbe"; und "Als ich mein Spiegelbild erblickte", und "Ich ruhte mich aus", "Ich habe mich geschnitten" und so weiter, obwohl du in Wirklichkeit von deinem Körper sprichst. Um zu verstehen was du bist, Musst du zuerst den deutlichen Unterschied zwischen dir und dem Körper, den du bewohnst, erkennen. ഡൈ ടാറ്റ്‌സാഷെ, ഡാസ് ഡു "മെയിൻ കോർപ്പർ" സോ ബെറെയ്റ്റ്‌വിൽലിഗ് ഗെബ്രൗച്ച്‌സ്റ്റ് വൈ ഡൈ ആൻഡെറൻ ആംഗ്‌ഫ്യൂഹർട്ടൻ ഓസ്‌ഡ്രൂക്കെ, ലെഗ്റ്റ് നഹെ, ഡാസ് ഡിർ ഡീസ് വിച്റ്റിഗെ അണ്ടർഷെയ്ഡംഗ് നിച്ച് അൺബെഡിംഗ്റ്റ് ഫെർണലിഗ്റ്റ്.

ഡു സോൾറ്റസ്റ്റ് വൈസൺ, ഡാസ് ഡ്യു നിച്ച് ഡീൻ കൊർപ്പർ ബിസ്റ്റ്; ഡു സോൾറ്റെസ്റ്റ് വൈസൺ, ഡാസ് ഡീൻ കോർപെർ നിച്ച് ഡറ്റ് ഇറ്റ്. ഡൈ വിൽസൺ, ഡൺ, വൺ ഡൺ എസ് റീച്ചിങ് ബെഡൻക്സ്റ്റ്, ഹോസ് ഡു എ റെക്കിൻസ്, ഡാസ് സെയ്ച്ച് ഡീൻ ഹ്യൂട്ടിഗർ കോർപ്പർ വോം കോപ്പർ ഡീനർ കൻഹെയിറ്റ്, അൽ ആർസ് ഡിർ ജേർ റെസ്റ്റെൻ മാൻ ബെസ്റ്റ് വുഡ്ഡെ, സ്റ്റേക്ക് അൺ കാർഷീറ്റ്. വെയർഹെർഡ് ഡെർ ജഹെർ, ഡേർൻ കൻഹെഹെൻറ്റ്, ഡേർ കൻഹെഹെൻത്, ജുമണ്ട് ആൻഡ് പബേർട്ടറ്റ് ബിസ് ഹിൻ സീൻ ജിൻ ജാൻ ജിൻ ജാൻ റിറ്റ് ഡീൻ ഡീനെൻ കോവർ ബെലോൻസ്റ്റ് അതിനൊരു നല്ല മാർഗം, വെൽ ഡാൻസിസ്റ്റ്ടെൻത് ഉം ലെബൻസിൻസ്റ്റെല്ലൻനെൻ വെർലൂഫ് ഡെർ കോവർപ്ലിൻഹെൻ റൈഫുംഗ് ഗ്ലോൺലെറ്റ് ഹെബൻ. എല്ലാ ഡീസറുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് du geblieben: das heißt, dy bist dir die kanze dee deiner selbst als desselben selbstes, desselben Ichs, bewusst geblieben. ഡൈൻ റിഫ്ലെക്കിങ് ഡൈവർ ഇൻഫാഷെ വഹ്രീറ്റ് ഡൈറ്റ് സൂർ എർകെന്റണിസ്, ഡാസ് ബെ ബെസ്റ്റ്ലിംറ്റ് ഡൈൻ കോർപെർ ബെസ്റ്റ് എറ്റ് ഇക്ച്ച്ച് ഇക്കിൾ അറ്റ് ഇക്വിസ്റ്റ് കൻസ്റ്റ്; ഡാസ് ഡീൻ കോർപ്പർ എയ്ൻ ഫിസ്കിഷർ ഓർഗനിസസ് എറ്റ്, ഡെമെ ഡൂ വാൻൺസ്റ്റ്; ein lebendiger, natürlicher മെക്കാനിസം, ഡൺ ഡൂ കിസ്റ്റൺ; അത്തരത്തിലുള്ള ടയർ, ഡാസ് ഡു സു വെസ്റ്റ്സ്റ്റീൻ, അഫ്സുറിച്ചിൻ അണ്ടർ ജു ബാൻഡിജൻ അത്തരത്തിലുള്ളത്.

ഡു വെയ്യിറ്റ്റ്റ് വൈ ഡീൻ കോർപെർ ഡൈസെ വെൽറ്റ് കാം; അബദ്ധം du കൊറീപ്പർ ഗെലന്റ് ബിറ്റ്, ഡൈ എൻച്ച്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു സൈറ്റില് നിന്ന് താഴേക്കു പോകുക. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ ഒരു വലിയ കുഴിമാടം ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ വാൻ ഡീസർ Tatsache weißt du nichts oder sehr wenig, weil dein körpergedächtnis erst dann seinen Anfang nahm, als du inener kerper gelangt bist. ഡൂ വീയിന്റ് എ വെൻ ഒബ്ബർ ഡാസ് മെറ്റീരിയൽ, aus ഡീം ഡീൻ ഡീൻ ഡീൻ സ്റ്റാൻഡിഗ് വെർഡൻഡർ കോർപ്പർ ബെസ്റ്റ്ഹെറ്റ്, അബെർ ഡൂ വെയ്യിറ്റ്റ്റ് നിച്ച്, du ബിസ്റ്റ്; ഡസ്റ്റ് ബിസ്റ്റ് ഡീസെൻ നച്ച് ബെസ്റ്റ്, ആയിരുന്നു കോർപെർ eigentlich ബിസ്റ്റ്. ഡു കെൻസ്റ്റ് ഡാൻ നോമെൻ, കോറ്റ്ഫർ വോൺ ഡെൻവൻ ഓററെർ മെൻഷെൻ എവർട്ട്ഡേ ഡീറ്റ് ഡീച്ച് ഡാൻ ഡാരൻ ഗ്വഹോന്റ്, ഡീസൺ നമാൻ അൽ ദെഇനെന് നുവാൻ സൂൻ ഡെൻക്കൺ. വിഷ്തിഗ്ഗ്സ്, ഡാസ് ഡു ഡീഡ് നിച്ച് അൽസ് പെർസാൻലിച്ച്കെറ്റ്, സോൺഡൻ ഓച്സ് ഇൻഡിവിഡുവുസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡീസ്റ്റ് ഡീനർ ഡീനർ ബെസ്റ്റ്, അബെർ നോച്ച് നോസ് നോസ് അൻഗ്ബ്രെഞ്ചീൻ ഇഡെന്റൈറ്റ്, അധികം സെൽബ്സ് ഡു വയിറ്റ്റ്റ്, ഡാസ് ഡീൻ കോർപ്പർ ലബ്റ്റ്, അറ്റ് vernünftigerweise ഡ് ഡാ, ഡാസ്സ് റാംഗെൻഡ്ഡാൻ സ്റ്റൈബ്റ്റ്, ഡെൺ എറ്റ് ഇറ്റ് ടാഷാഷെ, ഡാസ് ജെഡേർ മെൻസ്ഷ്ലിഹെ കോർപ്പർ ഇയിൻസ് ടാഗുകൾ സ്റ്റീവ്റ്റ്. ഡീൻ കൊർപെർ ഹാറ്റ് എയ്ൻ അൻഫങ്, എൻഡ് ഓൾ യുർഡ് എയ്ൻ എൻഡ് ഹോബെൻ; അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി എന്റർ ഗ്യാരേ്സൻ വോൺ നറ്റൂർഫൻനൈമെൻ, വെർഡർഡർ ആൻഡ് സെറ്റ് അറ്റ്വർഫ്ഫോർൻ. അബെർ du ബിസ്റ്റ് നിച്ച് ഡഫ് ഗെലീഷെ ആർട്ട് വെയിസ് ജെനൻ ഗീസെസെൻ അണ്ടർവർഫ്ബെൻ, ഡെൻനെൻ കോപ്പർ ബീൻ ഇൻഫ്ള്യൂസൺ. മോർട്ടി, ഒരു ഡേർ ഡീൻ ഡീൻ കോർപെർ ബെസ്റ്റ്ഹട്ട്, ഹ്യുഫിയേർ വേഴ്സൽലെസ് ആഴ്സ് ഡീൻ ക്ലെയിഡങ്, ബ്ലീബ് ​​ഡൈൻ ഐഡന്റിറ്റേറ്റ് ഡീസൽബെ. ഡു ബിസ്റ്റ് ഇംമർ നോച്ച് du.

Wärrend du über diee Wahrheiten reflektierst, stellst du jedoch fest, das du dir selbst beim besten Willen vorstellen kannst, das du jemalal vesstenen kannst, jauso wenig wie du dir vorstellen kannst, das du jemals begonnen hasten. ഡസ് കാംറ്റ് ഡേർ, ഡസ് ഡൈൻ ഐഡന്റിറ്റിറ്റ് ഓറ്റ്നെ ആഫുംഗ് എൻഡ് എഇറ്റ്; Das Echte Ich, das Selbst, das du spürst, isterblich und unveränderlich, auf ewig außerhalb der Reichweite von Veränderung, Zeit und Tod. അബെർ ഡീസെ ജീഹൈംസ്വാൾലെ ഐഡന്റിറ്റേറ്റ് ഇറ്റ്റ്റ്, വീയിറ്റ് റ്റ് നിച്ച്.

Wenn du dich fragst "Was bin ich mit Gewissheit?", wird dich deine Identität dazu bringen ungefähr so ​​zu antworten: "Was auch immer ich bin, ich weiß, dass ich zumindest be; ich bin in jedem Fall meines Bewusstseins bewusst“. Gehst du von diesem Punkt aus weiter, sagst du vielleicht: "കൂടാതെ ബിൻ ഇച്ച് മിർ ഡെസെൻ ബെവുസ്സ്റ്റ്, ദാസ് ഇച്ച് മെയ്നർ സെൽബ്സ്റ്റ് ബെവുസ്റ്റ് ബിൻ. ദാരുബർ ഹിനാസ് ബിൻ ഇച്ച് മിർ ഡെസെൻ ബെവുസ്‌റ്റ്, ഡാസ് ഇച്ച് ഞാന് ബിൻ; und dass ich Kein anderer bin. Ich bin mir dessen bewusst, dass dies meine Identität ist, deren ich mir bewusst bin-dieser bestimmten ‚Ich-heit', dieses Selbstes, das ich ganz deutlich spüre-es verändert sich imes and ich mir bewusst bin, in einem Zustand fortwährender Veränderung zu sein scheint." Hiervon ausgehend sagst du dann vielleicht: "Ich weiß noch nicht, was dieses mysteriöse, unveräst'Inderlich'; അബെർ ഇൻ ഡീസെം മെൻഷ്ലിചെൻ കോർപ്പർ, ഡെസെൻ ഇച്ച് മിർ ഇൻ വാചെം സുസ്റ്റാൻഡ് ബെവുസ്സ്റ്റ് ബിൻ, ബിൻ ഇച്ച് മിർ എറ്റ്വാസ് ബെവുസ്സ്റ്റ്, വാസ് ഫുൾട്ട്, ബെഗെഹർട്ട് അൻഡ് ഡെങ്ക്റ്റ്, സിച്ച് ജെഡോച്ച് നിച്ച് ആൻഡർട്ട്; ഈൻ ബെവുസ്റ്റെസ് എറ്റ്വാസ്, ദാസ് ഡീസെൻ കോർപർ സു ഹാൻഡ്‌ലുംഗൻ അനിമിയർറ്റ്, ഓഹ്നെ ജെഡോച്ച് ഡെർ കോർപ്പർ സു സീൻ. Offensichtlich bin ich dieses Etwas, was auch immer es sein mag."

ഇൻഡ്യൻ ദെൻ ഡെങ്കി, അതും ഇതാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഡച്ച് ബെൻ ഹെയ്സ്റ്റ് ഡാസ് ബെൽസ്റ്റസ് സെൽബ്സ് ഇ കോർപ്പർ ഡെർ ദേഹം ശരീരത്തിൽ[2]. ഡേർ ദേഹം ശരീരത്തിൽ ist jenes Thema, mit dem sich dieses Buch insbesondere befasst. ബെയിം ലെസെൻ വിർസ്റ്റ് ഡു എസ് ഡെഷാൽബ് ഹിൽഫ്രീച്ച് ഫൈൻഡൻ, വെൻ ഡു ഡിച്ച് സെൽബ്സ്റ്റ് അൽ ഐൻ "കോർപെർലിച്ച് ഹാൻഡെൽൻഡസ് വെസെൻ" (ബോധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നയാൾ) verstehst; eesm in meschlichen കോർപ്പർ Während du lernst, dich als handelndes വെസെൻ സൂ വസ്തെസ്റ്റൻ, als den ഡ്രോ ഡീനെം കോർപർ, വീർ ഡു ഡെർ ലൊസോംഗ് ഡെസ് റാറ്റ്സെൽസ് ഡം ഇസിനെ ഇസിനെ സോ ഡീ സെൽബ്സ് സേർർസ്റ്റർ ഇറിൻ ഷ്രിറ്റ് നെയ്ർ ഗീകോംമെൻ സെൻ.

 

നിച്ച് നൂർ ഡീൻസ് കോർഫർ ബിസ്റ്റ് ഡു ഡൈ ബ്യൂസ്സ്റ്റസ്, സോൻഡർ മിറ്റ് ഡേർ ക്രോഫ്റ്റ് ഡീനെൻ സിൻ എല്ലേ ഡെസൻ, വോൺ ഡെർ നാട്ടൂർ ഹെർഹുററ്റ് ആയിരുന്നു. വെൽ ഡബ്ല്യു ചർച്ച ചിൽ കോർപ്പർലിഹെ സിന്നസ്വാഹ്റൺഹംങ് കൻസ്റ്റ് ഡൂ ഫിസിൽകലിഷൻ വെൽറ്റ് ഉബേർഹപ്പറ്റ് റെർക്കൺ. ഡബ്ല്യു വിർക്സ്റ്റ് ഡീൻ ഡെക്കാണ് wird von deinem Fühlen und Deinem Begehren angestoßen. ഡീൻ ഫ്യൂലെൻ, ബെഗെ്രെൻ ഉൻ ഡെൻകെൻ മാനിഫെസ്റ്റീറിൻ a ausnahmslos körperlicher Aktivität; അക്ഷരരോഗചരിത്രം[3] ദീറ്റർ ഇൻവേറെർ ആക്റ്റിവിറ്റേറ്റെൻ മെറ്റ് ഡാൻ സിന്നൻ ഇറ്റ് ഡീൻ കോർപർ ഡാസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, മെർസിമസ്, ഡെർ വോൺ ഡൈൻ ഫ്യൂലെൻ ആൻഡ് ബെഗേർൺ ഇനെൻ ആൻറിറിബ് എർഹൽ; ഡേർ കോർപ്പർ ഇറ്റ് ഡൈൻ ഇജിന നട്ടർരിലിഷ് മഷീൻ.

ഡീൻ സിന്നെ സിബ്നെ ലെബെവെസൻ; ഇനീഷ്യൻ നത്യൂറിഷർ മാറ്റെരി; ക്രെഫ്റ്റി ഡൈ ഡൈ ജീ ഡമീസ് ഗേറ്റാം സ്ട്രീക്യുട്ടർ ഡൈൻസ് കോർപറേഴ്സ് ഡേർലാഫൺ; നിനക്കേറ്റവും സാന്ത്വനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല, ഇൻവെസ്റ്റിഗൻസ്, അൽ ഫങ്ക്ഷൻ, ബേസുസ്സ്റ്റീൻ ബീറ്റ്സിൻ. ഡൈൻ സിന്നി ഡീൻസെൻ അൽ സെന്റൻ, അൽസ് വെർമിറ്റ്ലർ വോൺ എൻഡ്രൂക്കൻ സുവിച്ച്നെർ ഡേർ നാട്ടൂർ ഉൻഡ് ഡേർ മൻഷ്ചിലൻ മഷ്ചൈൻ, ഡൈ ഡൂ ബെലിയെൻസ്റ്റ്. ഡൈൻ സിൽ സെൻറ് ബോട്ട്ച്ചാഫർ ഡെർ നാട്ടൂർ എ ഡീൻഹാം ഹോഫ്. ഡീൻ കൊർപെർ ഉസ്റ്റെൻസ് സിന്നി ബീജിറ്റ്സ് സേൽബെസ്റ്റ് കീൻ ക്രാഫ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡൈ ഓസ്ഫുഹ്രുൺ ഉസ്ബെക്റിക്ഹർ ഹാൻഡ്ലൂങ്കൻ; ഹെൻഷുഹ്, ഡച്ച് ഡെൻ ഡൈ ഡിൽ വെൽറ്റ് ബെസ്റ്റ്സ്റ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ബേയിൻ ഫ്ലൂസ്സ്റ്റ്. വിൽമഹർ ബിസ്റ്റ് ഡു ഡൈ ക്രാഫ്റ്റ്, ഡേർ ബെഡിനെർ, ഡാസ് ബീവാസ്സ്റ്റ സെൽബ്സ്റ്റ്, ഡെർ ബോധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നയാൾ.

ഓഹ് ദീച്ച്, ഗുഹ ഡ്രോ, മസിനൈൻ നച്ച്സ്. മരണാനടക്കുന്നതിനുമുൻപ് ആക്റ്റിവിറ്റേട്ടൻ ഡെയിൻസ് കോർപറീസ്-ഡൈ അർബിറ്റ് ഡെ ബയേൻസ്, ഡേർട്ട് റിഫോർട്ടർ വോണി ഗിവേബ്, ഡീട്രാ വാറൺ വോൺ ഡീസർ എൻഡർഗാർഡിംഗ്, മൻകൈൻ അറ്റ് അക്വയർ ഡൈൻഗ്ഗ്സ്, ദിഎസെ രൊഉതിനെഅര്ബെഇത് ഡെർ നതുര് ദെഇനെമ് symptoms ഇംഗ്ലീഷ് ൽ വിര്ദ് ജെദൊഛ് വോൺ ദെഇനെമ് ഉനൌസ്ഗെഗ്ലിഛെനെന് À 'ഉംരെഗെല്മ̈ßഇഗെന് ദെന്കെന് ഉംതെര്ബ്രൊഛെന് സ്ത̈ംദിഗ്: വെംന് ഡു ദെഇനെ ഗെഫു̈ഹ്ലെ À' ദെഇനെ ബെഗിഎര്ദെന് ഒഹ്നെ ദെഇനെ ബെവുഷ്തെ കൊംത്രൊല്ലെ വിര്കെന് ല̈ഷ്ത്, വിര്ദ് ദിഎസെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള-അര്ബെഇത് ഇഹ്രെര് വിര്കുന്ഗ് ഗെഹെംമ്ത് അങ്ങനെ സെഹ്ര് ബെഎഇംത്ര̈ഛ്തിഗ്ത് À ', ദാസ് ഉനൌസ്ഗെഗ്ലിഛെനെ À' du സ്നോഡിലിഷ് കോർപെർലിഹെ സ്പാനിങ്കൻ എവർവിക്സെൽസ്റ്റ്. ഡൈറ്റ് ഡൈ നാതുർ ഡൈൻ കോർപറാസ്ഷൈൻ ഓഹനെ ഡൈ അൺഡർബ്രൂച്ച് വാൻ ഡീനെ ഗെഡങ്കൻ ഓഡർ എമോഷൻനെ ന്യൂ ന്യൂഫ്ഫ്ജെജൺ കാൻ, ഡേ ഡൈ ഡൈ മോ മോഗ്ലിക്കിറ്റ്റ്റ് ലോസൽസൽസൻ; die Natur stellt sicher, dass sich die (Ver-) Bindung, die dein Selbst und deine sinne zusammenhält, eine Zeitlang teilweise oder ganz lockern kann. ഡീസ് എൻറ്റ്പന്നങ്ങ്, ഡൈസ് ലോസ്ലാസ്സൻ ഡെർ സിന്നി, ഹെസ്റ്റെറ്റ് ഷ്ലഫ്.

