ഗിയാച്ച് ലെസർ,

ഗ്രാഗ് ബൈഡെൻ വിജ് യു ഡെസ് വെർട്ടലിംഗ് ആൻ വാൻ ഹൂഫ്ഡ്സ്റ്റുക്ക് ഐ വാൻ ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യു. പെർസിവാളിന്റെ ബോക്ക് തിങ്കിംഗ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനി. Het eerste hoofdstuk is een introctie van enkele onderwerpen die daarin worden behaviorndeld. തിങ്കിംഗ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനി ഗീഫ്റ്റ് യു ഈൻ ബെറ്റർ ബെഗ്രിപ്പ് വാൻ വൈ എൻ വാട്ട് യു ബെന്റ്, ഹോ യു ഹിയർ ബെന്റ് ഗെക്കോമെൻ എൻ വാരോം യു ഹയർ ഹെറ്റ് ബോക്ക് പെരുമാറ്റം ഡോർ ഡി ജാരൻ‌ ഹീൻ‌ ഹെബെൻ‌ ലെസേർ‌സ് ഓൻ‌സ് സ്റ്റീഫുകൾ‌


 

HOOFDSTUK I.

INLEIDING

Dit eerste hoofdstuk van De Wet van het Denken leidt maar een paar van de onderwerpen die in dit boek worden behaviorndeld, bij u in. വീൽ onderwerpen zullen vreemd aandoen. സോമിഗെ സിജ്ൻ മിഷീൻ ഒപിയൻ‌ബാരെൻഡ്. മിസ്ഷിയൻ വിൻ‌ഡ് യു ഡാറ്റ് സെ അല്ലെമാൽ ടോട്ട് നാഡെൻ‌കെൻ സ്റ്റെമെൻ. നാർമറ്റ് യു മെറ്റ് ഡി ഡെൻക്ബീൽഡൻ വെർട്രോവ്ഡ് റാക്റ്റ്, എൻ അൽ ഡെൻകണ്ട് യു വെർ ഡോർ ഹെറ്റ് ബോക്ക് വിൻഡ്റ്റ്, കോംറ്റ് എർ മീർ ഹോൾഡർഹീഡ് എൻ ഒന്റ്‌വിക്കെൽറ്റ് യു ഈൻ ബെഗ്രിപ്പ് വാൻ ബെപാൽഡെ ഫണ്ടമെന്റൽ, മാർ ടോട്ട് ന്യൂ ടോ മിസ്റ്റീരിയൂസ് സാക്കെൻ

ഹെറ്റ് ബോക്ക് വെർക്ലാർട്ട് ഹെറ്റ് ഡോയൽ വാൻ ഹെറ്റ് ലെവൻ. ഡാറ്റ് ഡോയൽ‌ നീറ്റ് അല്ലീൻ‌ മാർ‌ ഹെറ്റ് വിൻ‌ഡെൻ‌ വാൻ‌ ഗെലുക്ക്, ടിജ്‌ഡെൻ‌സ് ഓഫ് നാ ഡിറ്റ് ലെവൻ‌. ഹെറ്റ് ഓക്ക് നീറ്റ് ഹെറ്റ് “റെഡ്ഡൻ” വാൻ ഡി സിയൽ. ഹെറ്റ് വെർകെലിജ്കെ ഡോയൽ വാൻ ഹെറ്റ് ലെവൻ, ഹെറ്റ് ഡോൾ ഡാറ്റ് സോവൽ വൂർ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ അൾസ് ഹെറ്റ് വെർസ്റ്റാൻഡ് ബെവ്രിഡിജെൻഡ് ആണ്, ഇത് ഡിറ്റ് ആണ്: ഡാറ്റ് ഐഡെറീൻ സിച്ച് സ്റ്റീഫുകളിൽ ടോനെമെൻഡെ മേറ്റ് ബ്യൂസ്റ്റ് വേഡ്, ഡാറ്റ് വിൽ സെഗെൻ, ബെവസ്റ്റ് വാൻ ഡി നാച്ചൂർ . മെറ്റ് ഡി നാച്ചൂർ വേഡ് ബെഡോൽഡ്: അലസ് വാർമി ഐമാൻഡ് സിച്ച് വഴി ഡി സിന്റുയിജെൻ ബെവസ്റ്റ് കാൻ സിജാൻ.

ഹെറ്റ് ബോക്ക് ലാറ്റ് യു കെന്നിസ് മേക്കൻ സ്വയം കണ്ടുമുട്ടി. Uzelf- നെക്കാൾ ബ്രെങ്‌റ്റ് ഈൻ‌ ബൂഡ്‌ഷാപ്പ്: uw secretieuze zelf dat in uw lichaam woont. മിഷ്ചെൻ ഹെബ്റ്റ് യു സിച് ആൾട്ടിജ്ഡ് യു യു ലിച്ചാം ഗെഡെന്റിഫൈസർഡ് എൻ ഗെഡാച്ച് ഡാറ്റ് യു യു ലിച്ചാം ബെന്റ്, എൻ ഡെൻക്റ്റ് യു ആൻ ഹെറ്റ് മെക്കാനിസം വാൻ യു ലിച്ചാം അൽസ് യു ആൻ ഉസെൽഫ് പ്രോബെർട്ട് ടെ ഡെങ്കൻ. Gewoontegetrouw duidt u uw lichaam aan “ik”, “mijzelf” കണ്ടുമുട്ടി. യു ബെന്റ് ഗ്വെൻഡ് യുറ്റ്ഡ്രൂക്കിംഗെൻ ടെ ഗെബ്രൂയിക്കൻ അൽസ് “ടോൺ ഇക്ക് ഗെബോറൻ വെർഡ്”, “അൾസ് ഇക് സ്റ്റെർഫ്”, “ഇക് സാഗ് മെസെൽഫ് ഇൻ ഡി സ്പീജൽ”, “ഇക് റസ്റ്റെ യുറ്റ്”, “ഇക് ഹെബ് മി ഗെസ്നെഡൻ”, എൻ‌സോവോർട്ട്, ടെർ‌വിജൽ uw lichaam heeft. ഓം ടെ ബിഗ്രിജ്പെൻ വാട്ട് യു ബെന്റ്, മൊയറ്റ് യു ഈർസ്റ്റ് ഡ്യുഡെലിജ്ക് ഹെറ്റ് വെർസിൽ സിയാൻ തുസെൻ uzelf en het lichaam waarin u leeft. Het feit dat u de uitdrukking “mijn lichaam” net zo gemakkelijk gebruikt als een van de zojuist genoemde, suggereert dat u niet helemaal onvoorbereid bent om dit belangrijke onderscheid te maken.

U zou moeten weten dat u uw lichaam niet bent; u zou moeten weten dat uw lichaam niet hetzelfde is als u. യു ജൊഉ ഡിറ്റ് മൊഎതെന് വെതെന് ഒമ്ദത്, ALS U എരൊവെര് നദെന്ക്ത്, U ജിഛ് രെഅലിസെഎര്ത് വേണേയ് UW ലിഛഅമ് വംദഅഗ് ഡി ദഗ് കുതികാൽ ആൻഡേഴ്സ് UW കിംദെര്ജരെന് ൽ ദാൻ, തൊഎന് ഉ ജിഛ് വൊഒര് HET എഎര്സ്ത് വാൻ വേണേയ് ലിഛഅമ് ബെവുസ്ത് ടെസ്ക്ടോപുകളെ ആണ്. അൽ മരിക്കും ജരെന് മരിക്കും U ൽ UW ലിഛഅമ് ഹെഎഫ്ത് ദൊഒര്ഗെബ്രഛ്ത്, ഹെഎഫ്ത് U ഗെമെര്ക്ത് വേണേയ് HET വെരംദെരിന്ഗെന് ഒംദെര്ഗഅന് ഹെഎഫ്ത്: വനഫ് ഡി കിംദെര്തിജ്ദ് en വാതിൽ ഡി അദൊലെസ്ചെംതിഎ en ഡി തിഎനെര്ജരെന് ഹെഎന് ടോട് ന്യു ടോ HET സ്തെര്ക് വെരംദെര്ദ് ആണ്. En u ziet dat met het rijpen van uw lichaam zich geleidelijk veranderingen hebben voorgedaan in uw kijk op de areld en uw levenshouding. മാർ ഡോർ അൽ ഡെസെ വെരാണ്ടറിംഗെൻ ഹീൻ ബെൻ യു സ്റ്റീഡുകൾ u gebleven: dat wil zeggen, u bent zich ervan bewust dat u al die tijd dezelfde ik gebleven bent. ഡി ഓവർ‌ഡെൻ‌കിംഗ് വാൻ‌ ഡീസെ എൻ‌വ oud ഡിഗെ വാർ‌ഹീഡ് ഡൊയറ്റ് യു ബെസെഫെൻ‌ ഡാറ്റ് യു ഇൻ‌ഡെർ‌ഡാഡ് ഹെറ്റ് ലിച്ചാം നീറ്റ് ബെൻറ് എൻ‌ നീറ്റ് കുന്ത് സിജ്‌ൻ‌; dat uw lichaam eerder een fysiek organisme is waarin u leeft; een levend mechanisme van de natuur, dat u bedient; een dier dat u probeert te begrijpen, te trainen en de baas te worden.

യു വീറ്റ് ഹോ യു ലിച്ചാം ഇൻ ഡെസ് വെൽഡ് ക്വാം, മാർ ഹോ u in uw lichaam kwam weet u niet. യു ക്വാം പാസ് ഈൻ ടിജ്‌ജെ നാഡാറ്റ് ഹെറ്റ് ഗെബോറെൻ ആയിരുന്നു, പിന്നീട് എൻ‌കെലെ ജാരെന്റെ മിഷീൻ നാ ഈൻ ജാർ. മാർ ഹൈർ‌വാൻ‌ വീറ്റ് യു വെയ്‌നിഗ്, ഓം‌ഡാറ്റ് യു സിച്ച് യുവ ലിച്ചാം പാസ് ബികോൺ‌ ടെ ഹെറിൻ‌റെൻ‌ നാദാത് യു ലെ ലിച്ചാം ഗെക്കോമെൻ‌ ആയിരുന്നു. യു വീറ്റ് ഐറ്റ്സ് ഓവർ ഹെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വാര്യൂട്ട് യു സ്റ്റീഡ്സ് വെരാണ്ടെറെൻഡെ ലിച്ചാം സമൻ‌ഗെസ്റ്റെൽഡ് - മാർ വാട്ട് u വളഞ്ഞ വീറ്റ് യു നീറ്റ്, യു ബെന്റ് സിച് നോഗ് നീറ്റ് ബ്യൂസ്റ്റ് als datgene wat uw lichaam ൽ വളഞ്ഞു. യു കെന്റ് ഡി നാം വാർഡൂർ യുവ ലിചാം വേഡ് ഒണ്ടർഷീഡൻ വാൻ ഡി ലിച്ചാമെൻ വാൻ ആൻഡെരെൻ, എൻ യു ഹെബ്റ്റ് ഗെലേർഡ് ഓം ഡൈ അൾസ് uw നാം ടെ ബെഷ ou വെൻ. ഹെറ്റ് ഈസ് നീറ്റ് ബെലാങ്‌റിജ്ക് ഓം വെറ്റെൻ വൈ യു ബെന്റ് അൾസ് പെർസൂൺ, മാർ വെൽ വാട്ട് യു ബെന്റ് അൽസ് ഈൻ വ്യക്തിഗത - ബെവസ്റ്റ് വാൻ uzelf, maar nog niet bewust അധികം uzelf, een onafgebroken ഐഡന്റിറ്റി. U weet dat uw lichaam leeft en redelijkerwijs verwacht u dat het zal sterven, want het is een feit dat elk levend menselijk lichaam na verloop van tijd sterft. Uw lichaam had enen en en heeft een eind, en van start tot eind is het onderworpen aan de wetten van de areld der verschijnselen, die van verandering en tijd. U bent echter niet op dezelfde manier onderworpen aan de wetten die van invloed zijn op uw lichaam. ഹൊഎവെല് UW ലിഛഅമ് വകെര് വാൻ മതെരിഅഅല് വെരംദെര്ത് വഅരുഇത് HET ദാൻ സമെന്ഗെസ്തെല്ദ് ആണ് U UW ഇദെംതിതെഇത് നിഎത് വെരംദെര്ത്, വിഷെല്ത് വാൻ ഡി ക്ലെദിന്ഗ് വഅരിന് ഉ HET ഹുല്ത്. യു ബ്ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റീഡ്സ് ഡെസെൽഫെ u.