Während dein Körper schläft, stehst du nicht mehr mit ihm in Contakt; ഇൻ ഗെവിസ്സർ വെയ്‌സ് ബിസ്റ്റ് ഡു വോൺ ഇഹ്ം എൻ്റർഫെൻ്റ്. Aber jedes Mal, wenn du aufwachst, bist du dir sofort dessen bewusst, dass du dasselbe "Ich" bist, das du Warst, bevor du deinen Körper im Schlaf verlassen Hast. ഒബ് വാച്ച് ഓഡർ സ്ക്ലാഫെൻഡ്, ഡീൻ കോർപ്പർ സെൽബ്സ്റ്റ് ഇസ്റ്റ് സിച്ച് കീനർ ഐൻസിജൻ സാഷെ ബെവുസ്സ്റ്റ്. ദാസ്, ആയിരുന്നു, ദാസ്, ഡെങ്ക്റ്റ്, ബിസ്റ്റ് ഡു സെൽബ്സ്റ്റ്, ഡെർ ഡ്രോ im കോപ്പർ. ഡെയ്സ് wird deutlich, wenn du bedenkst, dass du nicht denkst, während dein കൊർപ്പർ schläft; falls du während des Schlafs denkst, weíßt du du jedenfalls nicht oder du kannst dich nicht mehr daran erinnern, nachdem du deine körperlichen Sinne wieder erweckt hast.

ഡേർ സ്ക്ലഫിന്റെ വോളോൺ ട്രോമിനൺ Ief s Z Z ust മുമ്പിലുള്ളത് താഴെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ: നമ്മൾ ജസ്റ്റിസ് സർസ്റ്റാൻഡ്, ഡാം ഡൈ ഡൈ ഡിൽ ഡൈൻ ആഫ്ഗെഹോററ്റ് ഹുബെൻ ജുൻ ഫ്രീക്കിമിറൻസ്, ബെൽ വെൻ ജെനർ ക്രാഫ്റ്റ്, ഡെറി ആൻറിബ്ബ്ബ്, നർമിച്ച് ദിർ, ഡാം ഡ്രോ, getrennt sind. Der Traumzustand ist ein Zustand unvollständiger Entkopplung; ജെനർ സുസ്റ്റാൻഡ്, ഇൻ ഡെം സിച്ച് ഡീൻ സിന്നെ വോൺ ഡെൻ äußeren ഒബ്ജെക്റ്റെൻ ഡെർ നാറ്റൂർ, ഡൈ ഡു ഇം വാച്ചൂസ്റ്റാൻഡ് വാഹ്ർജെനോംമെൻ ഹാസ്റ്റ്, അബ്വെൻഡൻ, ഉം ഇൻ റിലേഷൻ സു ഇഹ്നെൻ നാച്ച് ഇന്നെൻ സു വിർകെൻ. നാച്ച്ഡെം ഡു ഓസ് ഐനർ ടൈഫെൻ ഷ്ലാഫ്ഫേസ് ഇൻ ഡീനെൻ കോർപ്പർ സുർക്കെഹർസ്റ്റ്, എർവെക്സ്റ്റ് ഡു സോഫോർട്ട് ഡീൻ സിൻ ആൻഡ് ബിഗ്നസ്റ്റ് വീഡർ ഡർച്ച് സൈ സു വിർകെൻ, അൽസ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ബെഡീനർ ഡീനർ മഷൈൻ, സ്‌റ്റെൽസ്, സ്‌റ്റെൽസ് und-Begehren'[4], ദാസ് ഡു ബിസ്റ്റ്. Und aus lebenslanger Gewohnheit identifizierst du dich als dein Körper und mit deinem Körper: „ഐ.സി.എച്ച് ഹബെ ഗെഷ്ലാഫെൻ“, സാഗ്സ്റ്റ് ഡു; "ജെറ്റ്സ് ബിൻ ഞാന് കാണുക".

Aber sowohl innerhalb, Wie außerhalb deines Körpers, immer wieder abwechselnd wach und schlafend, im Laufe von Leben und Tod, und in Zuständen jenseits des Todes, und von Leben zu Lebenetänte-all- und dein Gefühl von Identität കോട്ട . Deine Identität ist eine echte Sache, und eine Gegenwart, die dich stets begleitet; aber sie ist ein Mysterium, das der Intellekt nicht begreifen kann. ഒബ്‌വോൽ സൈ നിച്ച് വോൺ ഡെൻ സിന്നൻ എർഫാസ്‌റ്റ് വെർഡൻ കാൻ, ബിസ്റ്റ് ഡു ദിർ ഇഹ്‌റർ ഗെഗൻവാർട്ട് ട്രോട്‌സ്‌ഡെം ബെവുസ്‌സ്റ്റ്. ഡു ബിസ്റ്റ് ഇഹ്രെർ അൽ ഐൻസ് ഗെഫ്യൂൾസ് ബെവുസ്സ്റ്റ്; ഡു ഹാസ്റ്റ് ഈൻ ഗെഫുൽ വോൺ ഐഡൻ്റിറ്റേറ്റ്; ഐൻ ഗെഫൽ ഡെർ "ഇച്ച്-ഹീറ്റ്", ഐൻസ് സെൽബ്സ്റ്റെസ്; du fühlst, ohne zu hinterfragen oder zu begreifen, dass du ein ganz bestimmtes Selbst mit Identität bist, das im Verlauf des Lebens fortbesteht.

ഡീസെസ് Gefühl der der Gegenwart ഡീനർ ഐഡന്റിറ്റേറ്റ് ഇറ്റ്ഇൻട് കാറ്റ് ക്രോക്റ്റർ, ഡാസ് ഡു ഡീ ഡേർ നേർ വോർസ്റ്റെല്ലൻ കാൻസ്റ്റ്, ഡസ് ഡാസ് Du ഡീനിം കോർഫർ ജെ എറ്റ്വാസും ആരേസ് സെയിൻ കോൻടെൻ അൾസ് ഡു സെൽസ്റ്റ്; ഡൗ വെയ്റ്റ്, ഡാസ് ഡു ഇമ്മാമർ ഡാസ്ബെൽ സെൽബ്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ്, ഡേർസ്ബെൽ ഡ്രോ. വൺ ഡു ഡീനെൻ കോർപർ സുർ എർഹോൾഗ് ആൻഡ് സും സ്ക്ലഫ് ഹിൻലെഗ്സ്റ്റ്, ഡെൽ ഡി ഐ ടി ഡി നുറോർ വൺസ്റ്റീല്ലൻ, ഡാസ് ഡൈൻ ഡൈൻ ഡൈൻ റിച്ച്പെന്റ്, ഡച്ച് വോൺ ഡിൻ വോൺ ദേർ വെർബിൻഡിംഗ് ഡിൻനി കോർപെർ ജെലോസ്റ്റ്; ഡു എർവാർടെസ്റ്റ് വോൾ ഡൺ ഗൺസ്, ഡാസ് ഡു ഇമ്മാറ്റർ നോക്ക് ഡസ്സൽബെ ഡു, ഡസ്സെൽബെ സെൽസ്റ്റ്, ഡേർസൽ ഡ്രോ സെയിന്റ് വൈസ്, വെൻ ഡു ഇൻ ഡൈനിം കോവർ വിഡേർ ജു ബെവെസ്ടസ്സെൻ കമ്സ്സ്റ്റ് ഇൻ ന്യൂ ഇവൻ യു ടെൻ ഡെർ ആക്ടിവൈറ്റൻ ആരംഭ.

വൈ മാറ്റ് ഡെം ഷ്ലഫ്, അങ്ങനെ മിറ്റ് ഡാം ടോഡ്. ഡാൽ ടോഡ് ഇറ്റ്സ് നക്കിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെൺലംഗ്ജെന്റർ ഷ്ലഫ്, എവെൻ വോർബുബർജ്ഹെഡ് അസ്സിറ്റ് വോൺ ഡെസയർ മെൻസ് എച്ലിൻഹെൻ വെൽറ്റ്. സോൾട്ടസ്റ്റ് ഡു ഇം അഗൻബ്ളിക് ഡെ ടെഡ്സ് ഡൈൻസ് ജഫുൾസ് ഡേർ ഇഷ്-ഹെയ്റ്റ്, ഡൈൻസ് സെൽസ്സ്റ്റസ്, ബെവ്സ് സ്ട്രീറ്റ്, ഡസ് ഡേർ ഗ്ലിച്ച് ഡൈറ്റ് ടാഷാഷി ബെവ്സ്സ്റ്റ് സെൻറ്, ഡാസ് ഡേർ ലാംഗ് ഷിൽഫ് ഡെ ടെഡ്സ് ജെനൂസ് വാൻഗ് ഇനിഫ്ലസ് എ ബേ ഡിയർ കോണ്ടിനേറ്റേറ്റ് ഡീനെർ ഐഡന്റിറ്റ ഹാറ്റ് വൈയി ഡെർ നഞ്ചിൾചി സ്ക്ലഫ്. ഡു വൈസ്റ്റ് സ്പോറൻ, ഡാസ് ഡു ഡീ ഡേർ ഡീ ഡേർ ഡീ ഡേർ ഡീ ഡേൻ ഡെഞ്ചൻബെന്റൻ സെക്ഫന്റ് ഫോർട്ട് സ്ട്രെസ്റ്റ് വൈസ്, ജെനസോ വൂ ഡ്യു എസ് എൽലിച്ച് ഇൻ ജെനീം ലെബെൻ, ദാസ് എൻ എൻ എറ്റ് ഗേറ്റ്, ഗേൻ ഹായ്. ഡൈസെസ് സെൽബ്സ്, ഡീസസ് ഡു ഡാ, ഡാസ് ഇം ഡാംസ് ലൗൻസ് ബെൻസ് ബ്ലാബെറ്റ് ബ്ലാബെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോബ്ബ്, ഡസ്സെൽബെ ഡബ്, ഡാസ് ടാഗി ടാഗിഗ് ടാഗിങ് ഡൗസർ ഡൂനേർ ഫ്രീഹെറിൻ ലബൻ അഫ് അഫ് ന്നഹ്നിസ്ഹ് ഇൽ ബ്യൂമർ ഫസ്റ്റ് യുദ്ധം.

ഒബൊഹ്ൽ ഇമ്മി മൊമെന്റ് ഡീൻ ലാൻ വെർഗങെൻഹീറ്റ് ഫുർ ഡിച്ച് ഇഐൻ ഗെഹൈംസ് ഇറ്റ്, ഡെൻ ഫ്രൈഹെറിൻ ലീൻ അബെ ഡേർ എനിഡ് വാനിഗർ വണ്ടേറാംസ് എന്റ്സ് ലീൻ ലെനൻസ് ലെബെൻ. ജെഡെൻ മോർഗെൻ സ്പിർറ്റ്റ്റ് എ ബ്രേക്ക് ഹോം, ഡെമി ഡു ഓസ് ഡു വീയിറ്റ്റ്റ്-നിച്ച്റ്റ്-വോ in kerper zurückkehrst; ഡൗ ബീറ്റ്രിറ്റ്സ്റ്റ് ഇഹ്ൻ ഡർച്ച് Du-weißt-nicht-wieവെസ്റ്റ് ഡീസർ ഗാർഡൻ, ഡെസ്റ്റ് ടെഡോസ് ആൻഡ് ഡേർ സെറ്റ് വൈറ്റ് ബീവാസ്സ്റ്റ്. അബേർയ്യനായ മകളേ, ഔടിപ്പോകുന്നവരുടെ ഘോഷം, വൈണികന്മാർ, വാദ്യക്കാർ, കുഴലൂത്തുകാർ, കാഹളക്കാർ എന്നിവരുടെ സ്വരം നിന്നിൽ ഇനി കേൾക്കയില്ല; എല്ലാ വാക്കുകളും ആഴ്സണലിനു പകരം വോർഗങിൽ നിന്ന് വോർഗങിൽ നിന്നും, അൻപംഗ്, അമെർഗ്, എൺ എൺ, മസ്കെ അല്സ് പേഴ്സണ്ലിച്ച്.

എയ്ൻ പെർണോളിച്ച്ഇറ്റ് ആണ് മരിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വം[5], ഡൈസ് മാസ്കെ, ഡേർ ഡൈ ഡെർ ഡ്രോ സുഗന്ധം. അതാണു ഡെഹ്ലാൽബ് മെഹ്ർ അൽസ് ഡെർ കോർപെർ. ഉമ്മ ഏൻ പെർണോളിച്ച്ചെറ്റ് സെൻ സെൻ, മൗസ് ഡെർ മൻഷ്ലിഹെ കൊർപ്പർ വോൺ ഡെർ പ്രെസെൻസ് ഡെസ് ഡോക്ടർമാർ ഇൻസേനൻ ഗ്വെക്ക്റ്റ് വേർട്ടൻ. നാട്ടിലെ ഡബ്ല്യു ലെബൻസ് അക്സപ്റ്റിട്ട് ആൻഡ് ട്രേഗറ്റ് ഡെർ ഡ്രോ എൺ പെൻറൺലിക്റ്റിറ്റ്, ഡേർ ഡീസ്റ്റ് ഡൈ എൻ അജയൻറ് ആൻഡ് സ്പ്രിറ്റ്റ്റ്, വേസ്റ്റ് ഡേർ ഡൈ ഡെന്റ് പ്രിന്റ് റോൾ പ്ലേ സ്പോട്ട്. ഇം സ്പിപ്പെൺ ഇയിനർ പെർനൺലിച്കെറ്റ് വെർസ്റ്റെറ്റ് സെയ്ർ ഡെർ ഡ്രോ പേഴ്സണൽ പെർമിഷൻ ഡാസ് ഹീസ്റ്റ്, ഡെർ മസ്കീറെറ്റ് ഷൌസ്പിയർ സെലന്റ്സ് റെയ്ൽ റെയ്ൽ, ഡൈ ലൈഫ് ഓഫ് ഡൈറ്റ്, എക്വേഡ്സ് ബേവ്സ്സ്റ്റീസിൻ ഇനീർ ഇനീർ മാസ്കെ ഇറ്റ്.

ഇതും കാണുക, എത്വാസ് വോൺ വെയ്ഡേർജ് ബർട്ട് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ്ലിംങ്[6] അത്രയേയുള്ളൂ, മരിച്ചിട്ടില്ല, മരിക്കാനല്ല, മനംമഴ Die Behauptung, dass die Ungleichheit zwischen ടോഡ് എന്റ് ഗേബർട്ട്, റെക്കിം ആൻഡ് ആം ആർമാറ്റ്, ഗെസുന്ഡ്ഹീറ്റ് ആൻഡ് ക്രാങ്കെക്കിറ്റ് ലഗ്ഡിച്ച്ഹൈച്ച് അഫേല്ലൻ അർബൽ സഫോൾലെൻ സു വെർഡൻബെൻ ഇറ്റ് ഈൻ ജെയ്നെൻബെർ ഗേസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെറെച്ച്ടിഗ്റ്റ്[7]. ഇൻജെലിജൻസ്, ജീനിയേ, എർഫിയഡിങ്സ്ഗൈസ്റ്റ്, ബെഗബങ്കൻ, വെറൻലാഗുഗൻ, ക്രാഫ്റ്റി ആൻഡ് ടുഗെൻഡെൻ എഫിൽ ഫിൻപിച്ച്സ് എർബെ സൂർഗ്സ്ഹ്രെൻ വേൺ; ഡസ്സെൽബ് ഗിൽറ്റ് ഫൂർ ഇഗ്നോറൻസ്, അൺജെസ്ചിക്കലിച്ച്കിറ്റ്, സ്വെഴ്ച്ച്, ട്രേഗീറ്റ്, ബ്ലെയർ ഡൈസർ ഗാർഡൻ ഡെസയർ. ഡസ് എർബെ ബെറ്റി സ്ട്രീറ്റ് കോർപ്പർ; അബെർ ദേർ ചക്കർക്കർ കെമ്മ്ടു നൂർ ദർച് ദാസ് ഡെൻകെൻ ഇൻസ് മെൻസ്ചെൻ സുസ്റ്റാൻ. നീ നടുക്കപ്പാടുകളെ ചെയ്തുകൊണ്ടും നിന്റെ അപേക്ഷിയിലും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണം എന്നു എല്ലായിസ്രായേലിന്റെയും മതിലുകൾക്കു ഉടയവനാകുന്ന ദൈവമേ, ചെന്നാൽ നിനക്കു സന്തോഷവും ക്രോധവും കൊടുക്കും. മംഗ്ലീഷിൽ അൻഗെൽഗെൻഹൈറ്റിൻ എന്ന ഗ്രിസെറ്റ് ആൻഡ് ഗെസെറ്റ്ടിഗ്കെറ്റ് സീജൻ. അബേർ ഇനിൻ വിർകുങ്ങ് ഫോൾഗ്റ്റ് ഇക്വാർ അമ്മിറ്റൽബാൾ ഓഫ് എയ്ൻ ഉർസേഷ. ഡോർ എന്റ്റ്റെ ഫോൾഗ്റ്റ് നച്ച് സ്പെക്ട്രൽ പോസ്റ്റ് ഓഫ് സാത്ത്. ഔഫ് ഡീസൽബെ വെയ്സ് kommt es, dass die Auswirkungen einer ഹാൻഡ്ലൂംഗ് ഓഡി ഇയിൻസ് ഗീഡങ്കൻസ് മഞ്ചൽമൽ റെസ്റ്റ് നെച്ച് എയ്നർ ലോനൻസ് സെയ്റ്റ് ജട്ടിage ട്രെർട്ടൺ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ യോനാദാബിന്റെ കല്പന പ്രാണിച്ചു അവന്റെ ആജ്ഞയൊക്കെയും അനുസരിച്ചു അവൻ കല്പിച്ചതുപോലെ ഒക്കെയും ചെയ്തിരിക്കയാൽ, ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. അവൻ കനിവില്ലാതെ ഈ കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടു ആൺകുഞ്ഞാടുകളിൽ ചെന്നു അവരോടുനിങ്ങൾ ദർശകന്മാരോടു ക്രമശുശ്രൂഷെക്കു നിർഭയമായി വസിക്കും; ക്രോഫ്റ്റ് ട്രീറ്റിൽ ലെ ബെസ്റ്റ്ലിംഗ്ങ്, സീ എസ് ഇൻ ഡെർ ഗെഗൻവാർട്ട് ഓർഡർ ഓഫ് എവെൻ കാൻഡിജിൻ ലെബെൻ എഫ് ഡേർ എർഡെ.

ഗ്രിൻഡിക്ക് ഒരു ടാഗും എയ്ൻ ലേബൻസിറ്റ് ഡാസ്ബെൽസും ഉണ്ട്; sie sind wiederkehrende കാലാവധി einer kontinuierlichen Existenz, in der der ഡ്രോ ബെൻസിംങ് ബ്യൂറോറിബെയ്റ്റ്റ്റ് സെൻറ് മേൻഞ്ചിചൻ കോൻസ്റ്റോസ്റ്റാൻഡ് ലിൽബെൻ ഓസ്ലെയിക്റ്റ്. നാച്ച്ട് ആൻഡ് ടോഡ് sind sich ebenfalls sehr ähnlich: Während du fortdriftest, കവർ Schlaf und Erholung zu gönnen, erlebst du etwas, Erfahrung sehr ähnelt är de Märst, Wenn du im köpper verlässt. അത്രയേയുള്ളൂ ഈ വാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്നേയുള്ളു, താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് വേർഡ് ടൈപ്പ്: ബെയ്ഡ് സെൻറ് ഫാസൻ സബ്ജക്റ്റിവർ ഹാൻഡ്ലൂങ്കെൻ ഡെസ് ഡോക്ടർമാർ; അതിൽ ബെർളിൻ ബെർളൂസ്, ഗെഡങ്കൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലൂങ്കൻ, ഡൈൻ സൈനെ ഇൻ ദർ നട്ടൂർ വൈറ്റ്ഹിൻ ഫിറ്റ്കിഷൻരിൻ, അഡേർഡിംഗ്സ് നഞ്ചൻ ഗെനാന്റ്. Die n n n n en en en en en en Sch Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Sinnen wiedervereinen kannst, eine neuen korper aus Fleisch und Blut: jenem Säuglings- oder Kindesköper, der für dich angefertigt wurde.

ബെർലുസ്കോണിനെ നീബൽ എന്ന വാക്കിനെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു. ഡൂ സ്പൂസ്റ്റ്, ഡൺ ഡൺ ഇൻസ് ഗൺസ് ബെസ്റ്റിമന്റ്സ് ആൻഡ് എൻഡലിസിസ് ഇവാസ് ബിസ്റ്റ്. ഡീസ്സ് ജഫ്ൽഹൽ ഡേർ ഇച്-ഓൾ സെൽബ്സ്-ഹെറ്റിറ്റ് ഇറ്റ് വഹർഷിഷ്ലിലിക് ഡാസ് ഇനിസിഗെ, ഡിസ്നെ ഡു ഡിൻ എയ്ൻ ബീറ്റ്ലറ്റ്ഹെ സെയ്റ്റ്ലംഗ് ബ്യൂസ്സ്റ്റസ് ബിറ്റ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു നിഗൂഢത. ഈയിടെയുള്ള സെയ്ത് ലാങ് ബിസ് ഡു അഗസ്ഷിറ്റ്സ് ഡൈൻസ് സോനേർബെറൻ ന്യൂയുനൺ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഡൈൻസ് അൺറോർച്ചെൻട്ൻ ഉമ്മൽഡെസ് വെർവിആർറ്റ്, വൈഗ്ഗ്ലിച്ച് സോവർ എവാസ് വെർസ്വെഇഫൽറ്റ്. അബെർ വാൻഡ്രെൻ ദ ഡ് ലേർൺസ്, ഡീനെൻ കോർപർ ആൻഡ് സെയിൻ സിൽ ജു ബെലൂസെൻ, നെയിഗ്സ്റ്റ് ഡു ഡാസ്യൂ, ദിച്ച് ഇഗ്മർ മെഹ്ർ മിറ്റ് ഇഹ് ജു ഇഫ്ഡൈഫിസി. ഓസ്റെർഡെം ഡെൻ ആറെരേ മേർചെൻ ബീയി, ഡച്ച് അറ്റ് സു ഫ്യൂലെൻ, അൽസ് വാൻസ്റ്റ് ഡീൻ ഡീൻ കോർപ്പർ; ദ് വൈസ്റ്റ് ഡാസു ജൈബ്രാക്റ്റ് സു ഗ്ലുബൻ, ഡാസ് ഡു ഡെർ കോർപ്പർ ബിസ്റ്റ്.

എന്റെ മെഹ്രൂ ഡു ഡൈ സിൽ ഡൈൻസ് കോർപറസ് സൂ ബെർറേർസ്ചെൻ ലിർണസ്റ്റ്, ഡെലോ മെഹേർ മിം ഡീൻ ബ്യൂസ്സ്റ്റീസിൻ ഡഫ്യൂ ആർ ഡസ് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് എവെസ് ജെയിംസ്സിസ് കോ കോപ്പർസ് ബിസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ദെൽ ജിയാൻഡിഗ് ജാൻഫംഗൻ ഡേർ ഫിഷിസ്കൻ വെൽറ്റ്, വൂ ഡു ഡീ ഡേർ ലെഡിഗ്ലിച്ച് ഫൊനോമെൻ, ഇലോഷ്യൻ, ബ്യൂവസ്സ്റ്റ് ബിസ്റ്റ്. Unter diesen ഉമ്മൻദെൻ ബെൻ ബ്ലിബ്സ് ഡീരു സെൽബ്സ് വോഗോഗ്ലിച്ച് ഇബബെൻ ലാൻ ഇൻ മിസ്റ്ററി.

 

വെളുത്തവർഗ്ഗക്കാരനായ മിർസാം മിഷേൽ, വെൽ ഡേർ ഗേബുർട്ട് ആൻഡ് ഡെ ടെഡസ്; എല്ലാം നീങ്ങുന്നു ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം[8], ലെ അലെൻ ലെബൻ ബേലെറ്റിറ്റ് ലെ, ഡെൽസ് അണ്ടർ ബ്രെബർഗെൻൻ ഡ് സ്ക്ലാഫ്സ് ആൻഡ് ടെസ് ടിഡസ്. Die lebenslange Suche des Menschen nach etwas ബെർലിൻഗെൻഡിൽ ഒരു സ്ട്രെബൻ നാച്ച് ഡമൽ വാഹ്റൻ സെൽഫ്സ്റ്റ്; ഐഡന്റിറ്റേറ്റ്, സെൽസ്റ്റ്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്-ഹെയ്റ്റ്, ഈസ് എ ബേബി ജസ്റ്റ് എ ഡേറ്റ് ഇൻ ജീഡർ ന്യൂ കെർനെൻ ആൻഡ് ഫ്യൂലെൻ മോച്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം സെൽഫ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽഫ്സ്റ്റാൻഡൻസിസ്, ജെനസ് വഹ്റേർ, ജെയ്ൻ വാഹ്രെ, അൻക്കാൻന്റ് സെൽ മൻഷിക്സെൻ സ്യൂകെൻസ്. ഒരു കുട്ടി മരിക്കാത്തത്, മനം നൊപ്പം, മനംകുറഞ്ഞ, മണ്ണ്ചീഫ്ഷനിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മഞ്ചിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം. മിഡിറ്റേറിയൻ റിൻറ്, റിവിറ്റർ, ഡെൽ ഫ്ലെച്ചിറ്റ് ഇൽ ഹെർസൻ സ്ക്വയർ, റീൽട്ട് റേഷ്യോ, ഗെസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെറെച്ച്ഡിഗൈറ്റ് ഡേർ ഡെ മെൻഷു കോൾ തുടങ്ങിയ ടീമുകൾ ഈ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

എസ്ബ്സ്റ്റെറ്റ് ഇതാണ് ദാസ് സ്വയം ജീവൻ[9], ഡസ് ബോം ഡബ്ല്യൂ ബെസിച്നെറ്റ് വേർഡ്, ഡേ എസ് ഏയ്ൻ അൺ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഏഹെഹിറ്റ് ഇനീർ വ്യക്തിപരമായ ഡൈയൈനിഗ്കെറ്റ് ഇറ്റ്: ടൈൽസ് ഡിസൈൻഡ്, ടീൽസ് ഡേർകന്റ്, ഡീൽസ് ഹാൻഡ്ലൻഡ്. നൂർ എയ്ൻ ക്ലൈനർ ടെയിൽ ഡെസ് ഡോക്ടർമാർ ടേൺകോർപ്പർ ബേട്രെന്തൻ und ഡെയിൻസ് കോപ്പർ മൻഷിളിക് മച്ചൻ. ഡീസർ കോർപ്പർ ബീഫ്ഫ്ടെറ്റ് ടെയിൽ ഇറ്റ്സ് ഡസ് ആണ് ദേഹം ശരീരത്തിൽ bezeichnet wird. ജെഡേം മെൻഷെൻ ഇറ്റ് ഡെറിൽ ദേഹം ശരീരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ജീവൻ, das unter anderen ജൈത്രയാത്ര എ. ഡെയ്ലിൻ ഇനെൻസ് ഡൈൻഡെൻഡൻ ജീവൻ എയ്ജ്ജിൻ, im ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം, welches unsere menschliche Welt der Geburt, des Todes und der Zeit durchdringt. ഡേർ ദേഹം ശരീരത്തിൽ wird von den Sinnen und vom Köper bherrscht; ഡെഷ് ലഗേ, ഡെഷെൽ ഡേർ റിലിറ്റ്ടാറ്റ് ഡേർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻവെസൻഡെൻ ടെയ്ലി സെയിൻസ് ജീവൻ സുന്ദരി എന്തിനുവേണ്ടി; സിൻസുബ്ജേക്കി വെർ ബ്ലൻഡൻ ihn, ഫെസ്സെൽ ഓസ് ഫ്രെസിഷ് ഹാൾട്ടൻ ഇഹാൻ ഫെസ്റ്റ്. എ.കെ. കൌൺസൽ ജേൻസെറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവർ Formen nicht blicken; എൺ ഹാറ്റ് അൻഗ്സ്റ്റ്, sich von den Fesseln des Fleisches നിങ്ങൾ ഒരു വിടവാങ്ങുന്നു. ഡേർ ഡെൻകർ ഉർ ഡേർ വിസ്സെൻഡെ സ്റ്റീറ്റീസ് ബെനിറ്റ്, ക്വിൻ ദേഹം ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള സെൽഫ് വൈഡ് ജേർണലാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലോൺ ആൻറ് ഇല്യുഷനെൻ ഡൈൻ സിൽ വെൻസിച്ച്. ആഫ് സെനിനർ റിചെ നാഷ് ഡെം ഡെൻകർ ആൻഡ് ഡെം വിസ്സെൻഡൻ അസെറ്റ് ഡെർ ദേഹം ശരീരത്തിൽ ഡേർ ഔസ്വെൻവെൽറ്റ്. ഡൈ ഐഡന്റിറ്റേറ്റ്, ഡാൽ വാഹ്റെ സെൽബ്സ്, മൻസൻ എന്ന യുദ്ധത്തിൽ ജർമർ സിവിലീസേഷൻ സ്കാനിങ്ങിൽ ഒരു മിസ്റ്ററി.

 

പ്ലാറ്റൺ, womöglich der ruhmreichste und repräsentativste der griechischen Philosophen, erlegte seinen Schülernin der Akademie, seiner Schule der Philosophie, ein Gebot aufken: „Erlbstchഗ്നോത്തി സെലന്റൺ. സെയ്‌നെൻ ഷ്രിഫ്‌റ്റൻ നാച്ച് സു ഉർടെയ്‌ലെൻ സ്‌കീൻ്റ് എർ ദാസ് വാഹ്രെ സെൽബ്‌സ്റ്റ് വെർസ്റ്റാൻഡൻ സു ഹാബെൻ, ഒബ്‌വോൽ ഇം ഇംഗ്ലീഷ് കെയ്‌നർ സീനർ ബെഗ്രിഫ് ജെനവർ അൽസ് മിറ്റ് "സീലെ" ഉബർസെറ്റ് വുർഡെ. ഉം ദാസ് വാഹ്രെ സെൽബ്സ്റ്റ് ഓസ്ഫിൻഡിഗ് സു മച്ചൻ, ബെഡിൻറ്റെ സിച്ച് പ്ലാറ്റൺ ഐനർ മെഥോഡ് ഡെസ് ഫ്രാഗൻസ്. ഇൻ ഡെർ ഒപ്റ്റിമലെൻ വെർവെൻഡംഗ് ഡീസർ ടെക്നിക്, ഇൻ ഡെർ ഹെറൗഫ്ബെഷ്‌വോറംഗ് സീനർ ഡ്രാമറ്റിഷെൻ എഫെക്റ്റെ, ലീഗ്റ്റ് ഐൻ ഗ്രോസ് കുൻസ്റ്റ്. പ്ലാറ്റൺസ് മെത്തേഡ് ഡെർ ഡയലെക്റ്റിക് ഐസ്റ്റ് ഐൻഫാച്ച് ആൻഡ് ടൈഫ്ഗ്രീഫെൻഡ്. Der geistig faule Leser, der die Unterhaltung dem Wissenserwerb vorzieht, wird Platon höchstwahrscheinlich als langwierig empfinden. Seine dialektische Methode wurde offensichtlich konzipiert, um den Verstand zu trainieren und zu befähigen, einen rationalen Kurs zu verfolgen, sowie die Fragen und Antworten im Dialog nicht zu; അൻസൺസ്റ്റെൻ വേർ നിമാൻഡ് ഇൻ ഡെർ ലേജ്, ഡൈ ഷ്ലസ്ഫോൾഗെരുൻഗെൻ, ഡൈ എർ ഇൻ സീനർ ആർഗ്യുമെൻ്റേഷൻ സീഹ്റ്റ്, സു ബെവെർട്ടൻ. പ്ലാറ്റൺ ഹാട്ടെ സിഷെർലിച്ച് നിച്ച് ഡൈ അബ്സിച്റ്റ്, സെയ്നെൻ ഷൂലർ മിറ്റ് ഐനർ ഗ്രോസെൻ വിസെൻസ്മെൻഗെ സു കോൺഫ്രണ്ടിയറെൻ. Es ist wahrscheinlicher, dass er den Verstand im Denken trainieren wollte, damit das eigene Denken zur Erleuchtung führe und Wissen um einen Gegenstand erworben würde. ഡീസെ സോക്രാറ്റിഷെ മെത്തേഡ് സ്റ്റെൽറ്റ് ഐൻ ഡയലെക്റ്റിഷെസ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റലിജൻ്റർ ഫ്രാഗെൻ ആൻഡ് ആൻ്റ്‌വോർട്ടൻ ഡാർ, ദാസ് ഓനെ സ്വീഫെൽ ഹിൽഫ്റ്റ്, ദാസ് ഡെൻകെൻ സു എർലർനെൻ, സോഫെർൻ മാൻ സൈ അൻവെൻഡെറ്റ്; womöglich hat kein anderer Lehrer so viel für die Erziehung des Verstandes im klaren Denken geleistet wie Platon. Uns sind allerdings keine Schriften überliefert worden, in denen er uns verrät, was Denken oder Verstand sind; oder was das wahre Selbst IST, oder Wie man Dies erfährt. മാൻ മസ് വോൻഡേഴ്‌സ് ഹിൻസ്‌ചൗൻ.

Die uralte Lehre aus Indien lässt sich kryptisch zusammenfassen als "das bist du" (തത് വാണിം ആസി). Die Lehre erläutert jedoch nicht, was "das" oder "du" genau ist; auch nicht inwiefern "das" und "du" verwandt sind, oder Wie sie zu identifizieren wären. സോൾട്ടൻ ഡീസ് വോർട്ടെ അലർഡിംഗ്സ് ബെഡ്യുതുങ് ട്രാജൻ, ഡാൻ സോൾട്ടൻ സൈ മിറ്റ് ആൾജെമെയിൻ വെർസ്റ്റാൻഡ്ലിചെൻ ബെഗ്രിഫെൻ എർക്ലാർട്ട് വെർഡൻ. ഫാസ്റ്റ് മാൻ ഡൈ ഹോപ്ലെഹ്രെൻ ഗാൻസ് ഗ്രോബ് സുസാംമെൻ, സോ സ്കീൻ്റ് കോൺസെൻസ് ദാരുബർ സു ഹെർഷെൻ, ഡാസ് ഇം മെൻഷെൻ ഐൻ അൺസ്റ്റർബ്ലിചെസ് എറ്റ്വാസ് ഹോസ്റ്റ്, ദാസ് ഷോൺ ഇമ്മർ ഇൻഡിവിഡ്യൂല്ലർ ബെസ്‌റ്റാൻഡ്‌ടെയിൽ ഐനർ വെർബിൻഡംഗ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്‌സ്‌ഡെർസെർസെല്ലെൻ, വാറിവെൻഡെസെർസെറ്റ്, ഓഡർ ഡെർ ഫങ്കെ മിറ്റ് ഡെർ ഫ്ലേം, aus der er entspringt, eins ist; und außerdem, dass dieses individuelle Etwas, dieser ദേഹം ശരീരത്തിൽ-മാതാപിതാക്കൾ, ആട്ടൻ അഥവാ പരശുസ്ലീലിയർ ഓസ് സിന്നേശ്വരഹ്ഹ്മാനും, മായ, നിങ്ങൾ വാചാടോപം ഉണ്ട്, അത് ഡ്രോ മെൻസിൻകോർപ്പർ ഡാറു വെർലിറ്റ്റ്റ്, സിൽ അൽസ് അബെൽസ്നോനിറ്റ്, ഏസ് ഇൻഡിഡിയുമുൻ വഹ്റുൺമാൻമാൻ; മരിക്കുന്ന ലീഹ്രേംഗ് ഹിംഗ്ഗെൻ റെസ്ലിൻ, ഡ്യാസ് എ ജീൻ ഇൻ ദി ഐവിസ് ഗ്രോസൻ യൂണിവേർസൺ എവെൻസ്, ബ്രഹ്മാൻ ജെനന്റന്റ്, എഗസന്റ് വേന്റ്.

ബ്രാഹ്മണർ ദ് മെൻഷ്ചികൻ എന്റ് വിൻസെപ്ചെൻഡം ലീഡ് അണ്ടർവർഫീൻ സീൻ കോനൻ, ഗൺസ് ഓഹനെ ഇൻ ബെസുസ്സെസിൻ വെർമുട്ടെറ്റ് വെർബിൻഡുങ്ക് സാർ ബ്രൗൺമാൻ ബ്രഹ്മൻ; ജേഫൽസൽ ആന്റ് റേഡ് ഡെർ ഗബേർട്ടൺ, ടേഡ് എൻഡ് വിഡേഡർജ്ബർട്ടൻ ഇൻ ഡെർ നാട്ടൂർ, ബിസ് നക് വെക്ക് സെലെറ്റൽട്ടർ ആൾമാഹ്ലിച്ച് അറ്റ് ഫ്രംമെൻറ് മി ബ്രോമാൻമാൻ ഫോർഡ് ബ്രഹ്മൻ വെയ്ഡർനേർൻറ് വിർഡൻ. Allerdings wird werer Ursache, Notwendigkeit noch Ansehnlichkeit dieses mühsamen und schmerzhaften Vorgangs erklärt, den der Brahman ഫോം വോൺ സ്പ്ലിറ്റ്നെൺ ഓഡർ ട്രോപ്ഫെൻ ഡർലഫ്റ്റ്. നമ്മുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് വോർത്തിലെ ഡാവോൺ ഹാറ്റ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപെടുന്നുണ്ട്; അതിശയവും, സത്യസന്ധവും, വിശ്രമവും, വിശ്രമവും. അത്രയേയുള്ളൂ. അത്രയേയുള്ളൂ.

Es wird immerhin auf einen Weg hingewiesen, Wie ausreichend qualifiziertes Individuum auf heroische Art und Weise aus den Massen oder der Illusion der Natur herausbrechen und der allgemeinen zufern zufern "ഓഡർ "ബെഫ്രെയൂങ്" വോൺ സീനർ അക്‌റ്റ്യൂല്ലെൻ ഗെയ്‌സ്റ്റിജൻ ബിന്ദുങ് അൻ ഡൈ നാച്ചുർ സറ്റ്. ഫ്രീഹീറ്റ്, സോ ഹെയിറ്റ് എസ്, എർലാങ്റ്റ് മാൻ ഡർച്ച് ഡൈ പ്രാക്സിസ് വോൺ യോഗ; denn—so heißt es—durch യോഗ വിർഡ് ദാസ് ഡെങ്കൻ ഡെറാർട്ട് ഡിസിപ്ലിനിയർട്ട്, ഡാസ് ഡെർ ആട്ടൻ, ആ പരശു-Der ദേഹം ശരീരത്തിൽ-വെള്ളം, സയ്ൻ Gefühle und seinsekte zu unterdrücken oder gar zu zerstören und die mände dönen au aztzösenen, in die sein beken lang werwed war; വെയിസ് വോൺ ഡേർ വ്യൂ വോൺ ഡെൻ ഡേൻ വാൻഡേർഡിഗെറ്റ് ഫോർട്ട്വർഹെൻഡർ മെൻസി ലിക്ലർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ബെഫേർറ്റ്, ആർഡ് എർവ്വേറെൻ ബ്രാൻമാൻ സ്ലിലിയസ്ലിച്ച് വൈഡർ അഫ്ഗോമോമൺ.