Als u over deze waarheden nadenkt, merkt u dat, hoe u het ook probeert, u zich niet kunt indenken dat uzelf ooit zult ophouden te bestaan ​​- net zo min als u zich kunt voorstellen dat uw bestaan ​​ooit eens begonnen. Dit komt omdat uw identiteit geen begin en geen einde heeft: het werkelijke Ik, het Zelf dat u voelt, is onterfelijk en onveranderlijk, voor altijd buiten het bereik van de verschijnselen verandering, tijd en dood. മാർ യു വീറ്റ് നീറ്റ് വാട്ട് യു മിസ്റ്റീരിയൂസ് ഐഡന്റിറ്റിറ്റ് ആണ്.

Wanneer u zich de vraag stelt: “Wat weet ik, dat ik ben?”, Zorgt de aanwezigheid van uw identiteit er uiteindelijk voor dat u ongeveer het volgende antwoord geeft: “Wat het ook is dat ik ben, ik weet op. minst dat ik bewust ben; iker me er in ieder geval van bewust, dat ik bewust ben ”. En hierop voortbouwend zegt u misschien: “Daarom ben ik me bewust, dat ik ben. ഇക് ബെൻ മി എർ ബോവെൻഡിയൻ വാൻ ബെവസ്റ്റ്, ഡാറ്റ് ഇക് ബെൻ എൻ നീറ്റ് ഈൻ ആൻഡർ. ഇക് ബെൻ മെ എർവാൻ ബെവസ്റ്റ്, ഡാറ്റ് ഡി ഐഡന്റിറ്റിറ്റ് വാർവൻ ഇക് മിജ് ബെവസ്റ്റ് ബെൻ - ഡെസെ ബെപാൽഡെ ഇഖീദ് എൻ ഈജൻഹീഡ് ഡൈ ഇക് ഡ്യുഡെലിജ്ക് വോയൽ - മിജാൻ ഹെലെ ലെവൻ നീറ്റ് വെരാണ്ടെർട്ട്, ഹൊവെൽ അൽ ഹെറ്റ് ആൻഡെർ വാർവൻ ഇക് മിജ് ബെവസ്റ്റ് ബെൻ . Verder zegt u misschien: “Ik weet nog niet, wat dit secretieuze onveranderlijke ik. മാർ ഇക് ബെൻ മെ എർവാൻ ബെവസ്റ്റ് ഡാറ്റ് ഇൻ ഡിറ്റ് മെൻസെലിജ്കെ ലിച്ചാം, വാർവാൻ ഇക് മിജ് ബെവസ്റ്റ് ബെൻ ഇൻ ഡി ടിജ്ഡ് ഡാറ്റ് ഇക് വക്കർ ബെൻ, ഐറ്റ്സ് ഈസ് ഡാറ്റ് ബെവസ്റ്റ്; iets dat voelt en verlangt en denkt, maar dat niet verandert; een bewust iets dat iets kan willen en het lichaam tot handelen aanzet, maar klaarblijkelijk toch het lichaam niet. വാട്ട് ഡിറ്റ് ബ്യൂസ്റ്റെ ഐറ്റ്സ് ook is, het is duidelijk dat ik dit zelf ben ”.

Op deze manier, door na te denken, komt u ertoe uzelf niet langer te beschouwen als een lichaam met een naam en andere onderscheidende kenmerken, maar als het bewuste zelf in het lichaam. ഡിറ്റ് ബോക്ക് ഡിയിലെ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം വേൾഡ് doener-in-het-lichaam genoemd. ഡി ഡൊനെർ-ഇൻ-ഹെറ്റ്-ലിച്ചാം ഹെറ്റ് ബിൻ‌സോണ്ടർ ബെസിഗ oud ഡ് ലെ ഹെറ്റ് ഓണ്ടർ‌വെർപ് വാർമി ഡിറ്റ് ബോക്ക് സിച്ച് ആണ്. ഡാരോം സാൽ ഹെറ്റ് ബിജ് ഹെറ്റ് ലെസൺ വാൻ ഡിറ്റ് ബോക്ക് വാൻ പാസ് കോമെൻ, വന്നീർ യു സിച് അൽസ് ഈൻ belichaamde doener ziet, een onsterfelijke doener in een menselijk lichaam. ആൽ‌സ് യു സിചെൽ‌ഫ് ലിയർ‌ സിയാൻ‌ അൽ‌സ് ഈൻ‌ ഡൂനർ‌, യു‌സ് ലിച്ചാമിലെ അൽ‌സ് ഡി ഡൂനർ‌, ഡൊയിറ്റ് യു ഐൻ‌ ബെലാൻ‌ഗ്രിജ്കെ സ്റ്റാപ്പ് ഇൻ‌ ഡി റിച്ച്റ്റിംഗ് വാൻ‌ ഹെറ്റ് ബിഗെറിജ്പെൻ‌ വാൻ‌ ഹെറ്റ് മിസ്റ്ററി വാൻ‌ uzelf en anderen.

 

ഡോർ മിഡൽ വാൻ ഡി സിന്റുയിജെൻ ബെന്റ് യു സിച്ച് ബെവസ്റ്റ് വാൻ യു ലിച്ചാം എൻ വാൻ അൽ ഹെറ്റ് ആൻഡെരെ ഡാറ്റ് ടോട്ട് ഡി നാച്ചൂർ ബെഹോർട്ട്. അലീൻ ഡോർ മിഡെൽ വാൻ ഡി സിന്റുയിജെൻ വാൻ യു ലിച്ചാം ബെന്റ് യു ഇൻ സ്റ്റാറ്റ് ടെ ഫംഗ്ഷനറൻ ഇൻ ഡി മെറ്റീരിയൽ വെൽഡ്. യു ഫംഗ്ഷൻ ഡോർ ടെ ഡെങ്കൻ. Uw denken wordt tot actie aangezet door uw gevoel en uw verlangen. ലിവാമെലിജ്കെ ആക്റ്റിവിറ്റൈറ്റിൽ യു ഗെവോൽ എൻ വെർലാൻജെൻ എൻ ഡെൻകെൻ മാനിഫെസ്റ്റെറൻ സിച് സ്റ്റീവസ്റ്റ്. സ്ലൈസെറ്റ്സ് ഡി എക്സ്പ്രസ്സി, ഡി എക്സ്റ്റീരിയോറിസാറ്റി, വാൻ യു ഇന്റേർ‌ലിജ്കെ ആക്റ്റിവിറ്റിറ്റ് എന്നിവയാണ് ഫിസീക്ക് ആക്റ്റിവിറ്റിറ്റ്. Uw lichaam met zijn zintuigen is het instruction, het mechanisme dat door uw gevoel en verlangen wordt voortgedreven; het is uw eigen machine van de natuur.

Uw zintuigen zijn levende wezens, onzichtbare eenheden van natuur-materialie. സിജ് സെറ്റെൻ ക്രാച്ചെൻ ഇൻ ബീവിംഗ്, ഡൈ ഡി ഹെലെ സ്ട്രക്ചർ വാൻ യു ലിച്ചാം ഡോർഡ്രിംഗെൻ. ഹൊഎവെല് ഓ നിഎത് ബുദ്ധിയുള്ള ജിജ്ന്, ജിജ്ന് ദെജെ എംതിതെഇതെന് ബെവുസ്ത് ALS .പ്രശനത്തിന്റെ ഫുന്ച്തിഎസ്. Uw zintuigen dienen als de centra voor het overbrengen van indrukken tussen objecten in de natuur en de menselijke machine die u bedient. ഡി സിന്റുയിജെൻ സിജ്ൻ ഡി അഫ്ഗെസന്റെൻ വാൻ ഡി നാച്ചൂർ നാർ യുവ ഹോഫ്. Uw lichaam en zijn zintuigen hebben niet de macht om uit eigen beweging te functioneren, net zo min als de handschoen waardoorheen u kunt voelen en handelen. ഡാറ്റ് വെർമോജൻ ഹെഫ്റ്റ് യു വെൽ: ഡൈ മാക്റ്റ് ബെന്റ് യു, ഡി ബെഡിയനർ എർ വാൻ, ഹെറ്റ് ബ്യൂസ്റ്റെ സെൽഫ്, ഡി ബെലിചാംഡെ ഡൂണർ.

സോണ്ടർ യു, ഡി ഡൂനർ, കാൻ ഡി മെഷീൻ നീറ്റ്സ് ഡോൺ. De onwillekeurige activiteiten van uw lichaam - het werk van opbouw, onderhoud, herstel van wefsels, enzovoort— worden autoatisch voortgezet door uw ademhalingsmachine, omdat dit functioneert ten behoeve van, en in gamenwerng UW ലിഛഅമ് എന്നതിൽ ഇത് എഛ്തെര് വൊഒര്ത്ദുരെംദ് ബെലെംമെര്ദ് വാതിൽ സിഡിറ്റിനാണ് രൊഉതിനെവെര്ക് വാൻ ഡി നതുഉര് UW ഒനെവെന്വിഛ്തിഗെ കടപ്പാട് ഒംരെഗെല്മതിഗെ ദെന്കെന്: HET .ആകയാല് എന്നതിൽ ഇത് ബെദൊര്വെന് en ടെ നിഎത് ഗെദഅന്, നഅര്മതെ U een ദെസ്ത്രുച്തിഎവെ en HET എവെന്വിഛ്ത് വെര്സ്തൊരെംദെ HET ലിഛഅമ് വെരൊഒര്ജഅക്ത് ൽ ബൃഹത്ശൃംഖലയായി വാതിൽ ടോ ടെ ലതെന് വേണേയ് UW ഗെവൊഎലെംസ് കടപ്പാട് verlangens hun gang gaan zonder dat u ze bewust onder control hebt. ഓം ഡി നാച്ചുർ ഡി കാൻസ് ടെ ഗെവൻ യുവ മെഷീൻ വീർ ഒപ്പ് ടെ ക്നാപ്പെൻ സോണ്ടർ ഡി ഇൻമെൻജിംഗ് വാൻ യു ഗെഡാച്ചൻ എൻ ഇമോട്ടീസ്, ഈസ് എർവൂർ ഗെസോർഗ് ഡാറ്റ് യു ഹെറ്റ് ഒപ്പ് ഗെസെറ്റ് ടിജ്‌ഡെൻ ലോസ്ലാറ്റ്. ഡി നാച്ചൂർ ഇൻ യു ലിച്ചാം സോർഗ്റ്റ് എർവൂർ, ഡാറ്റ് ഡി ബാൻഡ് ഡൈ യു എൻ ഡി സിന്റുയിജെൻ ബിജ് എൽകാർ ഹ oud ഡ്, ഗെഡെൽടെലിജ്ക് ഓന്റ്സ്പാനെന്റെ ന്യൂ എൻ ഡാൻ ഗീഹൽ. ലോസ്ലാറ്റൻ വാൻ ഡി സിന്റുയിഗന്റെ ഡിറ്റ് ഓന്റ്സ്പാനെൻ ഡി സ്ലാപ്പ് ആണ്.