സ്റ്റെറൺ വോൺ വാഹെരിറ്റ്, ഡാർ യോഗി ലാരന്റ് ടാറ്റാച്ലിച്, കോർപ്പർ സൂ ബെഷർസ്ചെൻ ആൻഡ് സെയിൻ ജിൽഫ്ലെ സാവീ സെയിൻ സെഹാൻസുച്ച് സെൻ ബണ്ടിംഗ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ മാത്രം; അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കയും മക്കളില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ രാജാവിന്റെ വിശാലസ്ഥലത്തുവെച്ചു യിസ്രായേൽമക്കളുടെ രക്തസ്രവം തന്നേ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഏതു സ്ത്രീയുടെയും ജീവിപ്പിന്റെയും നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുവാൻ പുരോഹിതന്മാർക്കും നീ സഹോദരിയുടെ രക്തസ്രവം നിവർത്തിക്കേണം. മെസ്ച്ചുൻ വൈൽഡ്സെൻസെൻ ബില്ലിൻ എന്ന പേരിലാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. Desweiteren ist Wörgöllich in der Lage, Beherrschung et alcher Nürurkräfte erreblichem Maße zuisternum. എല്ലാ ഡോസും ഹെഡ് ഡൈവ് ഇൻഡിവിഡ്യൂം ഓവ്നെ സുവീൽ വോൺ ഡെർ ഗ്രോസൺ മസ്സെ അൺസിസിപ്ലിനിയർ ഡ്രോ എബി. ഡെന്നോക്ക്: ഓച്ച് വെൻ ഡൈ കുൻസ്റ്റ് ഡെസ് യോഗാസ് ബീബ്സിക്റ്റിഗ്റ്റ്, ദാസ് കോർപെർബെഹാഫ്റ്റെ സെൽബ്സ്റ്റ് വോൺ ഡെൻ ഇല്യൂഷനൻ ഡെർ സിന്നേ സു "ബെഫ്രീൻ" ഓഡർ സു "ഐസോലിയേറൻ", സ്കീൻ്റ് എസ് ഒഫൻസിക്റ്റ്ലിഷ് ഡെസ്‌കൂൺ der Natur hinwegsetzen kann. Eine solche Fehlannahme wäre schlicht und ergreifend auf eine Fehlannahme uber den Verstand zurückzuführen.

ഡേർ വെർസ്റ്റാൻഡ്[10], ഡീ ബീംം യോഗ ഗേശൂൾട് വേർഡ്, ഇറ്റ് ഡെർ വെസ്റ്റ്സ്റ്റാൻഡ് ഡെർ സിന്നി, ഡെർ ഇൻലെല്ലിക്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡെസ്സെൻഡിൻ ആണ് ഇത് ഡോക്ടർമാർ, der auf künftigen Seiten als der കോർപെർവർവർസ്റ്റൺ (ബോഡി-മരം) ബെഞ്ചിൻ ബെസ്റ്റ്, ഡേർ ഹിയർ വോൺ ജിവ ആൻഡ് ആർറെൻ വോൺ വേർപ്സ് അൺപെർച്ചൈഡൻ വാഡ്, ഡൈ ബിഷർ നോച്ച് നച്ച് നെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ്സിംറ്റ് കർട്ട്: ഡെ Verstandsarten für das Fühlen und Begehren des ഡോക്ടർമാർ. ഡേർ കോർവർവർവർസ്റ്റൺ ഇറ്റ് ഡാൻ ഇനിസിജ് മിറ്റൽ, മിറ്റ് ഡാം ഡെർ ദേഹം ശരീരത്തിൽ ഡാർക്ക് സെയിൻ സിൽ ഫൂട്ടെക്കിഷൻ ആർ. Das Funktionieren des കോർപെർവർസ്റ്റന്റ്സ്, അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു പതിപ്പ് ഡേർഷ് ഐഹിൻ wird sich der der Mensch des Universums bewusst, allerdings nur mit Hinblick auf dessen Naturerscheinungen: die Welt der Zeit, der Illusionen. ഒബ്ലഹ്ൽ ഡേർ ഷുലർ ഡിഞ്ചറന്റ് ഇൻ ഇന്റെലക്റ്റ് സ്കേർഫ്ഫ്റ്റ്, ഡേറ്റ് എൻ നോച്ച് വോൺ സെനിൻ സൻനൻ അബംഗ്ജിഗ് ഇറ്റ്, ഇമ്മാം നോച്ച് ഇൻ ഡൈ നേട്ടൂർ ഇഞ്ചുബെൻ, ഇഡിഫെഫേൻ വോൺ ഡേറ്റർ നോൺഡൻഡിഗൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡിഗർ, ഇച്ച് വൈഡ് ആർഹോൾഡർ മെൻസി ലിക്ലർ Existenzen. അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഡ്രോ ബെർലിനർ സീൻ കോർപറസ്ഷൈൻ, ഇക് കൻ സിച്ച് നിച്ച് വൺ ഡെൻ നതൂർ അഖോപ്പൽൻ ഓഡർ ബേഫ്രിയിൻ, എർ കൻ കെയ്ൻ വിസൻ ബെർലിൻ സേർഡ് അറ്റ് സെൽ വാൻസ് സെൽസ്റ്റ് എസ്റ്റ് സീർസ്റ്റ് എർഡന്റ് കോർപെർവർ വെന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്; ദെൻ സൊചെഷ് ദീമെൻ ബ്ലീബെൻ ഡിമെൻ ഇൻവെല്ലെക് ഫ്യൂ ഇംമെർ ഇയിം ജീമിനിസ്, ലസ്സിൻ റിചേസ്റ്റ് റിജൈസ്റ്റ് കോഡിഡിനേഷൻ വോൺ കോർപവർവർസ്റ്റൻ മിൻ ഡെൻ വെർസ്റ്റാൻഡോർട്ടൻ ഡെ ഫ്യൂലെൻസ് ആൻഡ് ബെഗെർൻസ് ഴ്ഷ്ലിസൺ.

എൺപതാം ക്ലാസ്, ബെൽഹെൻസ്, ബെഗെർരെൻസ്, ബേർൺ വോൺ പാടൻജലിസിൽ ഡേർ ബേലി ഹയർഫൌർ കാൺ യോഗ-അഫോറിസ്മാന്മാർ സോവി ഇൻ വെർഷിഡെനെൻ കോമൻ്ററെൻ സു ഡീസെം യുറാൾട്ടൻ വെർക്ക് ഗെഫൻഡൻ വെർഡൻ. പതഞ്ജലി IST wahrscheinlich der berühmteste und representativste aller indischen Philosophen. സെയ്ൻ വെർക്ക് സിന്ദ് ടിഫ്ഗ്രീഫെൻഡ്. അബെർ എസ് സ്കീൻ്റ് നോച്ച് വാഹർഷെയിൻലിച്ച്, ഡാസ് സീൻ ടാറ്റ്സാച്ച്ലിചെ ലെഹ്രെ എൻറ്റ്വെഡർ വെർലോറൻ ഗിംഗ് ഓഡർ ഗെഹൈം ഗെഹാൽട്ടെൻ വുർഡെ; denn die sorgfältig subtilen ‚Sutren', die seinen Namen tragen, scheinen eher zu frustrieren oder gar daran zu hindern, wozu sie scheinbar geschaffen wurden. Wie ein solcher Widerspruch seit Jahrhunderten unhinterfragt bestehen konnte, scheint nur im Lichte dessen erklärbar, was in diesem und späteren Kapiteln über menschliches Fühlen und Begehren erklär.

ഡൈ ഓൾഡ്ലഹേ ലേഹെ, വി ഡേരേ ഫിലോസോഫീൻ, ബേസിഫസ് സിൽ മിറ്റ് ഡീറ്റ് മിസ്റ്റീറിയം ഡെവ് ബെസ്സ്റ്റൺ സെൽസ്സ്റ്റീസ് ഇ മെൻസ്ഷിക്കെൻൻ കോവർ സാവീ മിറ്റ് ഡീറ്റ് മിസ്റ്റേറി റിലീസ് റെവിഷൻ സെൽഫ്സ്റ്റ്, കോർപെർ, നഥൂർ ഡേറ്റ് ഗേമസെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സ. അബെർ ഇൻഡിസ്ഷ് ലെഹ്രെർ ലസ്സൻ നിഷി എറഹ്നൻ, ഡാസ് സീസ് വുസ്സ്റ്റൻ, ഡാസ് ബെവിസ്സ്റ്റ സെൽബ്സ്റ്റ്-ഡെർ ആട്ടൻ, ആ പരശു, ഡെർ ദേഹം ശരീരത്തിൽ ഡൺ ഇറ്റ്, അൽസ് ഇവാസ് വോൺ ദർ നട്ടൂർ അണ്ടർക്സെഡിഡേർസ്: ജിവിഷ്െൻ ഡാം ദേഹം ശരീരത്തിൽ ഡോർ കോർപ്പർ ഡെർ നാട്ടൂർ wird nicht klar unterschieden. ഡേർ ഗ്രിന്ഡ്, വേശൽബബ് മാൻ ഡീസെൻ അവർഷഷിഡ് വൈഡർ ഗിസെൻ നോച്ച് അഫ്ഗെസിഗ്റ്റ് ഹാറ്റ്, ഇറ്റ് ഓഫ് ഡേർബർ ബാർ ഡീപ്പ് യൂണിവേഴ്സൽ വാൻ ഫ്യൂലെൻ ആൻഡ് ബെഗെർൻ സുറുഫ്ലഫ്. ഇതാണ് ഒരു ഡിയർ സ്റ്റെല്ല റിംഗ്, ഡാസ് ഡാസ് ഫ്യൂലെൻ ഉൻ ബെഗെരെൻ (ആംഗിൾ) എർലന്റ് യൂറെൻ.

 

മിറ്റ് ഡെർ ബെർക്ലെക്സെറ്റിഗുംഗ് വോൺ ഫ്യൂഹലെൻ ആൻഡ് ബെഗറ്രൻ വിഡ്ഡ് ഇനെൻസ് ഡെർ വിച്ച്ടിജിസ്റ്റൻ ആൻഡ് ട്രീഗ്ഗ്രൂൺസ്റ്റൺ Themen im Buch vorgestellt. Dessen Wichtigkeit und Wert sind nicht zu unterschätzen. ഡസ് വെർസ്റ്റ്ഡൻഡിസ് ഉർ ഡേർ ജേബറൗ വോൺ ഫ്യൂഹലെൻ ബെഗെഹ്രെൻ കോൺന്റ് ഡൻ വൻഡെപ്നെൻക് ഇൻ ഡേർ ഫോർമെൻവിക്ഗ്ംഗ് ഡെസ് മെൻസൻ ഉർ ഡേർ മെൻഷെഹിറ്റ് ബെഡ്യൂട്ടൻ; es könnte die ഡ്രോ വാൻ ഫാൽസ്ചെൻ ഡെൻകെൻ, ഗ്ലാബൻ, ഫാൽസ്ചെൻ സെൽവൻ ഞാൻ നിന്നെ അധികമധികമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അനേകജാതികളാക്കും; ഒരു ഗ്ലോബൽ, ഡെൻകൺ ഡേർ മെൻസൻ വെർവെർസെൽറ്റ് ഇൽറ്റ്, ഡസ് സ്കിൻബാം നെയ്മൻ ഡാരൺ ഡെൻക്, ഇഹ്ൻ ജു ഹീൻറ്റെർഫ്രജൻ.

ഇതാണ് ഫോൾജെൻഡുകൾ: ജീഡർ wird dazu gebracht zu glauben, dass es fünf körperliche Sinne gibt und dass das Fühlen einer von ihnen IST. വി മരിക്കുന്നു Buch behauptet, sinn Einheiten der Natur, Elementarwesen, അധികം അജ്ഞാതനായ ഒരു വിഡ്ഢിത്തം. എ ജിബ്റ്റ് നൂർ വിൻ സിൻ: സെൻ, ഹോൺ, ഷ്മകെൻ ആൻഡ് റിച്ചിൻ; ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ജേർണൽ ഡേവൺ ഗിബ്റ്റ് അബേർസ് ഗിബ്റ്റിന്റെ സ്പീസിയൽസ് ഓർഗൺ ഫ്യൂൾസ് ഫ്യൂഹലെൻ, വെയിൽ ഫ്യൂലെൻ-ഒബ് വാൾ ഡേർഡ് കെൻ കൊർപ്പർ ഫ്യൂൾട്ട്-ഇൻത് സും കോർപെർ, nicht zur nurur gehört. ഈസ് ഐനർ വോൺ സുവി ഇയിൻസ്സെഫ്ഫ്റ്റൻ ഡെസ് ഡോക്ടർമാർ. ആച്ച്ടെയർ ഫ്യൂഹലെൻ ബെൻഗെർനെൻ, ടിവേർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഡെൻ മെൻസെൻ എന്ന പദം, സ്പാർട്ടർ റെക്കലഡ് വേർഡ് ആയിരുന്നു.

ബെഗ്രേൺ ഗെൽറ്റൺ, ഡൈജൽ ബെസ്, ഡോക്ടർമാർ. പിന്നെ ഫെസ്തൊസും ബെന്യാമീനും അവന്റെ പക്ഷക്കാരൊക്കെയും നിനക്കായിട്ടു എടുത്തുകൊള്ളാം; നീ ജീവിക്കും; നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിൽ എവിടെ നിന്നോ സ്റ്റ്രോം ആണ്, സൈറ്റ് einer Medaille. ഡീസെസ് ബുച്ച് ജൈബ്രുച്റ്റ് ഡെഷ്ലാൽബ് ഡൈസ് zusammengesetzte ബീസ്ചിൻഗ്ങ്: ഫൂലെൻ-ഉൻ-ബെഗെ്രെൻ.

ഡസ് ഫുലെൻ-ഉൻ-ബെഗറ്രെൻ ഡെസ് ഡോക്ടർമാർ അത് ജേൻ ഇന്റൻസീവ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഡസ് ഫ്യൂലെൻ-ഉൻ-ബീഗെർൻ (De Fühlen-und-Begehren) ആണ്. ഫിൽഹെൻ-ഉൻ-ബെഗെ്രെൻ (Würde Alles), ലെബൻ ഓഫ്ഹോറെൻ Fühlen-und-Begehren ist jene ടെക്നിക് ഓഹിന വെർഗങെൻഹീറ്റ് ഓഡർ സുകാൻഫ്ഫ്റ്റ്, മിറ്റ് ഡേർ അലെ ഡിൻഗെ വഹ്രജോംമെൻറ്, എർഷ്ഷാൻ, ജേംഫോർട്ട്, ഹെർഗോഗീബ്ര റാറ്റ് ആൻഡ് ബേബർസ്ച്റ്റ് വേർഡൻ, ഒബെ ഡേർ ചൈ ടാറ്റൻ വോൺ ഡോണൺ മോൻസ്ഷ്ലിഹൻ കോർപ്പൻ ഓഡർ ഡേർഡ് ടാറ്റൻ വോൺ ഡെനൻ, ഡു സുർ വെർട്ടെഗിയർ ഇൻറ്റിജെൻസൻ ഗെറോൺ. ആലെറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ഹാൻഡ്ലൂങ്കൻ ഗെഹീൻ ഓസ് ഡാം ഫ്യൂലെൻ-ഉൻ-ബെഗെ്രെൻൻ ഹെർമോർ.

ഫ്യൂലെൻ-ഉൻ-ബെഗെ്രെൻ ആണ് ഇയാൾ മെൻസ്ഷിലിൻ കോർപ്പർ ജെന ബീവസ്റ്റെ ക്രാഫ്റ്റ്, ഡൈൻ ഇനിസിഗാർഡിസ് മഷിനീൻ ഡെർ നഥുർ സ്റ്റ്യൂട്ടർ. Nicht einer der vier Sinne-ഫു̈ഹ്ല്ത്. ഡസ് ഫുലെൻ, ജീൻ നിഷ്ക്രിയനായ ഇജൻസ്ഖാഫ്റ്റ് ഡെസ്ക് ഡോക്ടർമാർഇറ്റ് ദാസ് ആയിരുന്നു, കോർപെർ ഫ്യൂൾട്ട്, കോർപ്പർ സൾഫ്സ്റ്റ് ഫ്യൂൾട്ട് എന്റ് ഡൈൻ എൻഡ്രുക്, ഡൈൻ സേർവ് ഇൻ ദി ഡെ കോർപെർ ജെലൻഗൻ, എസ്സ് സെൻസേഷൻ എൻജിനൈൻഡ്. ആവെർഡെം ist es in der Lage, in abwechselndem Maße übersinnliche Eindrücke wahrzunehmen, wie Stimmungen, Atmosphären, Vorahnungen; es fühlt, സമ്പന്നനും നാടകവുമായിരുന്നു, ജെയിസീസെൻ വാർൻഗെൻ ഔസ്പ്രിച്റ്റ്. ഡാസ് ബെഗെ്രെൻ, എയ്കൻസ്ഷാഫ്റ്റ് എയ്കൻസ്ഷാഫ്റ്റ്, ഇറ്റ് ജെന്നി ബീവസ്സ്റ്റ ക്രാഫ്റ്റ്, ഡീ ഡെൻ കോർപെർ ബെഗ്ഗെറ്റ്, വാൻറേർ ഡേർ ഡവ്വാക് ഡെസ് ഡോക്ടർമാർ erfüllt. ഡേർ ഡ്രോ Eigenschaften ലെ ബെംഗളൂരുവിൽ, ജെയ്ൽ ബെഗ്ജേയ്ഡിനെ, ജീഫുൽ ഹെൽവറും, ജെഫുൽ മണ്ടെറ്റ് ഇൻ എയിൻ ബീഗീറെഡും ചേർന്നു.

ത്വാരിയർ ഒരു വിജ്ഞാനകോശം r a a a f dem dem W W W W W W Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken F F , ഡീൻ ഡീൻ ഡബ്ല്യൂ ബ്ലറ്റ് ഡേർഡ് സ്ട്രീറ്റ്, അബെർ സെൽസ്റ്റ് കെയ്ൻ ബ്ലെറ്റ് ist. ഫ്യൂലെൻ-ഉൻ-ബെഗറ്രെൻ സോല്ലെ സിയേൻ സിൻ സിൻക്രോണൈസറി. ഇൻ വെർസ്റ്റാൻഡിസ് വോൺ ഡെർ ഫങ്ക്ഷൻ ആൻഡ് ഡാം സ്റ്റെല്ലൻവെർറ്റ് ഡി ഫ്യൂലെൻ-ഉൻ-ബെഗെരെൻസ് മിയേഴ്സ് ഡേർ അബെക്കർ വോൺ ഗ്ലബൻസറ്റൻസ്, ഡൈ ഡൈ ഡ്രോ നിങ്ങൾ തന്നേ അതു പ്രസ്താവിക്കയില്ലയോ? യോർദ്ദാൻ നീ എത്തിയതു കൊണ്ടു നിക്കട്ടെ. ഡസ്റ്റ് ഫ്യൂലെൻ-ഉൻ-ബെഗെരെൻസ് ഇം മെൻസെൻ, കോൺനെൻ ഡേർമിം വെർസ്റ്റ്ഡൻഡിസ്, ഫിലോസഫി എനെം എനെം ന്യൂനൻ ബ്ലിങ്ക്വിങ്കൽ ഫോർഫൻ.