Terwijl uw lichaam slaapt, heeft u er geen contact me. Zeker opzicht bent u uit uw lichaam- ൽ. മാർ സ്റ്റീഡ്‌സ് വാനീർ യു യു ലിച്ചാം വക്കർ മാക്ത്, ബെന്റ് യു എർ സിച്ച് ഒൻമിഡെല്ലിജ്ക് ബെവസ്റ്റ് വാൻ ഡാറ്റ് യു പ്രീസീസ് ഡെസെൽഫെ “ഇക്” ബെന്റ് ഡൈ യു വൂർ‌ഡാറ്റ് യു യു ലിച്ചാം സ്ലാപ്പെൻഡ് അചെർലിയറ്റ്. സ്ലാപ്റ്റിന്റെ uw lichaam nu waakt, het is zich nooit bewust van iets. യു ബെന്റ് ഡീജെൻ ഡൈ സിച്ച് ബെവസ്റ്റ്, ഡീജെൻ ഡൈ ഡെങ്ക്റ്റ്: യു, ഡി ഡുനർ ഇൻ യു ലിചാം. Dit wordt duidelijk wanneer u nagaat, dat u niet denkt terwijl uw lichaam slaapt. എൽക്ക് ഗെവലിൽ, അൽസ് യു വെൽ ഡെങ്ക്റ്റ് ടിജ്‌ഡെൻസ് ഡി സ്ലാപ് വീറ്റ് യു നാ ഹെറ്റ് വെക്കൺ വാൻ ഡി സിന്റുയിജെൻ നീറ്റ് മീർ വാട്ട് യു ഗെഡാച്ച് ഹെഫ്റ്റ്.

Er is een diepe slaap en een droomslaap. ഡി ഡൈപ്പ് സ്ലാപ്പ് ഡി ടോസ്റ്റാന്റ് വാരിൻ യു സിച് ടെരുഗ്ട്രെക്റ്റ് ഇൻ യുസെൽഫ് എൻ ഗീൻ കോൺടാക്റ്റ് ഹെഫ്റ്റ് മെറ്റ് ഡി സിന്റുയിജെൻ; het is de toestand waarin de zintuigen niet meer functioneren als gevolg van het feit dat zij niet meer verbonden zijn met de kracht die hen doet functioneren - en die kracht bent u, de doener. ഡി ഡ്രൂം ഡി ടോസ്റ്റാൻഡ് വാൻ ഗെഡെൽടെലിജ്കെ ഒൺടെക്റ്റിംഗ്; de toestand waarin uw zintuigen afgewend zijn van de objecten buiten in de natuur en naar binnen gekeerd zijn, waarbij hun werking in verband staat met de objecten die tijdens de waaktoestand worden waargenomen. വംനെഎര് U ഒപ്പം കോഴി ടെ ഫുന്ച്തിഒനെരെന് ALS ഡി ഇംതെല്ലിഗെംതെ ബെദിഎനെര് വാൻ UW മെഷീൻ, കുതിരകൾ ദെന്കെംദ്, സ്പ്രെകെംദ് en ഹംദെലെംദ് ALS HET ഗെവൊഎല്-എൻ-വെര്ലന്ഗെന് വേണേയ് യു വളച്ച് വഴി een പെരിഒദെ വാൻ ദിഎപെ സ്ലഅപ് വെഎര് UW ലിഛഅമ് ബിംനെന്ഗഅത്, വെക്ത് U മെതെഎന് ഡി ജിംതുഇഗെന് en ബെഗിംത് യു വെഎര് . Uit levenslange gewoonte identifier u zichzelf onmiddellijk als en met uw lichaam: “Ik heb geslapen ”, zegt u,“ nu ben ik wakker ”.

മാർ ഓഫ് യു ന്യൂ ബിന്നൻ ബ്യൂട്ടൻ യു ലിച്ചാം ബെന്റ് - ന്യൂ ഈൻസ് വാക്കർ, ഡാൻ വീർ ഇൻ സ്ലാപ്പ്, ഡാഗ് ആൻ ഡാഗ്, ലെവൻ എൻ സ്റ്റെർവെൻ എൻ ടിജ്‌ഡെൻസ് ഡി സ്റ്റേഡിയ നാ ഡി ഡൂഡ്, എൻ വാൻ ഹെറ്റ് എനെ ലെവൻ നാർ ഹെറ്റ് ആൻഡെരെ, വാതിൽ അൽ യു ലെവൻസ് Geu ഐഡന്റിറ്റിറ്റ് എൻ ജിയോവൽ വാൻ ഐഡന്റിറ്റി ഗാറ്റ് വാതിൽ. Uw ഐഡന്റിറ്റിറ്റ് iets heel werkelijks en altijd bij u, maar is een secretie dat voor iemands intelligence niet te bevatten is. ഹോവെൽ ഡൈ നീറ്റ് ബെഗ്രെപെൻ കാൻ വേഡൻ മെൻ ഡി സിന്റുയിജെൻ, ബെന്റ് യു സിച് നീറ്റെമിൻ ബെവസ്റ്റ് വാൻ ഡി ആൻവെസിഗെയിഡ് എർവാൻ. യു ബെന്റ് സിച്ച് എർവാൻ ബെവസ്റ്റ് അൽസ് ഈൻ ജിയോവൽ. യു ഹെബ്റ്റ് ഈൻ ജിയോവൽ വാൻ ഐഡന്റിറ്റിറ്റ്, ഈൻ ജിയോവൽ വാൻ ഇഖീദ്, വാൻ ഈജൻഹെയ്ഡ്. യു തോന്നുന്നു, zonder dat te betwijfelen of te beredeneren, dat u een duidelijk identiek wezen bent dat uw hele leven voortduurt.

Dit gevoel van de aanwezigheid van uw identiteit is zo duidelijk, dat u zich niet kunt voorstellen dat de u in uw lichaam ooit iemand anders dan uzelf zou kunnen zijn. U weet dat u altijd dezelfde bent, steeds hetzelfde zelf, dezelfde doener. Wanneer u uw lichaam rust geeft en het laat slapen, kunt u zich niet voorstellen dat uw identiteit zal ophouden te bestaan ​​als u uw greep op uw lichaam verslapt en het loslaat. യു വെർ‌വാച്ച് നാചുർ‌ലിജ്ക് ഡാറ്റ് യു നോഗ് സ്റ്റീഡ്‌സ് ഡെസെൽ‌ഫെ യു, ഹെറ്റ്‌സെൽ‌ഫെ സെൽ‌ഫ്, ഡെസെൽ‌ഫെ ഡൂണർ‌ സൾ‌ട്ട് സിജ്‌ൻ‌, വണ്ണീർ‌ യു സിച് വീർ‌ ബ്യൂസ്റ്റ് വേൾ‌ഡ്

മെറ്റ് ഡി ഡൂഡ് ഗാറ്റ് ഹെറ്റ് നെറ്റ് അൾസ് മെറ്റ് ഡി സ്ലാപ്പ്. ഡി ഡൂഡ് ഈസ് മാർ ഈൻ ലാങ്‌ഡൂറിഗെ സ്ലാപ്പ്, വാരിൻ യു സിച് ടിജ്‌ഡെലിജ്ക് യുറ്റ് ഡെസെ മെൻസെലിജ്‌കെ വെൽഡ് ടെറഗ്‌ട്രെക്റ്റ്. Als u zich op het moment van doodgaan bewust bent van uw gevoel van ikheid, van eigenheid, dan zult u zich er tegelijkertijd van bewust zijn dat de lange doodsslaap net zo min de Continïteit van uw identiteit beïnvloedt als een nap. U zult aanvoelen dat u in de onbekende toekomst voortleeft, net zoals u dat dag aan dag hebt gedaan in het leven dat nu wordt afgesloten. Dit zelf, deze u, waarvan u zich heel uw huidige leven door bewust bent, is hetzelfde zelf en dezelfde u die zich dag aan dag precies zo bewust was van zijn Continïteit in elk van uw vorige levens.

Hoewel uw lange verleden nu een secretie vor u is, zijn uw vorige levens op aarde geen groter wonder dan dit leven. എൽകെ ഒക്ടെൻഡ് ഈസ് എർ ഹെറ്റ് മിസ്റ്ററി വാൻ യു ടെറൂക്കീർ ഇൻ യു സ്ലാപ്പെൻഡെ ലിച്ചാം, സോണ്ടർ ഡാറ്റ് യു വീറ്റ് വാർ യു വന്ദൻ കോംത് എൻ ഹോ യു ഹെറ്റ് ലിച്ചാം ബിന്നെൻഗാട്ട്, എൻ യു സിച്ച് വീർ ബ്യൂസ്റ്റ് വേഡ് വാൻ ഡെസ് വെൽഡ് വാൻ ഗെബോർട്ട് എൻ ഡൂഡ് എൻ ടിജ്ഡ്. മാർ ഡിറ്റ് സോ വാക് ഗെബുർഡ് എൻ സോ ലാംഗ് സോ നാച്ചുറിജ് ഗ്വീസ്റ്റ്, ഡാറ്റ് ഹെറ്റ് ഗീൻ മിസ്റ്ററി ലിജക്റ്റ്. ഹെറ്റ് ഈൻ അല്ലെഡാഗ്സെ ഗെബുർട്ടെനിസ് ആണ്. ടോച്ച് വെർ‌ചിൽറ്റ് ഹെറ്റ് ഫിറ്റെലിജ്ക് നീറ്റ് വാൻ ഡി പ്രൊസീജിയർ ഡൈ യു വോൾട്ട്, വാനീർ യു ആൻ ഹെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വാൻ എൽക്ക് ഹെർബെസ്റ്റാൻ ഈൻ ന്യൂവ് ലിച്ചാം ഇംഗാത് ഡാറ്റ് ഡി നാച്ചൂർ വൂർ യു ഹെഫ്റ്റ് ജിവോർംഡ്, എൻ ഡാറ്റ് ഡോർ യുവർ വെർജോർജേഴ്‌സ് ഗെറൈൻഡ് യു ജെബ്രാഡ്‌ഹീഡ് nieuwe verblijfplaats in de wld, een nieuw masker als persoonlijkheid.

ഡി പേഴ്സണ, ഹെറ്റ് മാസ്കർ, വാർ‌ഡൂർ‌ഹീൻ ഡി ആക്‍ടൂർ, ഡി ഡൂനർ, സിച് യുറ്റ് എന്നിവയാണ് ഈൻ‌ പെർ‌സൂൺ‌ലിജ്ഖൈഡ്. ഡാരോം മീർ ഡാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം ആണ് ഈൻ പെർസൂൺലിജ്ഖൈഡ്. ഓം ഈൻ‌ പെർ‌സൂൺ‌ലിജ്ഖൈഡ് ടെ വെസൻ‌ മൊയറ്റ് ഹെറ്റ് മെൻ‌സെലിജ് ലിച്ചാം ജിയാക്റ്റർ‌ഡ് സിജ്‌ൻ‌ ഡോർ‌ ഡി ആൻ‌വെസിഗെയിഡ് ഡാരിൻ‌ വാൻ‌ ഡി ഡൂനർ‌. ഹെറ്റ് സ്റ്റീഡുകളിൽ വിസെലെൻഡെ ലെവൻസ്‌ഡ്രാമ നീംറ്റ് ഡി ഡൊനെർ ഈൻ പെർസൂൺലിജ്ഖൈഡ് ഒപ്പ് സിച്, വെർസിജന്റ് ഡാരിൻ എൻ സ്പീൾട്ട് വഴി ഡൈ പെർസൂൺലിജ്ഖൈഡ് അൽ ഹാൻഡെലൻഡ് എൻ സ്പ്രെക്കെൻഡ് സിജൻ റോൾ. ഫംഗെരെൻഡ് അൾസ് ഡൈ പെർസൂൺലിജ്ഖൈഡ് ഡെങ്ക്റ്റ് ഡി ഡോണർ ഡൈ പെർസൂൺലിജ്ഖൈഡ് ടെ സിജാൻ. Dat wil zeggen, de gemaskerde denkt dat hij de roll is die hij speelt en vergeet dat hij het bewuste, onsterfelijke zelf achter het masker.

ഹെറ്റ് ഈസ് നൂഡ്സാകെലിജ്ക് ഐറ്റ്സ് ടെ ബെഗ്രിജ്പെൻ വാൻ വാട്ട് ഹെർബെസ്റ്റാൻ എൻ ലോട്ട്ബെസ്റ്റെമിംഗ് ഇൻഹോഡൻ, ആൻഡേഴ്സ് ഈസ് ഹെറ്റ് ഒമോഗെലിജ്ക് ഈൻ വെർക്ലറിംഗ് ടെ വിൻ‌ഡെൻ വൂർ ഡി വെർചില്ലെൻ ഇൻ മെൻ‌സെലിജ്കെ ജിയാർ‌ഹൈഡ് എൻ കാരാക്റ്റർ. ഡി ബെവറിംഗ് ഡാറ്റ് ഒംഗെലിജ്കെഡെൻ ബിജ് ഡി ഗെബോർട്ട്, സ്റ്റാൻഡ്‌സ്‌വർചില്ലെൻ, വെർജില്ലെൻ ഇൻ റിജ്‌കോം എൻ ആർമോയിഡ്, ഗെസോണ്ടീയിഡ് എൻ സീക്റ്റെ ടോവൽ ബെറസ്റ്റെൻ, ഈൻ ബെലെഡിജിംഗ് വാൻ റെക്റ്റ് എൻ ജെറെക്റ്റിഹൈഡ്. , കീ HET തൊഎസ്ഛ്രിജ്വെന് വാൻ എനെര്ജിജ്ദ്സ് ഇംതെല്ലിഗെംതിഎ, ഗെനിഅലിതെഇത്, ഇംവെംതിവിതെഇത്, ബെഗഅഫ്ധെഇദ്, കഴിവുകൾ, വെര്മൊഗെംസ്, ദെഉഗ്ദ്ജഅമ്ഹെഇദ്, അംദെര്ജിജ്ദ്സ് എന്ന ഒന്വെതെംധെഇദ് ജ്വഖെഇദ് വാൻ കരക്തെര് ഹിഎരിന് AAN ലിഛമെലിജ്കെ എര്ഫെലിജ്ഖെഇദ് എന്ന, ദ്വഅശെഇദ്, ജ്വഖെഇദ്, ലുഇഹെഇദ്, ഒംദെഉഗ്ദ്, എൻ ഡി ഗ്രൊഒഥെഇദ് ഏൻ സ്ത്രിജ്ദ് ൽ HET ഗെജൊംദെ പാലിച്ചാൽ verstand en de redelijkheid. എർഫെലിജ്ഖെയ്ഡ് ഹെഫ്റ്റ് ടെ മേക്കൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം, മാർ ഹെറ്റ് കാരാക്റ്റർ വേഡ് ഡോർ ഹെറ്റ് ഐമാൻഡ്സ് ഡെൻകെൻ ജിവോർംഡ് എന്നിവരെ കണ്ടുമുട്ടി. Recht en gerechtigheid regeren deze wereld van geboorte en dood wel degelijk, want anders kon die wereld zijn loop niet vervolgen; മെൻ‌സെലിജ്കെ ആൻ‌ജെലെഗെൻ‌ഹെഡനിൽ‌ റെക്റ്റ് എൻ‌ ജെറെക്റ്റിഹൈഡ് ഹെബ്ബെൻ ഓക്ക് ഡി ഓവർ‌ഹാൻഡ്. Maar een oorzaak gaat niet altijd onmiddellijk vooraf aan het gevolg. Het zaaien wordt niet ogenblikkelijk gevolgd door het oogsten. Evenzo kan het zijn dat de resultaten van een daad of van een gedachte pas na een lange tussenliggenderiode te zien zijn. നെറ്റ് സോ മിൻ അൾസ് വി കുന്നൻ വാർമെൻ വാട്ട് എർ ഇൻ ഡി ഗ്രോണ്ട് ഗെബേർട്ട് ടസ്സെൻ ഡി സൈറ്റിജ് എൻ ഡി ഓഗസ്റ്റ്, കുന്നെൻ വി സിയാൻ വാട്ട് എർ ഗെബേർട്ട് ടസ്സെൻ ഡി ഗെഡാച്ചെ എൻ ഈൻ ദാദ് എൻ ഡി റിസൾട്ടൻ ഡാർവാൻ. മാർ ഐഡെർ സെൽഫ് ഇൻ ഈൻ മെൻസെലിജ് ലിചാം ഷ്രിജ്ഫ്റ്റ് ഡോർ വാട്ട് ഹെറ്റ് ഡെങ്ക്റ്റ് എൻ ഡൂറ്റ് സിചെൽഫ് ഡി വെറ്റ് അൾസ് ലോട്ട്ബെസ്റ്റെമിംഗ് വൂർ, ഹൊവെൽ ഹെറ്റ് മിഷെൻ നീറ്റ് ബെസെഫ്റ്റ് വാനീർ ഹെറ്റ് സോയിറ്റ്സ് ഡോയറ്റ് worden voldaan.

വെസെൻ‌ ഹെറ്റ്‌സെൽ‌ഫെയിലെ ഈൻ‌ ഡാഗ് എൻ‌ ഈൻ‌ മെൻ‌സെൻ‌ലെവൻ‌ സിജ്‌ൻ‌: ടെൻ‌ഗെറെൻ‌ഡെ പീരിയൻ‌ ഇൻ‌ ഈൻ‌ കോണ്ടിൻ‌ ബെസ്റ്റാൻ‌, വാരിൻ‌ ഡി ഡൊനെർ‌ സിജ്‌ൻ‌ ലോട്ട്‌ബെസ്റ്റെമിംഗ് യുറ്റ്‌വർ‌ക്ക്റ്റ് എൻ‌ സിജാൻ‌ മെൻ‌സെൽ‌ജെ റെക്കനിംഗ് മീറ്റ് ഹെറ്റ് ലെവൻ‌ വെറെഫെൻറ്. Uk ക്ക് ഡി നാച്ച് എൻ ഡി ഡൂഡ് ലിജ്‌കെൻ ഹീൽ വീൽ ഒപ്പ് എൽക്കാർ: വാനീർ യു എർ ടസ്സെന്യൂട്ട് നിജ്‌പ്റ്റ് ഓം യു ലിച്ചാം ടെ ലേറ്റൻ റസ്റ്റൻ എൻ സ്ലാപെൻ, എർവാർട്ട് യു ഐറ്റ്സ് ഡാറ്റ് വെർഗെലിജ്ക്ബാർ കണ്ടുമുട്ടുന്നു വാട്ട് യു ഒൻഡെർഗാറ്റ് വാനീർ യു ബിജ് ഡി ഡൂഡ് ഹെറ്റ് ലിച്ചാം വെർലാറ്റ്. Bovendien zijn uw nachtelijke dromen te vergelijken met de stadia na de dood, die u geregeld doorloopt: beide zijn fasen van subjectieve activiteit van de doener. ബീഡ് ഫാസെൻ ബെലീഫ്റ്റ് യു ഒപ്‌നിയൂവ് യു ഗെഡാച്ചെൻ എൻ ഹാൻഡലിംഗെൻ യുറ്റ് ഡി വാക്‌ടോസ്റ്റാൻഡ്. Uw zintuigen functioneren daarbij nog in de natuur, maar dan op een inwendig vlak daarvan. എൻ ഡി നാച്ചെലിജ്കെ പെരിയോഡ് വാൻ ഡൈപ്പ് സ്ലാപ്പ് വാരിൻ ഡി സിന്റുയിജെൻ നീറ്റ് ലാംഗർ ഫംഗ്ഷനർ to ഡി ടോസ്റ്റാന്റ് വാൻ വെർജറ്റെൽഹീഡ് വാരിൻ നീറ്റ്സ് വേഡ് ഹെറിന്നർഡ് - കറസ്പോണ്ടെർട്ട് മെറ്റ് ഡി ഓൻബെസ്റ്റെംഡെ പെരിയോഡ് ഡൈ യു വാച്ചെന്റ് ഡോർബ്രെങ്‌റ്റ് ഒപ്പ് ഡി ഡ്രെംപെൽ വാൻ ഡി മെറ്റീരിയൽ വെൽഡ് ടോട്ടൽ വെറ്റ് in een nieuw lichaam van vlees en bloed: het lichaam van de baby of het kind dat voor u gevormd is.