 

ഡൈസ്റ്റ്ലിഹെഹ് ലേഹേർ റെക്കന്റ്, ഡാസ് മാൻ സച്ച് വോൺ ഡുൻ ഇൻസ്നെൻ ദേർ ബെഫിയേൻ മസ്, വൺ ഇൻ വെൻസ്റ്റൻസ്റ്റൻ സെൽസ്റ്റ് ഇസ്റ്റ് കോർപ്പർ സുവീ വാൽ ഫാൽചെൻസ് ഡെൻകെൻ ആൻ ഹാൻഡെൽ-ഡാസ് ദേർ റെഹർ, ഡാസ് മാൻ സെൻസ്സ് ഫ്യൂഹൽനെൻസ് ആൻഡ് ബെഗെർൻസ് നർത് ഹേർ ഇറ്റ് എർലങ്റ്റ് വേർഡൻ സോൽ. അബെർ ഏച്ച് ഡൈ ഓസ്റ്റിക്കെ ലേഹ്റെ ഫ്രെൾ ഡെർ ആഗ്ജെമിനേൻ ഫേഹ്ലന്നഹീം ജം ഓഫേർർ, ഡാസ് ദാസ് ഫ്യൂഹലെൻ ഇനേർ ഡെർ കോർപ്രിലേൻ സിന്നി ഇറ്റ്. ഡൈ ലെഹ്രെർ ബീഹാപ്റ്റെൻ, ഡസ് ഡാസ് റ്റസ്റ്റൻ ബേസി ഹംഗ്സ്വീസ് ഡാസ് ഫ്യൂലെൻ ഇവിൻ ഫ്രാൻഫ്ലൻ സിൻ ഡാർസ്റ്റൽറ്റ്; ഡാസ്, ഡസ് ബെഗ്ര്രൻ വോം കോർപെർ ഹെർറുത്; ഉമ്മൻ, ഡാസ് സുവോൽ ഫ്യൂലെൻ അൽസ് auch ബെഗറ്രൻ നേച്ചർറഴ്സ്ചെൻബുനെൻ ഇ കോ കോപ്പർ സിൽഡ്. Entsprechend ഡീസർ Hypothese wird വാദപ്രതിവാദം, ഡസ് മരിക്കും പരശു, oder der ആട്ടൻ-Der ദേഹം ശരീരത്തിൽഅത് ഫൂലെൻ-ഉൻ-ബെഗെ്രെൻ—seine Gefühle vollständig unterdrücken und am Ende das Begehren "ausrotten", zerstören muss.

ഫ്രീൻ ബെൻഹ്രെൻ, ബെൻഹെൻ, ബെൻഹെൻ, ബെൻഹെൻ, ബെൻഹെൻ, ബെൻഹെൻ, നിങ്ങൾക്കേറ്റവും അസ്സൽസ്റ്റോറെർ, സെൽസ്റ്റ് ഇൽ കോർപർ കന്നെ സിൽബെസ്റ്റ് നർത് സെൻറോൺ. മൺപാത്ര സ്പെയ്ൻ ഡമോക്രാറ്റിക് മെംസ്ഛ്ലിഛെന് symptoms ഇംഗ്ലീഷ് മൊ̈ഗ്ലിഛ്, ഒഹ്നെ ഫു̈ഹ്ലെന്-und-ബെഗെഹ്രെന് വെഇതെര്ജുലെബെന്, അതുകൊണ്ടു ഏർ നിഛ്ത്സ് വെഇതെര് ALS EIN സ്തുംപ്ഫെര് അതെമപ്പരത്.

അഫ്ഗസെൻ വോൺ ഡെൻ മിസ്സ്വർസ്ട്രാൻഡിൻൻ ഉബേർസ് ഫ്യൂഹെൻലെൻ ഉൻ ബെഗെ്രെൻ, ബെറി ഡൈ ഇൻഡിഷനെ ലെഹ്രർ കെയ്ൻ ബെയ്ഗ് ഡഫൂർ, ഡാസ് സെയ് ഇറ്റ്വാസ് വോം സ്വയം ജീവൻ wüssten. Bei der unerklärten Äußerung "du bist das" müssen wir davon ausgehen, dass das angesprochene "du" der atman, die Purusha-das individuelle, körperbehaftete Selbst; und dass jenes "das", dem das "du" zugeordnet wird, als universelles Selbst, als Brahman, gilt. സ്വിഷെൻ ഡെം ഡ്രോ und seinem കോപ്പർ wird kein തൊട്ടുകിടക്കുന്ന gemacht; ബ്രാഹ്മൻ ഡേർട്ട് സാർവലെൻ നേട്ടൂർ എന്ന ബ്രാൻഡൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡേർട്ടിസീൻഡിംഗ് Dank der Doktrin eines സാർവത്രിക ബ്രാഹ്മണർ Als Urquelle und Endziel aller körperlichen Individuen, wissen Millionen von ഡോറൺ nichts von ihrem wahren selbst; അവൻ തന്റെ സകലസഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും ദാനീയേലിനെയും പ്രസവിച്ചവരെയും വിസ്മയിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ കൃപാവരങ്ങളെയും വിളകൂ കത്തിക്കുന്ന ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ അഹീഥാഫെരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു.

ലെഗ്റൻ ഡെസ് ഓസ്റ്റൻസ് ഡാസു നീഗൻ, ഡാൻ ഡൈ മെയ്ൻ ഡ്രോ ഒരു മണി ചിതാഭസ്മം കൂടാതെ, അസ്വാസിൻ ഒരു ദ വാൽ സെൽബ്സ്റ്റ് വെർച്റൻസ്, സ്കൈൻറ് എസ് ഹച്ച് ഓഫ് അവെഹെഷ്ഷെഞ്ചിൻ, ഡാസ് ഡെയി ലെഹ്രെൺ ഡംമെൻ കോഫഫെൻ എൻസ്സ്റ്റമ്മം; മറ്റുള്ളവർ, ഡസ് മാൻ സീസ് മിറ്റ് ഡെർ അബിച്ചിറ്റ് ഡേർ അൺലേർജോജംഗ് ബൂസ്റ്റസ് ഓഫ് അഫെറച്ച് എറ്റ് എൽൽറ്റ്, യു ഡം വഹ്രീറ്റ് വോൺ ഡെൻ മെൻസെൻ വെർബെർജെൻ. വിഎല്മെഹ്ര് സ്ഛെഇനെന് പാലെന്തേ ലെദിഗ്ലിഛ് മരിക്കും രുദിമെംത̈രെന് ഉ̈ബെര്രെസ്തെ എഇനെസ് വിഎല് അ̈ല്തെരെന് സിസ്റ്റംസ് zu ചോദ്യങ്ങള് ഓർമ്മ, ദാസ് വോൺ എഇനെര് വെര്സ്ഛൊല്ലെനെന് À 'ഫാസ്റ്റ് വെര്ഗെഷെനെന് ജിവിലിസതിഒന് സ്തംമ്ത്: എഇനെ ലെഹ്രെ, എര്ലെഉഛ്തുന്ഗ് ബ്രിന്ഗെന് കൊംംതെ വഹ്രെ വൊമൊ̈ഗ്ലിഛ് മരിക്കും; മൗലികൽവേയ്സ് ഡസ് ഫ്യൂഹലെൻ-ഉൻ-ബെഗെരെൻ അൻസ്റ്റര്ബ്ലിക്കൻ ഡ്രോ im കോർപർ erkannte; മരിക്കുക ഡ്രോ നിങ്ങൾ എന്നെ വിസ്വസിക്കുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും. ഡിലീറ്റീവ് ഇഗെൻസ്ച്ടെൻ ഡീറി ഉസ്ബെറിയെൻഡെൻ Überlieferungsformen legen eine solche Möglichkeit ziemlich nah; ദാസ് IM ലൌഫെ ഡെർ ജഹ്ര്ഹുംദെര്തെ ഉര്സ്പ്രു̈ന്ഗ്ലിഛെ ലെഹ്രെ ഉന്മെര്ക്ലിഛ് ഡെർ ദൊക്ത്രിന് എഇനെസ് ഉനിവെര്സെല്ലെന് ബ്രാഹ്മണ ഏതു മരിക്കും, ദൊക്ത്രിനെന് പരദൊക്സെന് anderen സൊവിഎ മരിക്കും ദാസ് ഫു̈ഹ്ലെന്-und-ബെഗെഹ്രെന് വെര്വര്ഫെന്.

എ ജിബ്റ്റ് ഇനെൻ ഷ്വാറ്റ്, ഡെറി നിച്ച് വാൽസ്റ്റാൻഡിംഗ് വെർബോർഗൻ ലിഗ്ഗിറ്റ്: ദി ഭഗവദ് ഗീതജുവൽ ഇൻഡീൻസ്, എൺ ഇൻഡക്സ് പെർലെ, ഡേറ്റ് മിറ്റ് കെഇൻം പ്രെറ്റ്സ് ജ്യൂൽ ബെലിജൻ ഇറ്റ്. കിരീടധാരിയായ അർജ്ജുന, ഡീ വഹാരിറ്റൻ, ഡേർ എറബൻ, വണ്ടേഴ്സ്ചോൺ, എവിഗ്. Abor die weit zurückliegende Epoche, in der Dieses drama sicht enttalten und stattfindet, und welcher uralte vedische doktrinen verhüllt und verschleiert lydgen, erschwert einstständnis davon, Die Charaktere Krischna und Arjuna sind, wie sas amt des einen ബന്ധുക്കളായ അറ്റ് ഡെൽ ആരേറെർ റിലേഷൻ സ്റ്റെഫെറ്റ്, ഇൻവെർഹാബ്ബ് ഓഡർ അസൂറിഹ്ലാബ് ഡെസ് കോഴ്സ്. Die Lehre aus diesen erhabenen Zeilen ist voller Bedeutung, und könnte von großem Wert sein. .സ്രഷ്ടാവ് പാലെന്തേ IST ദുര്ഛ്സെത്ജ്ത് എംഐടി À 'വെര്ജെര്ര്ത് വോൺ ഉരല്തെര് ഥെഒലൊഗിഎ À' സ്ഛ്രിഫ്ത്ലിഛെന് ദൊക്ത്രിനെന് സെഹ്ര് അങ്ങനെ, ദാസ് വെര്ബൊര്ഗെന് ബ്ലെഇബ്ത് À 'മനുഷ്യൻ ഇഹ്രെന് വഹ്രെന് അധികപേരെയും എംത്സ്പ്രെഛെംദ് ഗെരിന്ഗെര് എഇംസ്ഛ̈ത്ജ്ത് ബെദെഉതുന്ഗ് ഫാസ്റ്റ് വൊല്ല്സ്ത̈ംദിഗ് ഇഹ്രെ.

Aufgrund eines allgemeinen മഗൾസ് ഒരു ക്ലാർഹീറ്റ് ഇൻ ദ്രോസ്റ്റ് östlichen ഫിലോസഫി സൌയി ഡെർ ടാഷാഷേ, ഡാസ് സീസ് അസ് ആൻഡിറ്റ്ങ് വുംൻ ഡസ് വാഹ് വേർ സെൽസ്റ്റ് ഇസ്റ്റ് കോർപ്പർ വിപ്രേർസ്പ്രൂചിച്ചിക് റെഴ്സന്റ്, വാഴ്ക് ഡൈറ്റ് ല്യൂറെ ഇൻഡ്യൻസ് സുവീഫേൽഹഫ്റ്റ് ആൻഡ് അൺസ്യൂവർലാസ്. മാൻ വെട്ടെന്റെയും ജെൻ വെസ്റ്റൻ.

 

ദാസ് ക്രെസ്റ്റന്റം ബെറ്ററിഫ്റ്റ്: ഡേർ വഹ്റെ ഉർസ്പ്രൂൺ അൻ ഡൈ വഹ്റെൻ ഗെസ്ചിച്ച്െ ക്രിസ്റ്റന്റംസ് ലിവർജ് ഇൻ വർബർഗെനെൻ. Aus Bemühungen, die ursprünglichen അസിസ്റ്റെന്റ് സെനിനർ ലെഹ്രെൺ ഓഡേർ അബേർ ഡൈ ലേഹ്രെൺ സെൽബ്സ് ജു റെക്കൺ, ഇറ്റ് ഉബെ ജേർഹണ്ടെറ്റ് ഹിൻവേവ് എനെനെ യൂണിവേർജ് ലിവർട്ടോട്ടെർ സ്റ്റാറ്റസ്. സെറ്റിന്റെ വേര്ഡ് ഇയ്ദ് ഡോക്രിന് ഗെലെറ്റ്; അബീമേലെത്തും അബീശായി അശ്ശൂരും ശെഖേംപട്ടണങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ പരദേശികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Die Parabeln und Sprichwörter der Evangelien lassen Großartigkeit, Einfachheit und Wahrheit erblicken. അബെർ സെൽബ്സ്റ്റ് ഡൈ, ഡൈ ഡൈ ന്യൂ ബോട്ട്ഷാഫ്റ്റ് അൽ അലെറെർസ്റ്റെ എംപിംഗൻ, ഷെയ്‌നെൻ സൈ നിച്ച് വെർസ്റ്റാൻഡെൻ സു ഹാബെൻ. ഡൈ ഷ്രിഫ്റ്റൻ സിന്ദ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഹെഗൻ കെയ്ൻ ടൗഷുങ്സാബ്സിച്റ്റെൻ; aber gleichzeitig behaupten sie, dass eine tiefer liegende Bedeutung zu finden ist; eine geheime Lehre, die nicht für alle, sondern nur für "diejenigen, die glauben wollen" beabsichtigt wurde. ഡൈ Schriften sind ohne Zweifel voller Geheimnisse; und wir müssen annehmen, dass sie eine Lehre uberdecken, die Nur wenigen vermittelt und offenbart wurde. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist: es sind Mysterien. Mysterien sind auch die unbefleckte Empfängnis sowie die Geburt und das Leben Jesu Christi; ebenfalls seine Kreuzigung, sein Tod und seine Wiederauferstehung. Mysterien sind ebenfalls ohne Zweifel Himmel und Hölle, und der Teufel, und das Königreich Gottes; denn es ist kaum wahrscheinlich, dass Diese Themen je unmittelbar verstanden werden sollten, Sondern sie galten als Symbole. Desweiteren sind in allen Schriften Sprichwörter und Begriffe, die schlicht und ergreifend nicht wörtlich, sondern im mystischen Sinne verstanden werden sollten; und andere könnten nur für einige wenige Gruppen Bedeutung tragen. Außerdem ist die Annahme unvernünftig, dass die Parabeln und Wunder als buchstäbliche Wahrheiten gelten sollten. Überall Geheimnisse-aber nirgends werden sie gelüftet. ഹാറ്റ് ഈസ് മിറ്റ് ഓൾ ഡീസെൻ ഗെഹൈംനിസെൻ ഓഫ് സിച്ച്?

Der offensichtliche Sinn und Zweck der Evangelien liegt in der Lehre vom Verstehen und Führen eines inneren Lebens; eines inneren Lebens, das den menschlichen Körper regenerieren lässt, somit den Tod besiegt, den physischen Körper zum ewigen Leben, zu jenem Zustand erneut befähigt, von dem herabelleder Köfallen "Ursunde" heißt. Zu einer gewissen Zeit gab es mit Sicherheit ein eindeutiges System von Anweisungen, das genau aufzeigte, Wie man ein derartiges inneres Leben führt, Wie man so das Wissen vom eigenen wahren Selbstang. ഇൻ ഫ്രൂഹെൻ ക്രിസ്റ്റ്ലിചെൻ Überlieferungen suggeriert man die Existenz einer solchen Geheimlehre, indem man sich auf Geheimnisse und Mysterien bezieht. Außerdem scheint es offensichtlich, dass die Parabeln Sinnbilder, Gleichnisse sind: bescheidene Erzählungen und Sprichwörter, die zur Vermittlung nicht nur moralischer Beispiele und diengere, eethischere, hrheiten als Bestandteile eines eindeutigen Systems von Anweisungen uberliefern sollen. Allerdings fehlt es den Evangelien in ihrer heutigen, Form an den Zusammenhängen, die notwendig wären, um ein solches System zu formulieren; ആയിരുന്നു uns überliefert worden ist, ist nicht genug. Und, was die Geheimnisse betrifft, in die solche Lehren angeblich eingehüllt wurden, ist weder ein Schlüssel noch Ein Code bekannt, der uns ermöglichen könnte, sie zu entschluversteerüs.

Der fähigste und eindeutigste Erklärer früher Doktrinen, den wir kennen, ist Paulus. ഡൈ വോർട്ടെ, ഡൈ എർ ഗെബ്രൗച്ച്, സോൾട്ടൻ ഫർ ജെനെ നൂർ സിൻ എർജെബെൻ, ആൻ ഡൈ സൈ ഓച്ച് ജെറിച്റ്റെറ്റ് വാറൻ; aber nun müssen seine Schriften nach Standards der Gegenwart interpretiert werden. "Der erste Brief des Paulus an die Korinther" macht im 15. Kapitel Anspielungen auf und erinnert den Leser an bestimmte Lehren, bestimmte eindeutige Anweisungen, die das Führen eines inneren Lebens. Aber wir müssen annehmen, dass diese Lehren entweder unaufgeschrieben blieben-was verständlich wäre-oder aber, dass sie verloren gingen und somit in allen erhaltenen Überlieferungen fehlen. ജെഡെം ഫാൾ വിർഡ് "ഡെർ വെഗ്" നിച്ച് ഡാർഗെലെഗ്റ്റ്.

വോൺ ഗെഹൈംനിസെൻ ഉബെർലിഫെർട്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ വാറും വുർഡൻ വോർഹൈറ്റൻ? Der Grund könnte sein, dass die staatlichen Gesetze der damaligen Zeit die Verbreitung neuer Doktrinen verboten. Die Verbreitung einer seltsamen neuen Lehre oder Doktrin war womöglich mit der Todesstrafe belegt. Die Legende besagt immerhin, dass Jesus den Tod am Kreuz für die Verbreitung seiner Lehren von Wahrheit, ‚dem Weg' und Leben erleiden Musste.

Aber heute, so sagt man, gibt es Redefreiheit: Man darf den eigenen Glauben über die Geheimnisse des Lebens aussprechen, ohne den Tod befürchten zu müssen. Was auch immer man über Verfassung und Funktion des menschlichen Körpers sowie des bewussten Selbstes, das ihm innewohnt, weiß: Die Wahrheiten oder Meinungen, Die Man zur Beziehung Swisenstenbahötbest zum Pfad der Weisheit besitzt, mussen heute nicht mehr ഇൻ geheimnisvolle Worte verkleidet werden und benötigen keinen Code, um verstanden zu werden. ആധുനിക സെയ്റ്റൻ സിൻഡ് അല്ലെർലെയി "ഹിൻവെയ്‌സ്", "ബ്ലെൻഡൻ", "ഗെഹൈംനിസ്" ഉം "ആൻഡ്യുതുംഗൻ" എന്നിവയിൽ മിസ്റ്ററിയോസർ സ്‌പ്രാഷെ ഐൻ ബെലെഗ് ഡെർ ഇഗ്‌നോറൻസ്, ഡെസ് ഇഗോയിസ്മസ് ഓഡർ ഐനെസ് അൺല്യൂട്ടെസ്.