Wanneer u een nieuw leven begint, bent u zich vaag bewust. U voelt dat u een duidelijk omschreven iets വളഞ്ഞു. ഈജൻ‌ഹീഡിന്റെ ഡിറ്റ് ജിയോവൽ‌ വാൻ‌ ഇഖീദ്‌ വാ‌ർ‌സിജ്‌ൻ‌ലിജ്ക് ഹെറ്റ് എനിജ് റ ë ൾ‌ വാർ‌വാൻ‌ യു സിച് ലാംഗ് ടിജ്ഡ് ബെവസ്റ്റ് ബെൻറ് ആണ്. അൽ ഹെറ്റ് ആൻഡെരെ ഈൻ മിസ്റ്ററിയാണ്. യു ബെന്റ് ഈൻ പൂസ്ജെ ഇൻ ഡി വാർ ഓഫ് മിഷീൻ സെൽഫ്സ് ഡൈപ് ഒൻ‌ജെലുക്കിഗ് ഡോർ യു വ്രീംഡെ, ന്യൂവ ലൈചാം എൻ ഡി ഒൺബെക്കെൻഡെ ഓം‌ഗെവിംഗ്. മാർ‌ നർ‌മേറ്റ് യു ലിയർ‌ട്ട് ഓം‌ഗാൻ‌ മീറ്റ് യു ലിച്ചാം എൻ‌ ഡി സിൻ‌തുഗെൻ‌ എർ‌വാൻ‌ ലിയർ‌ട്ട് ജെബ്രൂയികെൻ‌, ക്രിജ്‌റ്റ് യു ലാങ്‌സമെർ‌ഹാൻ‌ഡ് ഡി നീഗിംഗ് സിച് എർ‌മി ടെ ഐഡന്റിഫയറൻ‌. Bovendien wordt u door andere mensen erin getraind te voelen dat uw lichaam uzelf is. U moet voelen dat u het lichaam വളഞ്ഞു.

നാർമറ്റ് യു ദസ് മീർ എൻ മീർ ബെഹെർസ്റ്റ് വേഡ് ഡോർ ഡി സിന്റുയിജെൻ വാൻ യു ലിച്ചാം, വേഡ് യു സിച് സ്റ്റീഡ്‌സ് മൈൻഡർ ബ്യൂസ്റ്റ് വാൻ ഹെറ്റ് ഫെറ്റ് ഡാറ്റ് യു ഐറ്റ്സ് ആൻഡേഴ്‌സ് ബെന്റ് ഡാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം ഡാറ്റ് യു ബ്യൂവന്റ്. എൻ നാർമറ്റ് യു ഡി കിന്റർജറൻ ഒൺട്രോയിറ്റ്, വെർലിസ്റ്റ് യു ഹെറ്റ് കോൺടാക്റ്റ് മീറ്റ് ബിജ്‌ന അലസ് വാട്ട് വൂർ ഡി സിന്റുയിജെൻ നീറ്റ് വാർണീമ്പാർ സിന്റുയിഗ്ലിജ്കെ ടെർമെൻ ടെ വാട്ടൻ ആണ്. U raakt geestelijk gevangen in de materialiële weld en bent zich slechts bewust van verschijnselen, van illusies. Onder deze omstandigheden moet u wel uw leven lang een mysterie voor uzelf blijven.

 

യു വെയർ സെൽഫ് ഈൻ ഗ്രോട്ടർ മിസ്റ്ററി - ഹെറ്റ് ഗ്രോട്ടെർ സെൽഫ് ഡാറ്റ് നീറ്റ് ഇൻ യു ലിച്ചാമിൽ, വിയറ്റ് ഡെസ് വെൽഡ് വാൻ ഗെബോർട്ട് എൻ ഡൂഡ്, മാർ ഡാറ്റ് ബ്യൂസ്റ്റ് ഓൻ‌സ്റ്റെർഫെലിക്ക് ഡി പെർമനൻറ് വെർൾഡ് ഡൈ അലസ് ഡോർഡ്രിംഗ്; dat altijd bij u aanwezig is, door al uw levens en al uw intermezzo's van slaap en dood heen.

ഡി ലെവൻസ്ലാൻജ് സോക്റ്റോച്ച് വാൻ ഡി മെൻസ് നാർ ഐറ്റ്സ് ഡാറ്റ് ഹെം വോൾഡൂണിംഗ് കാൻ ഷെഞ്ചൻ വെർകെലിജ്ഖെയ്ഡ് ഡി സ്‌പെർട്ടോച്ച് നാർ സിജൻ വെയർ സെൽഫ്: ഡി ഐഡന്റിറ്റിറ്റ്, ഡി ഈജൻഹീഡ് എൻ ഇഖീദ് വാർവൻ ഐഡെറീൻ സിച്ച് വാഗ് ബ്യൂസ്റ്റ് ഈസ് എൻ വോൾട്ട് കെ വെർലാങ്റ്റ് ടെൻ ഡാരോം ഈസ് ഹെറ്റ് വെയർ സെൽഫ് ടെ വെറൻസെൽവിജെൻ സെൽഫ്കെന്നിസിനെ കണ്ടുമുട്ടി, ഹെറ്റ് എക്ടെ ഡോൾ വാൻ ഹെറ്റ് സോകെൻ വാൻ ഡി മെൻസ്, ഹോവെൽ ഡാറ്റ് നീറ്റ് അൾസ് സോഡാനിഗ് വേഡ് ഹെർക്കെൻഡ്. ഹെറ്റ് ഈസ് ഹെറ്റ് ഡ്യുർസാം, വോൾമാക്റ്റെ എൻ വോൾട്ടൂയിഡ്, ഡാറ്റ് വാട്ട് ഗെസോക്റ്റ് മാർ നോയിറ്റ് ഗെവൊണ്ടൻ വേഡ്റ്റ് ഇൻ മെൻസിലിജ്കെ റിലേറ്റീസ് എൻ പ്രെസ്റ്റാറ്റീസ്. വെർഡർ ഈസ് ഹെറ്റ് വെയർ സെൽഫ് ഡി അൾട്ടിജ് ആൻവെസിഗെ റാഡ്‌സ്മാൻ എൻ റെക്റ്റർ ഡൈ ഇൻ ഹെറ്റ് ഹാർട്ട് സ്പ്രെക്റ്റ് അൾസ് ഡി സ്റ്റെം വാൻ ഹെറ്റ് ഗ്വെറ്റെൻ എൻ ഡി വെർപ്ലിച്റ്റിംഗ് ഡൈ മെൻ ഹെഫ്റ്റ്, ഡി സ്റ്റെം വാൻ ജെറെക്റ്റിഹൈഡ് എൻ റെഡ്, വാൻ റെക്റ്റ് എൻ റെക്റ്റ്വാർഡിഗൈഡ് - സോണ്ടർ വെൽക്കർ മെ മെൻ zou zijn.

സോൺ സെൽഫ് ആണ്. ഹെറ്റ് ഹെറ്റ് സെൽഫ് വാൻ ഹെറ്റ് ഡ്രൈ-എനിഗ് സെൽഫ്, dat in dit boek zo wordt genoemd omdat het een വ്യക്തിഗത drie-eenheid is een kenner, een denker en een doener - die een ondeelbare eenheid vormt. Slechts een gedeelte van de doener kan het dierlijke lichaam binnengaan en dat lichaam menselijk maken. ഡാറ്റ് ബെലിചാംഡെ ഗെഡെൽറ്റ് വാട്ട് ഹിയർ ഡി ഡോണർ-ഇൻ-ഹെറ്റ്-ലിച്ചാം ജെനോമെഡ് വേഡ്. ഐഡെർ മെൻസിൽ ഡി ബെലിചാംഡെ ഡൊനെർ ഈൻ ഒനാഫ്ഷൈഡെലിജ്ക് ഡീൽ വാൻ സിജ്ൻ ഈജൻ ഡ്രൈ-എനിഗ് സെൽഫ് ഡാറ്റ് ഈൻ അപാർട്ടെ ഐൻഹീഡ് വോർംറ്റ് ടെ മിഡൻ വാൻ ആൻഡെരെ ഡ്രൈ-എനിഗ് സെൽവെൻ. ഡി ആൻഡെരെ ട്വീ ഡെലെൻ വാൻ എൽക്ക് ഡ്രൈ-എനിഗ് സെൽഫ്, ഡി ഡെങ്കർ എൻ ഡി കെന്നർ, ബെവിൻഡെൻ സിച്ച് ഇൻ ഡി ഈവിഗീയിഡ്, ഡി പെർമനൻറ് വെറെൽഡ്, ഡൈ ഓൻസ് മെൻസെലിജ്കെ വെൽഡ് വാൻ ഗെബോർട്ട് എൻ ഡൂഡ് എൻ ടിജ്ഡ് ഡോർഡ്രിംഗ്. ഡി ഡൊനെർ-ഇൻ-ഹെറ്റ്-ലിച്ചാം വേഡ് ബെഹെർസ്റ്റ് ഡോർ ഡി സിന്റുയിജെൻ എൻ ഡോർ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം, എൻ ഈസ് ഡാരോം നീറ്റ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റ് സിച്ച് ബെവസ്റ്റ് ടെ സിജാൻ വാൻ ഡി റിയലൈറ്റിറ്റ് വാൻ ഡി ബീഡ് ആൻഡെരെ ഡെലെൻ വാൻ സിജ്ൻ ഡ്രൈ-എനിഗ് സെൽഫ്, ഡി അൾട്ടിജ് ആൻവെസിഗെ ഡെങ്കർ എൻ കെന്നർ. ഡി ഡോണർ മിസ്റ്റ് കോഴി. ഡി ഒബ്ജക്റ്റൻ വാൻ ഡി സിന്റുയിജെൻ വെർബ്ലിൻഡെൻ ഹെം, ഹെറ്റ് വ്ലെസെലിജ്കെ ലിച്ചാം ഹ oud ഡ് ഹെം വിശാലമായ. ഹിജ് കിജ്ക്റ്റ് നീറ്റ് വെർഡർ ഡാൻ ഡി വോർമെൻ വാൻ ഡി ഒബ്ജക്റ്റെൻ, ഈസ് ബാംഗ് സിച് വാൻ ഡൈ വ്ലീസ്‌ക്ലോംപെൻ ടെ ബെവ്രിജ്‌ഡെൻ എൻ ഒപ്പ് സിചെൽഫ് ടെ സ്റ്റാൻ. വംനെഎര് ഡി ബെലിഛഅമ്ദെ ദൊഎനെര് ലഅത് ജിഎന് വേണേയ് HIJ ബെരെഇദ് en ഗെരെഎദ് ഓം ഡി ബെഗൊഒഛെലിന്ഗ് വാൻ ഡി ജിംതുഇഗ്ലിജ്കെ ഇല്ലുസിഎസ് ടെ വെര്ദ്രിജ്വെന്, സ്തഅന് ജിജ്ന് Denker en കെംനെര് അല്തിജ്ദ് അത്യപൂര്വ്വമെന്നു ഓം ലിഛ്ത് ടെ വെര്സ്ഛഫ്ഫെന് ഓപ് ജിജ്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക .Little ചോരക്കുഞ്ഞ് ജെല്ഫ്കെംനിസ് ആണ്. മാർ ഡി ബെലിചാംഡെ ഡൊനെർ ഡൈ ഒപ്പ് സോക്ക് ഈസ് നാർ ഡി ഡെങ്കർ എൻ ഡി കെന്നർ കിജക്റ്റ് നീറ്റ് നാർ ബിന്നൻ, മാർ നാർ ബ്യൂട്ടൻ. എൽകെ ബെസ്‌ചേവിംഗിലെ വൂർ ഡെൻകെൻഡെ മെൻസൻ ഡി ഐഡന്റിറ്റിറ്റ്, ഹെറ്റ് വെയർ സെൽഫ്, ആൾട്ടിജ് ഈൻ മിസ്റ്ററി ഗ്വെസ്റ്റ്.

 

പ്ലേറ്റോ, വാർ‌സിജ്ൻ‌ലിജ്ക് ഡി മെസ്റ്റ് വെർ‌മാഡെ എൻ‌ പ്രാതിനിധ്യം ഗ്രീക്ക്സ് ഫിലോസൂഫ്, ഹാൻ‌ടീർ‌ഡെ അൾ‌സ് റിച്ച്റ്റ്‌ലിജൻ‌ വൂർ‌ സിജ്‌ൻ‌ വോൾ‌ഗെലിംഗെൻ‌ ഇൻ‌ സിജ്‌ൻ‌ സ്‌കൂൾ‌ വൂർ‌ ഫിലോസോഫി, ഡി അക്കാദമി: “കെൻ‌ ഉസെൽ‌വ്” -ഗ്നോത്തി സെലന്റൺ. Naar zijn geschriften te oordelen lijkt het erop dat hij een begrip had van het ware Zelf, hoewel geen enkel woord dat hij daarvoor gebruikte een bevredigender vertaling heeft gekregen dan “de ziel”. പ്ലേറ്റോ ഗെബ്രുക്റ്റെ ഈൻ മെത്തോഡ് വാൻ വ്രഗെൻ സ്റ്റെല്ലെൻ വെർബാൻഡിൽ കണ്ടുമുട്ടി ഹെറ്റ് വിൻ‌ഡെൻ വാൻ ഹെറ്റ് വെയർ സെൽഫ്. Op een zeer kunstzinnige manier maakt hij gebruik van zijn karakters en brengt hij dramatische effecten teweeg. സിൻ‌ൻ മെത്തോഡ് വാൻ‌ ഡയലക്റ്റിക് ഈൻ‌വ oud ഡിഗ് എൻ‌ ഡൈപ്‌സിന്നിഗ് ആണ്. ഡി ഗീസ്റ്റെലിജ്ക് ലൂയി ലെസർ ഡൈ ലിവർ ജിയാമുസീർഡ് വിൽ വേൾഡൻ ഡാൻ ഐറ്റ്സ് ലെറൻ, സൽ സീർ വാർചിജ്ൻലിജ് പ്ലേറ്റോ സായ് വിൻഡെൻ. സിജാൻ ഡയലക്റ്റിസ് മെത്തോഡ് ഡ്യുഡെലിജ് ബെഡോൽഡ് ഓം ഹെറ്റ് ഡെൻക്വർമോജൻ ടെ ട്രെയിനെൻ, ഡി ലൂപ്പ് വാൻ ഈൻ റെഡെനറിംഗ് ടെ കുന്നൻ വോൾജെൻ എൻ ഡി വ്രഗെൻ എൻ ആൻ‌ട്വർഡൻ ഇൻ ഡി ഡയലോഗ് ടെ ഒന്തൂഡെൻ ആയിരുന്നു. ആൻഡേഴ്സ് സ ou ഐമാൻഡ് നീറ്റ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റ് സിജാൻ ഡി കൺക്ലൂസീസ് വാൻ ഡി റെഡനറിംഗ് ടെ ബ്യൂർഡെലെൻ. സെക്കർ ആണ് ഡേറ്റ് പ്ലേറ്റോ നീറ്റ് ഡി ബെഡോലിംഗ് ഹാൻഡ് ഡി ലെർലിംഗ് വീൽ കെന്നിസ് ടെ വെർസാഫെൻ. ഹെറ്റ് ഈസ് വാർ‌സ്ജിൻ‌ലിജ്‌ക്കർ ഡാറ്റ് ഹിജ് ഹെറ്റ് ഡെൻ‌ക്വർ‌മോജെൻ‌ ഡിസിപ്ലിൻ‌ വൈൽ‌ഡ് ബിജ്‌ബ്രെൻ‌ജെൻ‌, സോഡാറ്റ് ഐമാൻഡ് ഡോർ‌ സിജ്‌ൻ‌ ഈജൻ‌ ഡെൻ‌കെൻ‌ സ word വേഡൻ‌ വെർ‌ലിച്റ്റ് എൻ‌ കെന്നിസ് ഓവർ‌ സിജ്‌ൻ‌ ഒണ്ടർ‌വെർ‌പ് സ ou കുന്നെൻ‌ ക്രിജെൻ‌. ഡെസ് സോക്രാറ്റിസ് മെത്തോഡ്, ഈൻ ഡയലക്റ്റിസ് സിസ്‌റ്റിം വാൻ ഇന്റലിജന്റ് വ്രഗെൻ എൻ ആൻ‌ട്വർഡൻ, ഹെൽ‌പ്റ്റ് ഐമാൻഡ് ബെസ്‌ലിസ്റ്റ് ഓം ഹോൾഡർ ടെ ലെരെൻ നാഡെൻകെൻ. ഹിയർ‌മി ഹെഫ്റ്റ് പ്ലേറ്റോ മിഷീൻ മീർ ഗെഡാൻ ഡാൻ വെൽ‌കെ ആൻഡെരെ ലെറാർ ook. മാർ എർ സിജ്ൻ ഗീൻ ഗെസ്‌ക്രിഫ്റ്റൻ ഓവർ‌ഗെലെവർഡ്, വാറിൻ ഹിജ് വെർട്ടെൽറ്റ് വാട്ട് ഡെൻകെൻ ഓഫ് ഹെറ്റ് ഡെൻ‌ക്വർ‌മോജൻ, വാട്ട് ഹെറ്റ് വെയർ സെൽ‌ഫ് ഓപ്പ് വെൽ‌ക്ക് മാനിയർ ഞങ്ങൾ‌ വെർ‌ഡർ‌ കിജ്‌കെൻ‌ നൽ‌കുന്നു.

ഡി ക്രിപ്റ്റിഷെ ബീവറിംഗിൽ ഇന്ത്യ വേഡ് സമൻ‌ഗെവത്: “ഡാറ്റ് സിജത് ജിജ്” (തത് വാണിം ആസി). De leer maakt echter niet duidelijk wat “dat” എന്നത് വാട്ട് “gij” ആണ്, op welke manier “dat” en “gij” gerelaterd zijn of geïdentificeerd moeten worden. Maar als deze woorden iets te betekenen hebben, moeten zij in begrijpelijke termen uit te leggen zijn. അൽ‌സ് വി ഡി വൂർ‌നാം‌സ്റ്റെ സ്കോളൻ‌ ഇൻ‌ ഹൻ‌ ആൽ‌ജിമെൻ‌ഹീഡ് ബെക്കിജ്‌കെൻ‌, ലിജക്റ്റ് ഡി എസെൻ‌സി zeewater een onderdeel is van de oceaan, of een vonk één met met de vlam waarin het zijn orsprong en wezen vindt; en verder, dat dit individualule iets, deze belichaamde doener - of, zoals het in de voornaamste scholen genoemd wordt: de ആട്ടൻ of പരശുവാൻ HET ഉനിവെര്സെലെ ഇഎത്സ് -സ്ലെഛ്ത്സ് ഗെസ്ഛെഇദെന് വാതിൽ ഡി സ്ലുഇഎര് വാൻ ആണ് ഡി ജിംതുഇഗ്ലിജ്കെ ഇല്ലുസിഎ, മായ, മരിക്കും തെറ്റുപറ്റുകയോ ഡി ഒഒര്ജഅക് വാൻ വേണേയ് ഡി ദൊഎനെര് ഡീ പുരുഷൻ എന്ന ജിഛ്ജെല്ഫ് ALS ആണ് een അഫ്ജൊംദെര്ലിജ്ക് വെജെന് en een ഇംദിവിദു ബെസ്ഛൊഉവ്ത്, തെര്വിജ്ല് ഏർ വൊല്ഗെംസ് ഡി ലെരരെന് ഗെഎന് ഇംദിവിദുഅലിതെഇത് Kan ജിജ്ന് ബെഹല്വെ het grote విశ్వം iets dat Brahman heet.

വോർട്ട്സ് സെഗ്‌റ്റ് ഡി ലിയർ ഡാറ്റ് ഡി ബെലിചാംഡെ ഫ്രാഗ്മെൻറ് വാൻ ഡി പ്രപഞ്ചം ബ്രാഹ്മണ അലെമാൽ ഓണ്ടർ‌വർ‌പെൻ സിജാൻ ആൻ ഹെറ്റ് മെൻ‌സെലിജ്കെ ബെസ്റ്റാൻ എൻ ഹെറ്റ് ഡാർ‌മി ഗെപാർഡ് ഗാൻ‌ഡെ ലിജ്‌ഡെൻ‌, ഓൺ‌ബസ്റ്റ് വാൻ‌ ഹൻ‌ വെർ‌മീൻ‌ഡെ ഐഡന്റിറ്റി മെറ്റ് ഡി പ്രപഞ്ച ബ്രാഹ്മണൻ‌; gebonden aan het rad van geboorte en dood en opnieuw een belichaming in de natuur, totdat na verloop van vele eeuwen alle fragmenten langzamerhand weer verenigd zijn in deiversele Brahman. ഹെറ്റ് വേഡ് എക്റ്റർ നീറ്റ് യുറ്റ്ജെലെഗ്ഡ്, വെൻസെലിജ്ഖൈഡിന്റെ നൂഡ്സാക്കിന്റെ വാട്ട് ഡി or ർസാക്ക് ഈസ് വാൻ ഡി മൊയ്‌ലിജ്കെ എൻ പിജ്‌നിജ്‌കെ വെഗ് ഡൈ ബ്രാഹ്മണ മോയിറ്റ് ബെവാണ്ടലെൻ അൾസ് ഫ്രാഗ്മെൻ ഓഫ് ഡ്രുപെൽസ്. Evenmin wordt aangetoond hoe de vermoedelijk volmaakte విశ్వം ബ്രഹ്മ ദാർ ബെറ്റർ വാൻ വേഡ്; op welke manier ook maar én frament daarvan profiteert, of hoe de natuur er baat bij vindt. Het gehele menselijke bestaan ​​lijkt een nutteloze beproeving zonder enige zin of reden.