ത്രൊത്ജ് എഇനിഗെര് ഫെഹ്ലെര് À 'അബ്സ്പല്തുന്ഗെന്, ത്രൊത്ജ് സെക്തെന്വെസെംസ്, ത്രൊത്ജ് എഇനെര് ഗ്രൊßഎന് ഇംതെര്പ്രെതതിഒംസ്വിഎല്ഫല്ത് ബെജു̈ഗ്ലിഛ് സെഇനെര് മ്യ്സ്തിസ്ഛെന് ലെഹ്രെന്, തൊപ്പി സിഛ് ദാസ് ഛ്രിസ്തെംതുമ് എല്ലാവരും ഇങ്ക്സ്കേപ് ഡെർ വെല്ത് വെര്ബ്രെഇതെത് ൽ. വോളോഗ്ലിച്ച് മെഹർ അൽ ജേഡർ, ഗ്ലൗബ് ഹാറ്റ് സീറ്റ് ലെഹ്രെൻ വെർ വെർഡണ്ടർ ഡേർ വെൽറ്റ് ബീഗെറ്റ്റഗൻ. ലെ മ്മൻ വഹാരിറ്റൻ, ലെഹ്രൻ ജേബെൻ ലഹ്രെൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തു, ജാൻ മെൻസ്ലി ലിസ് ഹെൻസ്ജെൻ മൻഷെക്ലിച്ച്ചെറ്റ് മരിച്ചു. എവിഗെ വഹാരിറ്റൻ ഗെറോൺ സുർ മെൻഷെഹിറ്റ്, ജെനർ മെൻഷീഹിറ്റ്, ഡൈ ഡൈ die Gesamtheit aller ഡ്രോ മൻസിൽചൻ കോർപ്പർൻ ഡാർസ്റ്റൽറ്റിൽ. ഡീസ് വഹാരിറ്റൻ ലാസൻ sich nicht unterdrücken oder gänzlich vergessen. സെലിറ്ററിൽ എഗൽ, ഫെലോഷോ ആന്റ് ഗ്ലബൻബെസ്ബെഞ്ചെന്റസ്സ്, ഏജൽ ഡീ വാൽരിഹീറ്റൻ ഇമ്മേർ വൈഡർ െരെഷീനൻ, അക് വൺ സീ സ്റ്റാൻഡിഗ് ഐഹേർ ഫോം വോൾസെൽൻ.

ഈ ഫോം, ഇൻ ഡൈ ബെസ്റ്റിമണ്ട് വഹ്രിഹീത്തൻ വെർപാക്കറ്റ് വേഡൻ സ്കിൻ, സ്റ്റെൽറ്റ് ഡാസ് ഫ്രീമയൂറന്റ് ദർ. സൌന്ദര്യമത്സരങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മെൻഷെഹൈറ്റ് മരിക്കും. എർ ബിർഗ്റ്റ് ലേഹ്രൺ വോൺ ഗ്രോസം വേർട്ട്, ഫ്രംമ്യൂറ്രൺ സെൽബ്സ്റ്റ്, ഫ്രീമിരുർൻ സിൽബിസ്റ്റ്, ജാൻ പിഫ്ജെൻ, ഗസ്ചേറ്റ്സ് വെയർഡ്. ഡേർ ഓർഡെൻ ഹാറ്റ് ഹോം ഫ്രെയിംമെൻറ് വേർട്ടോലർ ഇൻഫോർമെൻസ്നേർ ഡീൺ ഹാൻഡെൻ, ഡിയൺ ഹാൻഡെൻ, എവെൻ നോൻ കോവർ ഫ്യൂ ഡേജിനീജൻ ജിൻ എർഷാഫെൻ ബെർസ് സ്റ്റ്സൈൻ ഇൻസ്ട്രെബ്ലിച്ച് ist. ഡസ് സന്റേലെൽ ഗെഹീമീസ് ഓർമ്മോബ്ബൻ ഡ്രാമ ഡേർ ഓർഡൻസ് ഹാൻഡ്ലെറ്റ് വോം വിരാരാഫ് ബൌ eines ടെംപെൽസ്, എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ എർസ്റ്റ് ജേർഡ് തോമസ്. IST സെഹ്ര് വിഛ്തിഗ് അന്തരിച്ചു: ഡെർ അമ്മാതിരി IST ന̈മ്ലിഛ് ദാസ് പ്രതീക ഡെസ് മെംസ്ഛ്ലിഛെന് കൊ̈ര്പെര്സ്, ഗുഹ മനുഷ്യൻ വിഎദെര് ഔഫ്ബൌഎന് À 'zu ചോദ്യങ്ങള് മല്സരം ഫ്യ്സിസ്ഛെന് symptoms ഇംഗ്ലീഷ് എര്നെഉഎര്ന് മുഷ്, ഡെർ എവിഗ് À' ഉംസ്തെര്ബ്ലിഛ് IST; ഇയർ കോർപ്പർ, ഡെർ അൽസ് പാസ്ഡെൻ വാൻഗുങ് ഫുർ ഡേർ ഡീറിൻസ്റ്റ് ഇം ബേസുസ്സ്റ്റീൻ അൺസ്റ്റർബിക്സൻ ഡ്രോ. "ദാസ് വോർട്ട്", ദാസ് "വെർലോറൻ ഗിംഗ്", ഇസ്റ്റ് ഡെർ ഡ്രോ, മെർസ്കിൾഹെനിൽ തിരശ്ചീനമായ കോർപ്പർ-ഡെൻ റെയിനെൻ എയ്ൻസ് എയ്ൻസ്റ്റ് പ്രെഞ്ചിജിൻ ടെംപെൽസ്, ദേർ അച്ച് അയർ വാൾഡർ ഫൈൻഡൻ വേർഡ്, വെയർഹേർഡ് sich der Körper erholt und der ഡ്രോ ഓപ്പർ ihn die കൺറ്റെറോൽ എലങ്.

 

ഡൈസെസ് ബുച്ച് ഡിർ മെഹർ ലിച്ച്, ലിച്ച് ഇൻ ഡെയിൻ ഡെങ്കൻ; Licht, mit dem du deinen "Weg" durch das Leben findest. ദാസ് ലിച്ച്, ദാസ് എസ് ബ്രെറ്റ്, ഇസ്റ്റ് ആബർ കെയിൻ നാട്ടുർലിച്ചസ് ലിച്ച്; es ist ein neues Licht; neu, വെയിൽ ഡു എസ് നിച്ച് ഗേക്കൻ്റ് ഹാസ്റ്റ്, ഒബ്വോൽ എസ് ഡൈ ഗാൻസെ സെയ്റ്റ് ബെയ് ദിർ വാർ. Auf Diesen Seiten wird es aldas ‚ബേവിസ്റ്റെസ് ലിച്ച്'ഇം ഇന്നേൺ ബെസെയ്ച്നെറ്റ്. Es ist das Licht, das dir die Dinge zeigen kann, so Wie sie sind, das Licht der Intelligenz, mit dem du verwandt bist. വെഗൻ ഡെർ ഗെഗൻവാർട്ട് ഡീസസ് ലിച്ചെസ് ബിസ്റ്റ് ഡു ഇൻ ഡെർ ലേജ്, സ്കോപ്ഫെറിഷെ ഗെഡാൻകെൻ സു ഡെൻകെൻ; ഗെഡാൻകെൻ, ഡൈ ഡിച്ച് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റെ ഡെർ നാതുർ ബിൻഡൻ, ഓഡർ ഡിച്ച് വോൺ ഒബ്ജെക്റ്റെൻ ഡെർ നാതുർ ബെഫ്രെയിൻ, ജെനൗസോ വൈ ഡു എസ് വിൽസ്റ്റ്. Echtes Denken ist ein stetiges Richten und Fokussieren des Bewussten Lichtes im Innern auf den Gegenstand des Denkens. Indem du denkst, erschaffst du deine Bestimmung, dein Schicksal. Richtiges Denken ist der Pfad der Weisheit zu dir selbst. Das Licht der Intelligenz, das Bewusste Licht im Innern, kann dir den Pfad offenbaren und dich auf diesem Pfad führen. സ്‌പെറ്റെറൻ കപിറ്റെൽൻ വിർഡ് എർക്‌ലാർട്ടിൽ, വൈ ഡീസസ് ലിച്ച് ഗെബ്രൗച്ച് വെർഡൻ സോൾട്ടെ, ഉം നോച്ച് മെഹർ ലിച്ച് സു എർഹാൽട്ടെൻ.

ഡീസെസ് ബുച്ച് ഴീഗ്റ്റ്, ഡാസ് ഗെഡങ്കൻ എക്കെടെ ഡിൻഡി സിൻഡ്, എക്കെറ്റെ വെസൻ. ഡാസ് ഇൻസിഗ് എച്ചെറ്റെ, ഡെർ മെൻഷ് െർഷാഫ്റ്റ്, സൈൻഡ് സീൻ ഗെഡങ്കൻ. ഡീസെസ് Buch zeigt die mentalen vorgänge auf, durch die Gedanken erschaffen werden und, dass viele Gedanken länger fortdauern als jener കോർഫെർ ഓഡർ ജേൻസ് ഗെനിൻ, വോൺ ഡേ ഡീൻ ഗെഡങ്കൻ ക്രെയിർറ്റ് വേർഡൻ. ജീൻസ്, ഡിസ് ഡൈ ചൈഡ് ഗെഡങ്കൻ, ഡൈ മാൻ ഡെൻക്റ്റ്, ജെനൻ പൊസനെഷ്യൻ, ബപ്ലാൻ, എൻഡ്യൂറിഫു ആൻഡ് മോഡേൽ സിൽഡ്, ഡെൻ ഡേൻ മാൻ ഡീനെ ബെർഹാംബർനൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഡിൻഡി ബെസി, ഡെന്റ് മാൻ ഡസ് ആൻ്ന്റ്ലിറ്റ് ഡെർ നാറ്റർ വെർഡേർഡേർ ഡൈ ഇനേൻസ് ലേബൻസ്വെയ്സ്, ഇവിൻ സീവിലിസേഷൻ േർച്ചാഫെൻ ഹാറ്റ്. ഗീഡങ്കൻ എഡിയൻ ആൻഡ് ഫാർഡൻ, അൻ ഡീൻ അൻ ഡുനെൻ സിവൈസിസ്ബിവേൻ ർലറ്റ്, എർത്ട്ടെൻ ആൻഡ് സേർസ്ടോർട്ട് വ്രെഡൻ. ഡീസെസ് ബെച്ച് റെക്കോർഡ്, ഗീഡങ്കൻ ഡെസ് മെൻസിൻ അൽ ഹിൽലെങ്കൻ, ഒബ്ജേക്കിടെ ആൻഡ് എറെഗ്നിസ്സി സെയ്ൻസ് ഇൻവെൻഡ്യൂൾ ആൻഡ് കോൾലെക്ചിവെൻ ലബൻസ് ഓസ്ഡ്രൂക്കൻ, എ ബേഡ് ലിംങ് ഇൻ സെയിന്റ് ലെ ലെബെൻ എഫേർ എർഡെ എർഷ്ഷഫൻ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയല്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജി.എൻ.എ.

 

ദാസ് വോർട്ട് വെർസ്റ്റാൻഡ് (മനസ്സ്)[10] wird häufig benutzt, um allerlei Arten des Denkens gleichermaßen mit einzuschließen. Man nimmt im Allgemeinen an, dass der Mensch nur einen Verstand തൊപ്പി. Aber es werden tatsächlich drei verschiedene, bestimmte Verstände—dh Formen des Umgangs mit dem Bewussten Licht—vom ദേഹം ശരീരത്തിൽ സുന്ദരി ഡീസ്, വൈ സുവാർ റെവാഹെന്റ്, സൈൻഡ്: ഡെ വെർസ്റ്റന്റ് ഡെ കോർപെർസ്, ഡെർസ്റ്റാൻസ്റ്റ് ഡസ് ഫ്യൂലെൻസ് ആൻഡ് ഡെർ വെർസ്റ്റന്റ് ഡെ ബെഗെരെൻസ്. ഡേർ വർഗാൻറ്റ് വിർഗൻ ഇന്റലന്റ്സർ മെറ്റീരി. വാക്കിനിടയാക്കും ഡ്രോ അത്ര തന്നെ. Wie jeder സ്ഥിരീകരിക്കുക wirkt, hängt vom körperbehafteten Fühlen-und-Begehren, vom ഡ്രോ, ab.

ഡേർ കോർവർവർവർസ്റ്റെറ്റ് ഡസ് ആണ്, അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയെ വെർസ്റ്റൻറ്റ് സ്കെൽചിൻ, ഇൻ ഇന്റലേക്റ്റ്, ബെസിചെറ്റ്നെറ്റ്. ബെൻഗെർ ഡെർ ഫിസിഷെൻ നതൂർ, ബെഡ്നെർ ഡേർ മെൻസ്ഷിലിൻ കോർപർമാസ്ചെയിൻ, ഇൽ ഡേർസ് വിർകെൻ ഡെ ഫ്യൂലെൻ-ഉ-ബെഗെരെൻസ് വെർസ്റ്റൺ, ഡെർ ഫ്രം ഡൈ സിൽഡേ ഡെസ് കോർപെർസ് ഇങ്സ്റ്റസ്റ്റീം ഇറ്റ് ഈസ്റ്റ്സ്റ്റൈംറ്റ് ഡേർഡ് ഡേർർച്ചർ വെയർ. Er is Das Instrument, durch das sich der ഡ്രോ ഞാൻ ഒരു മദ്യപാനിയും വേഷമണിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഡേർ വെർസ്റ്റന്റ് ഡിസ് ഫെർഹൽനെസ് ഡേർവെർസ്റ്റാൻസ്റ്റ് ഡെസ് ബെഗറൻസ് ഡൈ വിർകെൻ വോൺ ഫ്യൂഹലെൻ-ഉൻ-ബെഗെർൻ, അഗെജോപ്പെൾട്ട് വോൺ ഓഡർ ഇൻ വിർഡിനൂൺ ജു ഫിസിസ്കെൻ വെൽറ്റ്. ഡീസിനു പകരം വെയർസ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ടിവൽ ബെടി ഫാസ്റ്റ് അലെൻ ഡൂൺ ലീറ്റർ ഫാസ്റ്റ് വോൾസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ കോർപെർവർ വെന്റ് ഇഡിബെറ്റ്റ്റെറ്റ് വേസ്റ്റ് വാൻഡൻ വോൺ കൺവോൾട്ടറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിനൈനിറേറ്റ്. ദെഹ്ലാൽബ് അങ്ങനെ വന്ന് എല്ലാം മെൻസി ലിസി ഡെൻകെൻ ഡെഫ് ഡാസ് ഡെങ്കെൻ ഡെസ് കോർപെവർവർസ്റ്റൻഡ്സ് ഡ്രോ ഒരു നഥുർ ബിന്ദിനും ഐഎൻ ഡാരൻ ഹിൻഡേർട്ടും, സിൽ സെൽബ്സ്റ്റ് അൽവാസ് ഉം കൊർപ്പർ അൺബേഹണ്ടിൻസ് വഹ്റുൺമാൻമെൻ.

ഡാസ്, മനസ്സിനെ മനസിലായി സൈക്കോളജിക്ക് നെൻതും, വിൻസെൻസ്ചാഫ്. ആധുനിക സൈക്കോളജി വുഡ്ഡേ ഡീറിയം മെൻസ്ഷിക്കിൻ വെർഹൽട്ടെൻസ്. മനുഷ്യൻ മുഷ് അങ്ങനെ വെര്സ്തെഹെന്, ദാസ് പാലെന്തേ മരിക്കും എഇംദ്രു̈ച്കെ വോൺ നതു̈ര്ലിഛെന് ഒബ്ജെക്തെന് und ക്ര̈ഫ്തെന് മരിച്ചു, മരിക്കും ദുര്ഛ് മരിക്കും പാപം ഔഫ് ഗുഹ ഭരണസംവിധാനത്തിന് എഇന്വിര്കെന് മെംസ്ഛ്ലിഛെന്, സൊവിഎ രെഅക്തിഒനെന് ഡെസ് മെംസ്ഛ്ലിഛെന് അപ്പരതെസ് ഔഫ് മരിക്കും എഇംദ്രു̈ച്കെ, ഉംതെര്സുഛ്ത് ദിഎസെ. അബെർ ദാസ് ഇറ്റ് കെയിൻ സൈക്കോളജി.

Es Kann Keine Psychologie als Wissenschaft geben, bis man die Psyche, den വാഴ്ന്റ് ഈറിയ സെർച്ചിൽ Verskhen und Werknisse ഡൈസർ Wirkung versteht ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. സൈക്കോളജലൻ ഗെസ്റ്റീൻ, ഡാസ് സീ നിച്റ്റ് വൈസൺ, ഡെയ് ഡീൻ ഡിൻഡി. ബേവോർ ഡൈ സൈക്കോളജി വഹ്റഫ്ഫ്റ്റ് ഏൻ വൈസെൻസ്ഷഫ്റ്റ് വാർഡർ കാൻ, മുസ് മാൻ വെസ്റ്റ്സ്റ്റീൻ, വൈ ഡൈ ഡ്രേയ് വെർസ്റ്റാൻഡെ ഡെ ഡോക്ടർമാർ വെൽസെൽവിർകങ്ങ് സ്റ്റൈനിൽ മെയ്റ്റിനന്ദർ. Dies stellt das Fundament dar, auf de einete Wiesenschaft des verstandes und menschlicher ഇടത് വശത്ത്. Uf dzeen Seiten wird demonstriert, wie Fühlen und Begehren undmittelbar mit dem Geschlecht zusammenhängen. മായാ ദാസ് ഫ്യൂഹലെൻ ഉബേർസ് ബെഞ്ചേർൻ ഡിൽ ഫ്രോ ഡാസ് ബെഗ്ര്രൺ ഉ്വേർസ് ഫ്യൂഹെൺ ഡോമീനേർട്ട്; മെൻഷെൻ ഡെർ നിൻമഹർ ഡീമെൻറന്റിൽ ജൊഡേം ഡേർ നൻമോഹർ ഡൈൻ ഇന്റെർ മറ്റേ ആരേർ ആരേറെറെേറ ഇെരെെെസ്തെെെെെെെെെെെട്െെെെട്െട െട െട േലക് െചയനത്, ഗേെെെലലെെച്െെെർ ഡേര കോർപർ അവെന േപർ െചയക. പ്രിയദർശൻ വാചകം എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