തൊഛ് എന്നതിൽ ഇത് een മനിഎര് അഅന്ഗെഗെവെന് വഅരൊപ് een വൊല്ദൊഎംദെ ഗെക്വലിഫിചെഎര്ദ് ഇംദിവിദു മരിക്കും ജിഛ് പ്രൊബെഎര്ത് ടെ "ബെവ്രിജ്ദെന്" വാൻ ഡി ഹുഇദിഗെ ഗെഎസ്തെലിജ്കെ ഗെബൊംദെംഹെഇദ് AAN ഡി നതുഉര് എന്ന "ഇസൊലെരെന്", ജിഛ് een ഹെല്ധഫ്തിഗെ പൊഗിന്ഗ് Kan ലൊസ്രുക്കെന് വാൻ ഡി ഡി വഅന് വാൻ ഡി നതുഉര് എന്ന മിശ്മാ, എൻ ഡി അല്ഗെമെനെ കൂടിക്കാഴ്ച ontsnapping aan de natuur kan aanvoeren. Er wordt beweerd dat de vrijheid bereikt kan worden via het beoefenen van യോഗ. ഇമ്മേഴ്സ്, സെഗ്റ്റ് മെൻ, യോഗ കാൻ ഹെറ്റ് ഡെൻകെൻ സോ ഗെഡിസിപ്ലിനർഡ് വേൾഡൻ ഡാറ്റ് ഡി ആട്ടൻ, പരശുUde belichaamde doener— zijn gevoelens en verlangens leert onderdrukken of uit de weg ruimen, en de zintuiglijke illusies kan verdrijven waarin zijn denken lange tijd verstrikt geweest ആണ്. അൽസ് ഹിജ് സോ ബെവ്രിജ് വാൻ ഡി നൂഡ്‌സാക്ക് ഓം നോഗ് ലങ്കർ ഈൻ മെൻസെലിജ്ക് ബെസ്റ്റാൻ ടെ ലീഡൻ, വേഡ് ഹിജ് യുറ്റിൻഡെലിജ്ക് വെഡെറോം ഒപെനോമെൻ ഇൻ ഡി പ്രപഞ്ച ബ്രാഹ്മണൻ.

ഡിറ്റ് അല്ലെസിൽ സിജ്ൻ സ്പോറെൻ ടെ വിൻ‌ഡെൻ വാൻ‌ വാർ‌ഹെയ്ഡ്, എൻ‌ ഡാരോം വാൻ‌ വീൽ‌ ഗോഡ്‌സ്. ഡി യോഗി ലെർ‌ട്ട് ഇൻ‌ഡെർ‌ഡാഡ് സിജ്‌ൻ‌ ലിച്ചാം ഓ‌ണ്ടർ‌ കൺ‌ട്രോൾ‌ ടെ ഹ ou ഡൻ‌ എൻ‌ സിജാൻ‌ ജിയോവലെൻ‌സ് എൻ‌ വെർ‌ലാൻ‌ജെൻ‌സ് ടെ ബെഹെർ‌സെൻ‌. ഹിജ് കാൻ സിജ്ൻ സിന്റുയിജെൻ സോസീർ ലെറെൻ ബെഹെർസൻ, ഡാറ്റ് ഹിജ് സിച് നാർ വിശ്വസിച്ച ബ്യൂസ്റ്റ് കാൻ സിജാൻ വാൻ സ്റ്റേഡിയ വാൻ ഡി മെറ്റീരിയ ഡൈ ഓപ്പ് മെൻ ഇന്റേർ‌ലിജ്ക് വ്ലാക്ക് ലിഗെൻ ഡാൻ ഡി സ്റ്റേഡിയ ഡൈ ഗെവൂൻ‌ലിജ്ക് വേൾ‌ഡെൻ വാർ‌ഗെനോമെൻ വാതിൽ ഡി ഒൻ‌ജിയോഫെൻഡെ മെൻ‌സെലിജെൻ. ഡി നാച്ചുറിലെ സ്റ്റാറ്റ് ഓം ബെപാൽഡെ സ്റ്റേഡിയയിൽ ഹിർഡോർ ഹിജ് ആണ്, ഡൈ വൂർ ഡി മീസ്റ്റെ മെൻസൻ മിസ്റ്ററീസ് സിജ്‌ൻ, ടെ ഒൻഡെർസോകെൻ എൻ ടെ ലെറൻ കെന്നൻ. വെർ‌ഡർ‌ സ ou ഹിജ് ഈൻ‌ ഹോഗ് ഗ്രാഡ് വാൻ‌ മീസ്റ്റർ‌ചാപ്പ് ഓവർ‌ സോമിഗെ നാച്ചുറാക്രാചെൻ‌ കുന്നൻ‌ ബെറികെൻ‌. Ongetwijfeld onderscheidt een individualu zich door dit alles van de grote massa ongedisciplineerde doeners. ഹൊഎവെല് HET സ്യ്സ്തെഎമ് വാൻ ഡി യോഗ വൊഒര്ഗെഎഫ്ത് HET ബെലിഛഅമ്ദെ ജെല്ഫ് ടെ ടെ എന്ന "ബെവ്രിജ്ദെന്" "ഇസൊലെരെന്" വാൻ ഡി വെര്കെലിജ്ഖെഇദ് ഇഎമംദ് ൽ വാൻ ഡി ജിംതുഇഗെന്, ലിജ്ക്ത് HET ദുഇദെലിജ്ക് വേണേയ് HET ഇല്ലുസിഎസ് നൊഒഇത് വൊഒര്ബിജ് ഡി വാൻ ഡി നതുഉര് ബ്രെന്ഗ്ത് ഗ്രെംസ്. Dit is eenvoudig te wijten aan een misverstand omtrent het denkvermogen.

ഹെറ്റ് ഡെങ്ക്വർമോജൻ ഡാറ്റ് ഇൻ ഡി യോഗ വേഡ് ഗെട്രൈൻഡ്, ഈസ് ഹെറ്റ് സിന്റുയിഗ്ലിജ്കെ ഡെൻകെൻ, ഹെറ്റ് ഇന്റലിജൻസ്. ഹെറ്റ് എന്നത് ഡാറ്റ് സ്‌പെസിഫീക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വാൻ ഡി ഡൂനർ, ഡാറ്റ് വെർഡെറോപ്പ് അൾസ് ഹെറ്റ് ലിച്ചാം-ഡെങ്കൻ വേഡ് ഓംസ്‌ക്രീവൻ. ഹെറ്റ് വേഡ്റ്റ് ഹയർ ഓണ്ടർ‌ഷൈഡൻ വാൻ ട്വീ ആൻ‌ഡെരെ ഡെൻ‌ക്വർ‌മോജെൻ‌സ് ഡൈ വൂർ‌ഹീൻ നീറ്റ് വെർ‌ഡൻ‌ ഒണ്ടർ‌കെൻഡ്: ഡെൻ‌ക്വർ‌മോജെൻ‌സ് വൂർ‌ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ‌ എൻ‌ ഹെറ്റ് വെർ‌ലാൻ‌ജെൻ‌ വാൻ‌ ഡി ഡൂണർ‌. സിറ്റ്ൻ സിന്റുയിജെൻ കാൻ ഫംഗ്ഷനറിലൂടെ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം-ഡെങ്കൻ ഡി എനിജ് മാനിയർ വാരോപ് ഡി ബെലിചാംഡെ ഡൂണറാണ്. ഹെറ്റ് ഫംഗ്ഷനറൻ വാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം-ഡെൻകെൻ യുറ്റ്‌സ്ലൂയിറ്റ് ബെപ്പർക്റ്റ് ടോട്ട് ഡി സിന്റുയിജെൻ, എൻ ഡസ് ല ou ട്ടർ ടോട്ട് ഡി നാച്ചൂർ. ഡാർ‌ഡൂർ ഈസ് ഡി മെൻസ് സിച്ച് അല്ലീൻ മാർ ബെവസ്റ്റ് വാൻ ഹെറ്റ് യൂണിവേഴ്സം ഇൻ സോവർറെ ഡൈ വാർണീമ്പാർ ഇതാണ്: ഡി വെൽഡ് വാൻ ടിജ്ഡ് എൻ ല്യൂസീസ്. ഹൊവെൽ ഡി ലെർലിംഗ് സിജൻ ഇന്റലിജൻസ് ഷെർപ്റ്റ്, ഈസ് ഹെറ്റ് ടെഗെലിജ്കെർട്ടിജ് ഡ്യുഡെലിജ്ക് ഡാറ്റ് ഹിജ് നോഗ് സ്റ്റീഡ്സ് വാൻ സിജ്ൻ സിന്റുയിജെൻ അഫ്ഹാൻകെലിജ്ക് ഈസ് നോഗ് അൾട്ടിജ് ഇൻ ഡി നാച്ചുറിൽ വെർസ്ട്രിക്റ്റ്, നീറ്റ് വെർലോസ്റ്റ് വാൻ ഡി നൂഡ്‌സാക്ക് സ്റ്റീഡ്സ് ഒപ്‌നിയൂക് ഗെബോറെൻ ടെ വാഡെൻ. ഓം കോർട്ട് ടെ ഗാൻ, ഹൊസീർ ഈൻ ഡൂനർ ബെക്ക് റെവൻ മാഗ് സിജ്‌ൻ ഇൻ ഹെറ്റ് ബെഡിനെൻ വാൻ സിജ്ൻ ലിച്ചാമെലിജ്കെ മെഷീൻ, അലീൻ മെറ്റ് സിജാൻ ലിച്ചാം-ഡെങ്കൻ കാൻ ഹിജ് സിചെൽഫ് നീറ്റ് വാൻ ഡി നാച്ചൂർ ഐസോലറൻ, ബെവ്രിജ്‌ഡെൻ, എൻ ഗീൻ കെന്നിസ് വെർവെൽവെൻ Dergelijke onderwerpen zijn voor altijd രഹസ്യങ്ങൾ vor het ബുദ്ധി. സിജ് കുന്നെൻ സ്ലെച്റ്റ്സ് ബെഗ്രെപെൻ വേൾഡൻ, ഇൻഡ്യൻ ഹെറ്റ് ഫംഗ്ഷനർ വാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം-ഡെൻകെൻ ഓപ് ഡി ജ്യൂസ്റ്റെ വിജെ അഫ്ഗെസ്റ്റെംഡ് ഓപ് ഡി ഡെൻക്വർമോജൻസ് വാൻ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ എൻ വെർലൻഗെൻ.

ഹെറ്റ് ലിജക്റ്റ് എർ നീറ്റ് ഒപ്പ് ഡാറ്റ് ഡി ഓസ്റ്റെർസെ ഡെൻസിസ്റ്റെമെൻ റീകെനിംഗ് ഹെബ്ബെൻ ഗെഹോഡൻ മെറ്റ് ഡി ഡെൻക്വർമോജൻസ് വാൻ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ എൻ വെർലാൻജെൻ. ഹെറ്റ് ബെവിജ്സ് ഹൈർ‌വൂർ ടെ വിൻ‌ഡെൻ ഇൻ ഡി വിയർ ബോക്കെൻ വാൻ പതഞ്ജലി യോഗ അഫോറിസ്മെൻ en in de vele commentaren op dat aloude werk. പതഞ്ജലി വാർ‌സ്ചിൻ‌ലിജ്ക് ഡി മെസ്റ്റ് ഗെറെസ്പെക്ടീർ‌ഡെ എൻ‌ റെപ്രസന്റേറ്റീവ് ഇൻ‌ഡിയേസ് ഫിലോസൂഫ് ആണ്. സിജ്‌ൻ ഗെസ്‌ക്രിഫ്റ്റൻ സിജാൻ ഡൈപ്‌സിന്നിഗ്. Maar het lijkt erop dat zijn ware leer verloren is gegaan of geheim is gehouden. Want de uiterst subtiele soetra's die zijn naam dragen lijken juist het doel waarvoor zij bestemd zijn tegen te werken of onmogelijk te maken. ഹോ ഈൻ ഡെർഗെലിജ്കെ വിരോധാഭാസം ഡി ഇയുവൻ വാതിൽ ഓൺ‌ബെറ്റ്വിസ്റ്റ് കോൺ ബ്ലിജ്‌വെൻ, സ്ലെറ്റ്സ് ടെ വെർക്ലാരൻ ഇൻ ഹെറ്റ് ലിച്ച് വാൻ വാട്ട് ഇൻ ഡെസ് ഇൻ‌ലൈഡിംഗ് എൻ ഇൻ ലാറ്റെർ ഹൂഫ്ഡ്സ്റ്റുക്കൻ വേഡ് വെർകോണ്ടിഗ്ഡ് ഓവർ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ എൻ വെർലാൻജെൻ.