മോഡേൺ സൈക്കോളജിൻ ബീവോർസ്യൂജെ എസ്, ഡാസ് വാർട്ട് സെലെ zu vermeiden, obwohl es in der deutschen Sprache seit Jahrhunderten allgemein gebraucht worden ist. Der Grund hierfür ist, dass alles, was die Seele, ihr Wirken oder ihren Zweck betrifft, bislang zu uneindeutig, zu zweifelhaft und verwirrend gewesen ist, als dass eine wisserschungliche. സ്റ്റാറ്റ്ഡെസെൻ ഹാബെൻ സൈക്കോളജിൻ ഡെൻ ഇൻഹാൾട്ട് ഇഹ്രെസ് ഫാച്ചസ് സുർ അണ്ടർസുചുങ് ഡെസ് മെൻഷ്ലിചെൻ ടയേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഡെസെൻ വെർഹാൾട്ടെൻസ് എർക്ലാർട്ട്. അലർഡിംഗ്സ് വെർട്രെറ്റൻ മെൻഷെൻ സെയ്റ്റ് ജെഹെർ ഐൻവെർനെഹ്മ്ലിച്ച് ആൻഡ് ആൽജെമെയിൻ ഡൈ അൻസിച്ച്, ഡാസ് ഡെർ മെൻഷ് ഓസ് "കോർപ്പർ, സീലെ ആൻഡ് ഗീസ്റ്റ്" ബെസ്റ്റെറ്റ്. നീമാൻഡ് സ്വീഫെൽറ്റ് ദാരൻ, ഡാസ് ഡെർ കോർപ്പർ ഈൻ ടൈറിഷർ ഓർഗാനിസ്മസ് ഇസ്റ്റ്; അബെർ ഡെൻ ഗീസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈ സീലെ ബെട്രിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അതിനാൽ ഹാറ്റ് ഈസ് വീൽ അൻഗെവിഷെയ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പെകുലേഷൻ ഗെഗെബെൻ. ഡീസെസ് ബുച്ച് ബെഹാൻഡെൽറ്റ് ഡിസെ അൺലസ്ലിചെൻ തീമെൻ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഡീസ്സ് ബെച്ച് സെഗ്മെറ്റ്, ഡാസ് ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈസ്സ് ബേസ് സെക്കിറ്റ്, ഡൈസ് ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈസ് ദീസ് ബേസ് ഴീജിറ്റ്, ഡാസ് ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈസ് ബേസ് ഴീജിറ്റ്, ഡാസ് ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡൈ ഡെസ് ബേസ് ഴീ ഗിബ്സ്, അത്രയേയുള്ളൂ, അത്രയേയുള്ളൂ അത്രയേയുള്ളൂ, അത്രയേയുള്ളൂ. എസ്സ് വേഡ് റെക്കോർഡ്, ഡാസ് ദാസ്, നീർ സെലെ എൻനെൻ, എനെ നാതുറിഹെ ഇഹെഹിറ്റ് എറ്റ്വാസ് എജമെന്റ്സ്, എനിഹൈറ്റ് ഇയിൻസ് എലമെൻറസ് ഇറ്റാറ്റ്; ഇന്റെർനെറ്റിങ് ഡൈൻ ബീവിസ്റ്റെറ്റ് അണ്ടർ ബിൽട്ട്സ് അറ്റ്ലിസ്റ്റ്ടിറ്റ് ഡൈറ്റ് ഫോർട്ട് ആൻസ്റ്റേൺ ആൻ കോൾപ്പർ ഇറ്റ്റ്റ് ഇയർഹിയറ്റ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെസ് കോർപെർസ്, ഇൻഡ്യൻ ലെസ്റ്റേൺ ജാൻ ലഗ്രാജറൻ ഇൻ മരിയേഡേർ നെയിഡിഗിറേർ ഫങ്കീഷൻ, ഡൺ ഡേൻ ഡീ നേറ്റ് ബെസ്റ്റ്ഹെറ്റ്, ഡഹൈഡെഗോംമെൻ. അൽംസ് സുമി എല്ലാർ നട്ടേർഗെസെറ്റ്സ്, വെർഫുഗ് ഡൈസെ എനിഹെറ്റ് ഡബ്ർ ഡാസ് റീച്ച്, അലസ് ഓട്ടോതാഷെർഷർ ഗസ്ചാഫ്ഫുഷ്റർ ഇം മെൻസ്ഷിക്ഷൻ കോർപെപ്പരറ്റ് ജ്യൂ വൈർങ്കേൻ; ഡീസറിൽ Rolle dient sie dem unsterblichen ഡ്രോ ഇന് ലൗഫ് സീനിനര് വിഡേര്ഗര്ബ്ടെന്റ്റ്, ഇന്ഡമീസ് സിയേ റെക്കല്മാസ് ആസിഗ് ഇജിനെ കോവര് ഇ ഫേസ്ഷ് അന്റ് ബ്ലെട്ട് ബില്ലെറ്റ്, ഡ്രോ eintreten kann. നിങ്ങൾക്കേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർമാർ- ഡി ആർ ഡ്രോ ഡെൻകൺ ഴ്ഷാഫ്റ്റ്-എൻഫോർഡർട്

ഡീസെ എനിഹൈറ്റ് wird als ആറ്റിം-ഫോം bezeichnet. Die aigive eigenschaft der Atem-Form ist der Atem; ഡെർ അറ്റം ഇറ്റ് ഡാസ് ലെബൻ, ഡെ ഗൈസ്റ്റ്, എർ ഈസ്റ്റെസ്റ്റ് കോഴ്സ്; ഗസ്റ്റ് ടൗൺ ഗൺസ് ഗസ്റ്റാൽ Die andere Eigenschaft der Atem-Form, die passive eigenschaft, ist das modell, das muster, die gussform, nach der di physische ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ, ഉറപ്പ് ഒരു വെയർഡ് wird. അതുകൊണ്ട്, ഈഗെൻസ്ച്ടെൻഡെൻ ഡെർ അറ്റത്ത് ഫോം ഡസ് ലെബെൻ അൻഡ് ഡൈ ഫോം, ഡേർ ഡൈ ഡൈ മറി നാറ്റ്യുറി ഇയീരിയർ.

സോമിറ്റ് കാൻ ഡൈസ് ഓസ്സേജ്, ഡസ് ഡെർ മെൻസ്ഷ് ഓസ് കോർപ്പർ, സീലെ ആൻഡ് ഗൈസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ്ഹെത്ത്, ഇൻഫച്ച് അങ്ങനെ ഇന്റർപ്രെട്ടിറിറ്റർ വേർഡൻ, ഡാസ് ദേർ ഫിലിസ് കോർപ്പർ ഓസ് രോമാമാറ്ററി ബെസ്റ്റ്ഹട്ട്; ഡാസ് ഡെർ ഗീസ്റ്റ് ഡാസ് ലെബെൻ ഡെസ് കോഴ്സ്, ഡെർ ലെബെൻഡെ ആറ്റ്ം, ഡേർ അറ്റീം ഡെ ലെബൻസ്, ist; ഫോണ്ട്, സന്ദേശമയക്കൽ അത്രയേയുള്ളൂ, അത്രയേയുള്ളൂ, അത്രയേയുള്ളൂ, അയാൾ ആ ഫോം സെഷനിൽ നിന്നും മാറുന്നു, കോർപ്പർ ഡെ മെൻസെൻ ഫോർട്ട്, എക്സ്ട്രാ, റിപ്പയേർട്ട്, ന്യൂ നിയോൺ.

ഏറ്റവും മികച്ച വൈറസ്സ്മോഡി സ്കൂളിൽ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോം ഡൈൻ, സൈക്കോളജി ഡൈസ്, അൺലബ്സ്ഫ്യൂസ് ആൻഡ് ദി ഡസ് അൺബെവെസ്സ്ടെൻ നെന്റ്. ഡേറ്റ് ആറ്റീം-ഫോം സ്റ്റ്യൂർട്ട് ഡാസ് ഏജന്റുസ് നഴ്സിസിസ്റ്റം. ഡീപ്പറിലെ Aufgabe fungiert sie in synchronization mit den Endrücken, die si vi der natur erhält. ഫ്രീ ഹ്യൂം ഓഫ് ബേ ഫ്രീസിപ്പിൻസ് ബെവാഗുംഗെൻ കോ കോപ്പർസ് ഓസ്, വൈ ആർ ദാൻ ഡെൻകെൻ ഡെ ദേഹം ശരീരത്തിൽ vorschreibt. അത്രയേയുള്ളൂ. അങ്ങനെയിരിക്കൂ പൂഫർ. ഇ-മെറ്റാഡാറ്റ, ഡേർഗ് ബ്ലൈക്ലിംഗ്സ് എ ഡൈ എൻഡ്രൂക്ക് വോൺ നാട്രോബബ്കെക്ട്ടെ und-kräten reogiert sowie auf das denken des ഡോക്ടർമാർ.

ഡീൻ കോർപ്പർ ist buchstäblich das എർഗബ്നിസ് ഡൈൻസ് ഡെക്കൻസ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ അത്തരക്കാരനായ ഒരാൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അച്ഛൻ ഡാൻകാൻ ഡെൻകെൻ, ഫ്യൂലെൻ ഉൻ ബെഗെ്രെൻ. ഡീനിന്റെ ഇടവേളക്കാരൻ കോർപെർ എസ് ഫ്ലെസ്ഷ് ആൻഡ് ബ്ലറ്റ് എയ്റ്റ്ഡ്രുക്ക് ഡൈനർ അൺസെർബിക്ചൻ സെലെ, ദീണർ എറ്റെം ഫോം; എൺ ഈറ്റ് ഡൈവ് äußere Erscheinung von Gedanken aus veyen vergangenen Leben. എ ഈെ് ഈെെെെെെെെെെെന് അെ് െ ീ െനര് ഗഡങ്കന്െും െ ടെെെെെെെന്െെന്െമെും ഡ്രോ മടി. ഡീപ്പറിൽ ടാസ്ഷെ ലെയിങ് ഡെർ കീം ഡെർ പെർഫെക്കിട്ടിട്ടിർബെർബെറ്റിറ്റ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റർബ്ളിച്ച്കെറ്റ് ഡെസ് കോഴ്സ്സ്.

 

അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയില് നിന്നു ഉയിര്ത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു; ഡസ്വ് എസ്സ് Allmählich einen Zustand der Perfektion wieder erreichen wird, von dem erurprünglich herabgestürzt ist. വേഗത്തിലുള്ള ജാവ്രെൻ വെസ്റ്റ് വെൻവെൻ ഇറ്റ് വെൻടെൻ ഇൽ വെൻസെൻ ലെവൽ ഹോൾഡ് ഓഫ് അബെൽസൽഡൻഡൻ ഫോർമാൻ ജെഫ്. ഡീയർ സീറ്റ് ഹാറ്റ് സെയിൽ ഷ് ഡേർ ഗൺസ് വെൽറ്റ് ഔസ്ബ്ബ്രൈറ്റ്, സോഡാസ് ഹണ്ടർഡർമില്യൺ ഡ്രോ, മോർട്ട് ഡീയർ വോർസ്ടെല്ലൂൺസ് അർച്ചന വെതർഡർബോറെൻ വേഡ്ഡൻ, ഡൈബർ ബെൽ, വാൻറെഹീറ്റ് ഇമ്മാമർ വെയർഡർ ഇൻ കോണ്ടാക്കറ്റ് ട്രെർട്ടൻ. ഒബ്ജൊൽ ഇമ്മേർ നോക് നോക് വെനിഗ് വെർസ്റ്റൻമാൻ വേർഡ്, ഡബ്ല്യു കാവർ ജെമണ്ട് ഡാർബുർ നാഷ്ഡൻക്; ഒബ്ജൊൽ സിൽ വെഴ്സേർട്ട് വൂർഡെ, um das ഫ്യൂലെൻ ആൻഡ് ബെഗ്രെൻ വെർസൈഡീനിയർ മെൻസെൻ ജ്യൂ ബേഫീഡിഗൻ; À 'ഒബ്വൊഹ്ല് പാലെന്തേ ഹെഉതെ അല്ല്സെഇതിഗ്, ഗ്ലെഇഛ്ഗു̈ല്തിഗ്കെഇത് mit ലെഇഛ്ത്സിംനിഗ്കെഇത് oder സ്തൌനെംദെര് എഹ്ര്ഫുര്ഛ്ത് ഔഫ്ഗെഫഷ്ത് വിര്ദ്, IST ദിഎസെ വൊര്സ്തെല്ലുന്ഗ് EIN ബെസ്തംദ്തെഇല് അല്ല്ഗെമെഇനെര് ദെന്ക്മുസ്തെര് ഡെർ ഹെഉതിഗെന് മെംസ്ഛ്ഹെഇത് und വെര്ദിഎംത് സൊമിത് ഗ്രൊßഎ ബെഅഛ്തുന്ഗ് ൽ.

Buch werden miet ziemlicher ഡീസെമി ലെ എസ്സിലെഹെ അസ്സാസെൻ Gewissheit seltsam, sogar skurril erscheinen, bis man gurug aber sie nachgedacht hat. സിം ബീസീപ്യേൽ: ഡൈ വോർസ്റ്റെല്ലങ്ങ്, ഡസ് ദേർ ഫിലിസി കോർപ്പർ ഡെ മെൻൻഷെ അൺസർസ്റ്റോർബാർ, എവിഗ് ഇസ്റ്റ്; ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായി ഡ്രോ വാൻ ലാംഗെർ സെയിറ്റ് ഹിനബ്സ്റ്റൂറേറ്റ്; À 'ദെസ്വെഇതെരെന്, വൊര്സ്തെല്ലുന്ഗ്, ദാസ് ഡെർ ജുസ്തംദ് ഡെർ പെര്ഫെക്തിഒന് und ഡെസ് എവിഗെന് ലെബെംസ് nicht നഛ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ടി.ഒ.ഡി, nicht ഇര്ഗെംദെഇനെമ് നെബുലൊ̈സെന് ജെംസെഇത്സ് ൽ, സൊംദെര്ന് ഡെർ ഫ്യ്സിസ്ഛെന് വെല്ത് സൂർ ലെബെംസ്ജെഇത് വിഎദെരെര്ലന്ഗ്ത് വെര്ദെന് സൊല്ല് മരിക്കും. ഡെയ്സ് wird tatsächlich sehr seltsam, aber bei näherer നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇറ്റ്റ്റ്, ഡാസ് ഡെർ ഫിലിസ്ചെ കോപ്പർ ഡെ മെൻസെൻ സ്റ്റേർബെൻ മസ്; നോക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മൃണാളിൻ. ഒബ്വൊഹ്ല് പാലെന്തേ nicht വൊര്സ്ഛ്ലഗെന്, വിഎ സ്പെയ്ൻ zu ചോദ്യങ്ങള് വൊല്ല്ബ്രിന്ഗെന് വെയർ, സ്പ്രെഛെന് വിഷെംസ്ഛഫ്ത്ലെര് നെഉഎര്ദിന്ഗ്സ് എന്നെക്കുറിച്ച് anvar, ദാസ് നിഛ്ത്സ് ദഗെഗെന് സ്പ്ര̈ഛെ, ദാസ് ദാസ് ലെബെന് ഡെസ് കൊ̈ര്പെര്സ് ഇന്നുകൾ ഉനെംദ്ലിഛെ എര്വെഇതെര്ത് വെര്ദെന് കൊ̈ംംതെ. നാതുറിച്ച്, മെൻസി ലിസി കവർ വെരേൻ സ്നോൺ ഇമ്മാർ ഡാം ടോഡ് ഗ്വിഹൈറ്റ്; അബദ്ധം നീണ്ടു നില്ക്കുമ്പോള്, അയാളെന്നെ നോക്കാന് കഴിയില്ല. ഡുസെമി ബെച്ചിൽ, ഇ. കപ്പിറ്റൽ ഡേർ ഗ്രോഫ് പിഫഡ്, wird boschrieben wie der കോർപർ erneuert, wie er einen zustand der perfektion wiedergebracht und zu einem tempel für das vollständige സ്വയം ജീവൻ ausgebaut werden kann.

ഡൈ മാക്റ്റ് വോൺ സെക്സ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. നിനക്കായ് Stettdessen, Macht si der der Mensch sich häufig zum Feind, Teufel ഒരു ടെസ്റ്റ്, അവിടെ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും ഒരു കുറവ് ഉണ്ട്. അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു ഉയിർപ്പിച്ച ലാസരെ കാണ്മാനും അർത്തെമിസിന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു; വെൽ മാൻ ഡേർഡ് വെർസ്റ്റ്ഡൻഡിസ് ആൻഡ് സെൽബ്സ്ബെർബെർഷ്ചുംഗ് ഡൺ കോർപ്പർ റിജെനയർ ആൻഡ് ഇൻഡ്യെൽ ഇൻ ഇഡൽ ഇൽഡർ ഫോർഡ്സ് സ്ട്രൈറ്റ്ലിഗർ ഗ്രേഡ് ഡെസ്റ്റ് എഫോൾഗ്സ് വെർവിർക്കിളിൻ കാൻ.

ജീഡർ മെൻഷ് ഇന്റെ ഡോപെപെൾട്ടസ് മിസ്റ്റീറിയം: ഡസ് മിസ്റ്ററി സെലിൻസ് സെൽസ്സ്റ്റസ് ആൻഡ് ഡസ് മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡെസ് കോർപെർസ്, എ ബേൺഹോന്റ്. മിർഡീരിയുകൾക്കായി ഡോൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡബ്ലസ് ഡൈസ്സ് ഡൂപ്പ്പെൽട്ടെ ഡൈറ്റ്സ് ആണ്. ഡേർ കൊർപ്പർ ഇറ്റ് ഡാസ് സ്ക്ലോസ്സ് ഉർ ഡേർ മെൻഷ് ഇറ്റ് ഡെർ ഷ്ലൂസെൽ ഇം സ്ക്ലോസ്സ്. ഡാർ സവ്ക് ഡൈവ്സ് ബച്ചെസ് ബെസ്റ്റ്ഹെറ്റ് ഡരിൻ, ഡാസ് ഡൂ റെഫഫർസ്റ്റ്, വൈ ഡൂ ഡിച്ചി ഇൽസ് ഷ്ലൂസൽ സും മിസ്റ്റിംഗ് ഡൈൻസ് സെൽസ്സ്റ്റസ് വെസ്റ്റ്സ്റ്റീൻ കാൻസ്റ്റ്; ഡബ്ല്യൂ കോർപർ കണ്ടെൻ കൻസ്റ്റ്; സെൽസ്റ്റ്സ്റ്റ് വിൽസൺ, സെൽസ്റ്റ്സ് വിൽസൺ, Wie du Dich selbst als Schlüssel benutzen kannst, um das Schloss aufzuschließen, das dein കോർപെർ ist; ഡബ്ല്യു ഡച്ച് ഡേർൻ കവർ ഡൈ ജേർമിനിസ് ദേർ നതൂർ വെർസ്റ്റസ്റ്റൻ കാൻസ്റ്റ്. ഡോർ ബിസ്റ്റ് ഇൻ എൻഡ് ബെഡേനിയർ വോൺ ഡെർ ഇഞ്ചിസിഗാർട്ടൻ കോർപറാസ്ഷൈൻ ഡെർ നാറ്റുർ; ബന്ധം, സംസർഗം എന്നിവയിൽ ബന്ധപെടുക. വെൺ ഡു ദാസ് ജിയേഹെൻസ് ഡൈൻസ് സെൽസ്റ്റെസ് അൽ ഡ്രോ ഡൈൻസ് സെൽസ്റ്റ്സ്-വൈസൻസ് അൻഡ്സ് ബെഡിനെയർ ഡിനെർ കോർപറാസ്ഷൈൻ ജെലുഫ്ടറ്റ് നെക്, വൈഡർ ഡു വിസൻ-ഇൻ ജെഡർ ഇഞ്ചെലിഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസജെസം-ഡാസ് ഡൈ ഫിനീഷൻ ഡീനർ കോർപീരിനിനിറ്റൻ നാപുർഗസെസെസ് സൈൻഡ്. ഡു വിര്സ്ത് Dann ഹര്മൊനിഎ zu ചോദ്യങ്ങള് അര്ബെഇതെന് ദുര്ഛ് ഇഹ്രെ കൊ̈ര്പെര്മസ്ഛിനെ ഇംദിവിദുഎല്ലെ ൽ, ബെകംംതെന് സൊവിഎ മരിക്കും ഉന്ബെകംംതെന് ഗെസെത്ജെ ഡെർ നതുര് കെംനെന്, ഡെർ ലഗെ ഓർമ്മ ൽ À 'വിര്സ്ത് മരിക്കും എം.ഐ.ടി. ഡെർ ഗ്രൊßഎന് മസ്ഛിനെ ഡെർ നതുര്, ഡെർ ൽ ഡു dich ബെഫിംദെസ്ത്.

ജെയിംസിറ്റ് ജെയ്മിൻസ് ആണ് സെയിറ്റ്. ഡെയ്റ്റ് സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗേംസ് പ്രൈറ്റ്സ് ദോശേ, നീ ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കേണ്ടതിന്നുമായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്കു ഉപദേശിച്ചുതരുവാൻ കല്പിച്ചിട്ടുള്ള കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഇവ ആകുന്നു. sie lässt sich nicht festhalten, man hat sie nicht im Griff; നിങ്ങൾക്കേറ്റവും സാമർത്ഥ്യവും, ആദരവും, അസ്വാസ്ഥ്യവും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതു തന്നെയല്ലേ, അത് ശരിയാണോ?

ഡൈ സെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൈ വെർഡർഡൻ വോൺ ഇനിഹീറ്റൻ ഓഡർ കോൾലെക്ചീവൻ ഓൻഹീത്ത് ഐൻഹെറ്റർ ഇൻ റിലേഷൻ സൂയിനാൻഡർ. ഡീസെ ഇഇൻഫാഷി ഡെഫനിഷൻ ലിസ്റ്റേർസ് ഇൻ ജേർഡർ ലഗേ ഫ്രം ഓഡർ വെർഫസ്സാങ് ആൻഡെൻഡെൻ അബെർ ഡു മൗസ് ഇയർ എസ്റ്റ് എക്ചാക്റ്റ് ആൻഡ് എഗ്വാൻഡന്റ് വേഴ്ഡൻ ബെവോർ മാൻ സേഫ്സ്റ്റീൻ കെൻ. ഡേർ ഡ്രോ മസ്ത് ഡൈ സെയ്ത് ഇം വേച്ചെൻ സസ്റ്റാൻഡ് വെസ്റ്റ്സ്റ്റീൻ, വേൾഡേർഡ് എർ ഇച്ച് കോർപെർ ബീഫൈൻഡ്. ഡെയ്റ്റ് സീറ്റ് സ്കൈന്റ് ഇൻ അൻറാന്തെ വെർട്ടെൻ അൻഡ് സസ്റ്റാൻഡൻ അൻവർസ് ദ സെയിൻ സീൻ. Für den bewussten ഡ്രോ scheint die Zeit im Traum Anders zu sein als die Zeit im Wachzustand, oder während er fest schläft, oder der Körper stirbt, oder während er die Stufen nach dem Tod durchlänästrauft, s neuen Körpers wartet, den er auf Erden bewohnen wird. ജെഡർ ഡീസർ സെയ്‌റ്റാബ്‌ഷ്‌നിറ്റ് ഹാറ്റ് ഈൻ "ഇം അൻഫാങ്", ഈൻ ഫോർട്ട്‌സ്‌ക്രീറ്റൻ അൻഡ് ഐൻ എൻഡെ. Während der Kindheit scheint die Zeit dahinzukriechen, während der Jugend zu rasen und bis zum Tode des Körpers immerfort beschleunigt zu werden.

Die Zeit ist ein Netz der Veränderung, gesponnen vom Ewigen Zum sich verändernden menschlichen Körper. Der Webstuhl, auf dem dieses Netz gesponnen wird, ist die Atem-Form. Der Verstand des Körpers ist der Schöpfer und Bediener des Webstuhls, der Spinner des Netzes und Weber der Schleier, ഡൈ മാൻ "Vergangenheit", "Gegenwart" oder "Zuntukunft" Das Denken macht den Webstuhl der Zeit, es spinnt das Netz der Zeit, webt den Schleier der Zeit und der Körperverstand führt das Denken aus.

 

ബോധം[11] Mysterium, das größte und tiefgründigste aller Mysterien. ഡസ് വാർട്ട് ബോധം ist einzigartig. Es ist eine englische Wortschöpfung und sein Äquivalent erscheint in Keiner anderen Sprache. Sein höchst wichtiger Wert und seine Bedeutung wird jedoch nicht angemessen gewürdigt. ഡെയ്‌സ് ഇസ്റ്റ് ഇൻ ഡെർ വെർവെൻഡംഗ് ഡെസ് വോർട്ടെസ് സു ഫൈൻഡൻ. Um einige gänginge Beispiele für den Fehlgebrauch des Wortes zu nennen: Es wird oft in Äußerungen verwendet, wie "mein Bewusstsein" und "Bewusstsein Bewusstsein, oder ഭൗതികശാസ്ത്രം, മാനസികാവസ്ഥ, കോസ്മിഷെസ് ആൻഡ് ആൻഡേരെ അരെന്റ വോൺ ബേസുസ്സ്റ്റീൻ. Bewusstsein oder größeres, മറ്റു പലരേയും അന്യോന്യം ക്ഷമിപ്പാന് ഭാവിക്കരുതു; ബേസെസ്സിനെ നീ കടാക്ഷിക്കരുതേ; എസ്സേഴ്സ് ഡേർ ബീഗിൻ ഡെസ് ബെവെസ്സ്റ്റീസിൻസ് ഉർ ഡേർ വെർറെൻഡുങ് ഡെ ബെവൽസ്സ്റ്റീൻസ് ഗസ്പ്രൻ. മാനു ഹോർട് മാൻ സാഗൻ, ഡാസ് സീ ഇയി വച്ചസ്തം, എനെ എറിവെറ്റർഹുംഗ് ഓഡർ എയ്ൻ എസ്സെഡഹെങ്കു ഡി ബെവൂസ്സ്റ്റീൻസ് എന്നിവരാണുള്ളത്. എഇനെ സെഹ്ര് ഗ̈ന്ഗിഗെ ഫെഹ്ല്ബെനുത്ജുന്ഗ് ഡെസ് വൊര്തെസ് സൊല്ഛെന് കൊംസ്ത്രുക്തിഒനെന് വിഎ ൽ ലിഎഗ്ത്: ബെവുഷ്ത്സെഇന് വെര്ലിഎരെന്, ബെയ് ബെവുഷ്ത്സെഇന് ഓർമ്മ, ബെവുഷ്ത്സെഇന് വിഎദെരെര്ലന്ഗെന്, നുത്ജെന് oder എംത്വിച്കെല്ന്. ബെൻസ്സ്റ്റീൻസ്നെസ്ഡാൻഡൻ, എബെനൻ, ഗ്രേഡൻ ആൻഡ് കോണ്ടിച്ചൻ വോൺ ബേസുസ്സ്റ്റീൻ. Bewusstsein ist zu großartigig, kuns, konnu koncertenige kategori, kondu. ഓഫഗ്റന്ഡ് ഡീസര് താഷ്ഷെ ഡൈസ് ബുച്ച് ദണ് ഓസ്ഡ്രുക്: sich etwas bewusst sein, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത്, വേറൊരു സുന്ദരി in. ജുരേ എർലോടൂറ്ങ്ഗ്: ഇമ്മാനുവേൽ ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രസ് ഡൈൻ ബ്യൂസ്സ്റ്റസ്, ഡീസർ ബെവ്വാസ്സ്റ്റ് എസ്.ടി, ഒൻ ഡീസെൻ ബെവ്സ് ജസ്റ്റ് ബെൻ ജ്യൂസ് ഗ്രേഡ് ബെവ്സ് ജസ്റ്റ് സെൻ.

ഭീമസേന അവസാനമായി മരിച്ചു, അവസാനം അവസാനം. Bewusstsein ist das, durch dessen Gegenwart alle Dinge bewusst sind. ഡസ് മിസ്റ്ററി ഓൾഡർ മിസ്റ്ററിൻ, ജെയിൻസ്സിറ്റ്സ് ഡെ വെർറെെസെൻസ്. ഓഹ് ഈസ് കന്നൻ നച്ച്സ് ഓഫ് ബീവിസ്സ്റ്റ് സെയിൻ, കെനേർ കോൺന്റ് ഡീൻകെൻ, കെൻ സെൻ, കെൻ വെസൻ, കെൻ ക്രാഫ്റ്റ്, എൻഹീറ്റ് കോട്ടിന്റ് ഇഗ്ഗ്ൻഡേൻ ഫങ്ക്ഷൻ ഓസ്ബെൻ. Dennoch übt Bewusstsein selbst keine ഫങ്കിഷൻ aus: എ ഹെയ്ൽലെറ്റ് ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ റിഫൻഡേർനർ വെയിസ്, എ ജെ എറ്റ് ജെഗൺവാർട്ട്, എയ്ൻ പ്രെസെൻ, ഉബെൽ. അതും ഇതെഴുതുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഡസ്, ഡൈഡി, ഡെഡി, ഡീക്ക് ബെൽ ഹ്യൂസ് ഇൻ സെൽഫ് ഗ്രേഡ് അറ്റ് ഇമ്മേർ. Bewusstsein ist keine Ursache. ഇ-കാൻ നാഷ്ട് ബഗ്ഗെഗ്റ് ഓട്ടെർ ജാനെറ്റിസ് വേർഡൻ ഓഡർ ഇൻ ഇൻഡ്യൻ ഇഗ്ലൻഡൈനേർ ആൻഡ് നെറെൻസ് വോൺ ഇഗെൻഡ് ബെസ് ബീൻഇൻഫ്ലസ്സ്റ്റ് വേർഡൻ. Bewusstsein ist nicht die folge von irgendetas und vände vänng nötsts a a. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം കാണും, വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു അവിടെ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിലിരുന്ന് കൈയ്യിലിരുന്ന് കൈയ്യിലാക്കുക. മൗത്ത് ഗിബ്റ്റ്, വൈ മാൻ in Gwtz Bwusstsein: Ebenen, keine Beschaffenheiten, Stében, kineine Klassen oder sonstige vararienen irgendeiner Art. ഇതാണ് ദാസ് ഗെലീഷേ ഉബെബെൾ അൻഡ് അലെൻ ഡിൻഗൻ, വോൺ ഡെർ യുരൻഫ്രാൻജിഹീൻ നേച്ചറിഹെറ്റ് ജർ ഹോച്ച്സ്റ്റാൻ ഇൻട്രിലിജെൻസ്. Bewusstsein hat keine Eigenschaften, keine Qualitäten, keine Attribute, ഇവിടെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ബേവ്സ്സ്റ്റീസിൻ പ്രീവൻ ബ്യൂസ്സ്റ്റീൻ എ.ടി.

എല്ലാറ്റിനും ഇടയിൽ, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, അതും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഡൂ സ്പൂസ്റ്റ് കാറ്റ്, ഡസ് വെൻസ് ഡൈ ഡൈസ് ഡീക്സ് ഡീക്സ് ഡീപ്പ് ഡൈപ് ഇൻ ദി ഡേർ ഡേർട്ട് ഡേർ ഡേർ ഡീഡ് ഡേർ ഡീ ഡേർ ഡേർ ഡീ ഡൺ ഡൺ ഡൺ ഡൺ ഗ്ലുക്ലിച്ച് ആൻഡ് ബീഫീഡിഗ്റ്റ്. വെർഡൻകെട്ടെ എമേനഗർഗൻ വെർഗംഗെനർ സെലിറ്റേറ്റർ സ്ക്ലെഗൺ ഔഫ്; sie sind die gegenwärtigen ഗെഫൂൾ ഡൈനർ വെർഗെസ്സെനെൻ Vergangenheit; മൗല വെൺ എർഫഹ്രുഗൻ, ലെയ്റെ ആൻഡ് വെർഗ്ബ്ളിച്ച്കെറ്റ് മെൻസ്ഷിക്കിർ ബെമെൻഹുംഗൻ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് വെൽഡർവർഡ്രൂസ് അസെസ്ചിച്ചറ്റ്സ് ഡേർ ഇവിഗ് മാഹ്ലൻഡൻ. വെൽ ഡിലീറ്റ്റ്റ് ഡു വെർച്ച്യുറ്റ്, ഡെയിസ് ജഫ്ഫൽ സുവാരെറിബെൻ മിറ്റ് ഫാമീ, എഹെ, കിൻഡിക്രീഗെൻ, ഫ്രെഡൻഡൻ ഓർഡർ മിറർ എർബർബെസ്റ്റാറ്റിഗ്കിറ്റ്, വെർഗോജൻ, അബന്തൂവർ, എൻഡെക് കങ്ങ്സിരിസൺ, ഗ്ലാൻസ്, ഓട്ടോറിട്ടേറ്റ് ആൻഡ് മാക്റ്റ്-ഒഡർ എറ്റ് എന്റ്റോ ജേർഹൈన్స్ డీన్స్ హెర్జెన్స్. അബെർ നിച്ച്സ്, സുൻ സന്നിൻ ഗെഹട്ട് ആയിരുന്നു, ബെൻഹെൻ ടെസ്റ്റെൽ ഹിസ്റ്ററി ഡീൻസ് ആണ്. ഡേർ ഗ്രിൻഡ് ഡഫ്യൂർ ലിഗ്ഗ് ഡാരിൻ, ഡാസ് ഡേ വെർറ്ര്റ്റ്-ഇൻ വെർറ്രോറ്റർ അണ്ടർ ട്രേണന്റ് ജീവൻ ബിസ്റ്റ്. ഫിൽഹെൻ-ഉൻ-ബെഗെ്രെൻ, ഡോർ ഡോറിൽ, ഡീൽ ഡെക്കിൻഡെൻ ടെയ്ലെ ഡൈൻസ് ജീവൻ verlassen. വെസ്റ്റ് ഡെരോ സെലബ്രിറ്റി ഓഫ് ദെൽ സെൽസ്റ്റ് പ്രിന്റ്, ഡെയ്ൻ ഓൻ ഇൻ വെർസ്റ്റാൻഡെൻസ് ഡൈൻസ് ജീവൻ കാൺ ഡു ഡൈച്ച് സെൽബ്സ്, ഡീൻ ബീജ്രെൻ ഉൻ ഡീൻ വെറിർറ്റ്റ്-സീൻ നിച്ച് വേർസ്ഫെൻ. ജഹഹത്ത് ഡൈ ഹൌ ഡൈ ഡൈ ഡിൽ വെയിറ്റർ റോളൻ വെഗൻസൺ, ഡെയ്ൽ ഡേസർ വെൽറ്റ് ഗസ്പിൽറ്റ് ഹൈ, ആൾസ് പെർനൺചിക്കിട്ടിൻ; സ്നോൺഹീത്ത് ഉൻ ക്രാഫ്റ്റ് വെർഗെസൻ, ഡെൻ ഡു ഡിച്ച് ഡേർ ഗെഗൻവാർട്ട് ഡൈൻസ് ഡൈക്കിൻഡെൻ ഡീൻ ഡൈ ഹെയ് ഓഷ് ഡച്ച് വൈവ് അബെർ അൽ ഡ്രോ വെർജീഗ്ട് എസ് ഡച്ച് നാഷ് ഇനെർ അസ്ഗുവോജനേൻ വെറൈൻഗിംഗ് ഡൈൻസ് ഫ്യൂലെൻസ് ആൻഡ് ബെഗെർൻസ് ഇൻ എമേം പെർഫെട്ടെൻ കോർപ്പർ, ഡൈറ്റ് ഇയിൻസ് ടാഗുകൾ വ്യൂവർ അൽ സ്വയം ജീവൻ ഇം ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം ബെയ് ഡീനെൻ ഡെൻകെൻഡൻ ആൻഡ് വിസ്സെൻഡൻ ടെയ്‌ലൻ സീൻ കാൻസ്റ്റ്. In uralten Schriften gibt es Anspielungen auf den Beginn dieser Reise in Ausdrücken Wie "Ursünde", "der gefallene Engel" als Zustände, in denen man zufrieden war. Der Zustand, aus dem du aufgebrochen bist, kann nicht aufhören zu sein: Die Lebenden können ihn wieder erreichen, nicht aber die Toten im Tode.

ജുനൈദ് ഡീൻ ഡെൻകറും und wissender sind be dir. Im Meer oder im Wald, auf Berler und Tälern, im Licht der Sonne oder im Schatten, in Menschenmengen der Einsamkeit; ഇന്ദുലേഖാ ബെൽറ്റ്, ഡീൻ വഹാറഫ്, ഡബ്ല്യൂ വൈസ്ഡെൻസ് സാൽബെസ്റ്റ് ist dir. ഡെലിൻ വാൽരെസ് സെൽബ്സ് വിഡ്ഡ് ഡീച്ച് ബൂച്യൂസെൻ, സോഫർ ഡു ഡീച്ച് ഡീച്ച് ബഞ്ചൂൻജെൻ ലാൻസ്. ഡീൻ ഡെൻകറും und Wissender sünd für deine Rückkehr stets vorbereitet, wie langedu auch immer brauchst, au weg zu finden undi bei ihnen als സ്വയം ജീവൻ ജ്യൂസ് Zuhause zu sein.

സെൽഫ്സ്ടെൻകെന്റ്നിസ് സെഫിലെൻ സെയിൻ എന്ന പേരിൽ ഡാർവിൻ സ്വിൻസ് ഹെൻറ്റ് ആൽസ് ഫ്യൂലെൻ-ഉൻ-ബെഗറ്രൻ ബിസ്റ്റ് ഡേർ ഡെർ വെറാന്റ് വോർട്ടെലിഷ് ഡ്രോ ഡൈൻസ് ജീവൻ; und വോൺ ഡമോക്രാറ്റിക്, ഡു ഡയറക്ടറി സെല്ബ്സ്ത് ALS ബെസ്തിംമുന്ഗ് എര്സ്ഛഫ്ഫെന് നീ മുഷ്ത് ഡു മരിക്കും ജ്വെഇ ഗ്രൊßഎന് ലെക്തിഒനെന് ലെര്നെന് ആയിരുന്നു മരിക്കും എല്ലാവരും ലെബെംസെര്ഫഹ്രുന്ഗെന് വെര്മിത്തെല്ന്. ദിഎസെ ലെക്തിഒനെന് സിന്ധ്:

 

മനുഷ്യൻ തുലനം ചെയ്തു;
ഒപ്പം
മനുഷ്യൻ വന്നില്ലല്ലോ.

 

Du kannst diee LeBtion hinwegen hüauszögern, wie es dir gefällt süre söchell lernen, wie du wist-dye entscheidung liete dir; ലാർഫ് ഡേർ സെറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഡേർസ് ലേർൺ.


[1] übers. ഡെൻകെൻ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ്ലിംങ്

[2] Übersetzt ‚der Handelnde-im-Körper'. Aus sprachlichen Gründen wird der original englische ടെർമിനസ് വെർട്ടെൻഡ്.

[3] ഒറിജിനൽ: എഡ്യൂറൈസേഷൻ (Veräußerlichung).

[4] യഥാർത്ഥ "വികാരവും ആഗ്രഹവും"

[5] ലാറ്റിൻ വ്യക്തിത്വം = മസ്കർ മരിക്കുന്നു

[6] യഥാർത്ഥ "വിധി"

[7] യഥാർത്ഥ "നിയമവും നീതിയും"

[8] übers. റെയ്ക്ക് ഡെർ ഇവിഗ്കിറ്റ്

[9] übers. ഡസ് ഡൈയിയിനിജ് സെൽബ്സ്റ്റ്

[10] ഞാൻ ഒറിജിനൽ: "മനസ്സ്". Schwierig zu ubersetzen, da മനസ്സ് മെഹർ ഇറ്റ്സ് അൽ ദേർ ഡീറ്റ്ചെ വോർസ്റ്റൺ ഓഡർ ഡേർ ഗൈസ്റ്റ്.

[11] ബോധം ~ ബേസുസ്സ്റ്റീൻ / ബേസുസ്സ്റ്റീറ്റ്