നെറ്റ് അൾസ് ആൻഡെരെ ഫിലോസോഫിയാൻ ഗാറ്റ് ഡി ഓസ്റ്റർസെ ലിയർ ഓവർ ഹെറ്റ് മിസ്റ്ററി വാൻ ഹെറ്റ് ബ്യൂസ്റ്റെ സെൽഫ് ഇൻ ഹെറ്റ് മെൻസിലിജ്കെ ലിച്ചാം, എൻ ഓവർ ഡി റിലേറ്റി ടസ്സെൻ ഡാറ്റ് സെൽഫ് എൻ സിജാൻ ലിച്ചാം, ഓവർ ഡി നാച്ചൂർ എൻ ഹെറ്റ് ഹെലെ യൂണിവേഴ്‌സം. മാർ ഡി ഇൻഡ്യാസ് ലെറൻ ലാറ്റൻ നീറ്റ് ബ്ലിജ്കെൻ, ഡാറ്റ് സിജ് വെറ്റെൻ വാട്ട് ഹെറ്റ് വെർസിൽ ഈസ് ടുസെൻ ഹെറ്റ് ബ്യൂസ്റ്റെ സെൽഫ് - ഡി അറ്റ്മാൻ, ഡി പുരുഷ, ഡി ബെലിചാംഡെ ഡൊനെർ - എൻ ഡി നാച്ചൂർ: എർ വേഡ് ഗീൻ ഹോൾഡർ ഒണ്ടർ‌ഷെയ്ഡ് ജെമാക്റ്റ് ടസ്സെൻ ഡി-ഡീനർ-ഇൻ-ഹെം het lichaam dat bij de natuur hoort. ആൻ ടെ ഗെവന്റെ ഹെറ്റ് ഒൺ‌വെർ‌മോജെൻ ഓം ഡിറ്റ് ഓണ്ടർ‌ഷെയിഡ് ടെ സിയാൻ ആണ് ഡ്യുഡെലിജ്ക് ടെ വിജ്ടെൻ ആൻ ഈൻ‌ യൂണിവേഴ്സൽ‌ തെറ്റിദ്ധാരണ: ഡി ഒൻ‌ജുയിസ്റ്റ് ഓപ്‌വാട്ടിംഗ് വാൻ‌ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ‌ എൻ‌ വെർ‌ലാൻ‌ജെൻ‌. ഹെറ്റ് ഈസ് നൂഡ്സാകെലിജ്ക് ഡാറ്റ് ഹെറ്റ് ജിയോവൽ എൻ വെർലൻഗെൻ ന്യൂ വെർക്ലാർഡ് വേഡ്.

 

ഈൻ‌ ബെസ്‌ച ou വിംഗ് വാൻ‌ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ‌ എൻ‌ വെർ‌ലാൻ‌ജെൻ‌ ഇൻ‌ഡെർ‌ടെർ‌ട്ട് ഈൻ‌ വാൻ‌ ഡി മീസ്റ്റ് ബെലാങ്‌റിജ്കെ എൻ‌ വെർ‌സ്ട്രെക്കെൻ‌ഡെ ഒണ്ടർ‌വെർ‌പെൻ‌ വാൻ‌ ഡിറ്റ് ബോക്ക്. Het belang en de waarde ervan kunnen niet worden overchat. Het begrip en gebruik van het gevoel en verlangen kan het keerpunt betekenen in de vooruitgang van het individualu en de mensheid. ഹെറ്റ് കാൻ ഡൂണേഴ്സ് ബെവ്രിജ്‌ഡെൻ വാൻ വാൽസ് ഡെൻക്‌ബീൽഡൻ, വാൽസ് ഓവർ‌ട്യൂയിഗെൻ, വാൽ‌സ് ഡോൾ‌സ്റ്റെല്ലിംഗ് വാർ‌മി സിജ് ഇൻ ഹെറ്റ് ഡ്യുസ്റ്റർ ബ്ലിജ്‌വെൻ ടേസ്റ്റൺ. Het weerlegt een illusie die lange tijd blindelings aanvaard, een veronderstelling die nu zo diepgeworteld is het denken van de mensen, dat blijkbaar niemand op het idee is gekomen het in twijfel te trekken.

ഡിറ്റ് ഈസ് വാർ ഹെറ്റ് ഓം ഗാറ്റ്: ഐഡെറീൻ ബിജ്‌ജെബ്രാച്ച് ഡാറ്റ് ഹെറ്റ് ലിച്ചാം വിജ്ഫ് സിന്റുയിജെൻ ഹെഫ്റ്റ്, എൻ ഡാറ്റ് ഹെറ്റ് ജിയോവൽ ഡാർ വാൻ ആണ്. ഡിറ്റ് ബോക്ക് വേഡ് ജെസ്റ്റെൽഡ് ഡാറ്റ് ഡി സിന്റുയിജെൻ നാച്ചുറീൻഹെഡൻ സിജനിൽ, എലമെൻറെയർ വെസെൻസ് ഡൈ ബ്യൂസ്റ്റ് സിജാൻ അധികം hun functies, maar niet ഇന്റലിജന്റ് zijn. Er zijn maar vier zintuigen: het gezichtsvermogen, het gehoor, de smaakzin en de reukzin. വൂർ എൽക്ക് സിന്റുയിഗ് എർ ഈൻ സ്പെഷ്യൽ ഓർഗാൻ ആണ്. മാർ എർ എന്നത് ഗീൻ സ്‌പെസിയൽ ഓർഗാൻ വൂർ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ, ഓംഡാറ്റ് ഹെറ്റ് ജിയോവൽ - ഹൊവെൽ ഹെറ്റ് വഴി ഹെറ്റ് ലിച്ചാം വോൾട്ട് iet നീറ്റ് ടോട്ട് ഹെറ്റ് ലിച്ചാം ബെഹോർട്ട്; het maakt geen deel uit van de natuur. ഹെറ്റ് isén വാൻ ഡി ട്വീ ഇൻസ്പെക്റ്റൻ വാൻ ഡി ഡൂനർ ആണ്. ഡൈറൻ‌ ഹെബ്‌ബെൻ‌ ജുവോയൽ‌ എൻ‌ വെർ‌ലാൻ‌ജെൻ‌, മാർ‌ ഡൈറൻ‌ സിജ്‌ൻ‌ മോഡിഫിക്കേറ്റീസ് വാൻ‌ ഡി മെൻ‌സ്, സോൾ‌സ് പിന്നീട് വേൾ‌ഡ് യുറ്റ്ജെലെഗ്ഡ്.

ഹെറ്റ്‌സെൽ‌ഫെ മൊയറ്റ് ഗെസെഗ്ഡ് വേൾ‌ഡെൻ‌ വാൻ‌ ഹെറ്റ് വെർ‌ലാൻ‌ജെൻ‌, ഹെറ്റ് ആൻ‌ഡെരെ വാൻ‌ ഡി ഡൂനർ‌. Het gevoel en het verlangen kunnen niet los gezien worden van elkaar, want zij zijn onafscheidelijk. ഡി കാൻ കാറ്റ് നീറ്റ് ബെസ്റ്റാൻ സോണ്ടർ ഡി ആൻഡർ; zij zijn als de twee polen van een elektrische stroom, de twee zijden van een munt. Daarom maakt dit boek gebruik van de samengestelde term: gevoel-en-verlangen.

ഹെറ്റ് ജിയോവൽ-എൻ-വെർലാൻജെൻ വാൻ ഡി ഡൂനർ ഈസ് ഇന്റലിജന്റ് ക്രാച്ച്റ്റ് ഡി ഡി നാച്ചുർ എൻ ഡി സിന്റുയിജെൻ ബീവിംഗ് സെറ്റിൽ. ഹെറ്റ് ലിഗ്റ്റ് ബെസ്‌ലോട്ടൻ ഇൻ ഡി ക്രിയേറ്റീവ് എനർജി ഡൈ ഓവറൽ ആൻവെസിഗ് ആണ്; zonder die kracht zou al het leven ophouden. ഗെവൊഎല്-എൻ-വെര്ലന്ഗെന് HET സ്ഛെപ്പെംദെ വെര്മൊഗെന് വേണേയ് ഗെഎന് മെംസെലിജ്കെ ലിഛമെന് ൽ ദൊഎനെര്സ് വഴി കടപ്പാട് lunge ഇംഗ്ലീഷ് കെന്റ്, ദത്ഗെനെ വഅര്ദൊഒര് എല്ലാവരും ദിന്ഗെന് വൊര്ദെന് വഅര്ഗെനൊമെന്, ഒംത്വൊര്പെന്, ഗെവൊര്മ്ദ്, വൊഒര്ത്ഗെബ്രഛ്ത് en ബെസ്തുഉര്ദ്, DIT ന്യു ഗെബെഉര്ത് എന്ന തുടങ്ങും, വാതിൽ ദെഗെനെന് മരിക്കും വാതിൽ ഓഫ് വെരെല്ദ്രെഗെരിന്ഗ് ഉഇത്മകെന് ആണ് ഇന്റലിജന്റീസ്. ജെവോയൽ-എൻ-വെർലാൻജെൻ ലിഗ്റ്റ് ബെലോലോൺ ഇൻ അല്ലെ ഇന്റലിജന്റ് ആക്റ്റിവിറ്റി.

ഹെറ്റ് മെൻസെലിജ് ലിച്ചാമിൽ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ-എൻ-വെർലാൻജെൻ ഡി ബെവസ്റ്റെ ക്രാച്ച്റ്റ് ഡൈ ഡെസ് മെഷീൻ വാൻ ഡി നാച്ചൂർ ബെഡിയന്റ്. നീറ്റ് വാൻ ഡി വിയർ സിന്റുയിജെൻ - വോയൽറ്റ്. ഹെറ്റ് ജിയോവൽ, ഹെറ്റ് പാസീവ് ആസ്പെക്റ്റ് വാൻ ഡി ഡൂനർ, ഡേറ്റ്ജെൻ ഇൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം വാട്ട് വോൾട്ട്, ഡാറ്റ് സോവൽ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം വോൾട്ട് അൾസ് ഡി ഇംപ്രഷീസ് ഡൈ ഡോർ ഡി വീർ സിന്റുയിജെൻ അൾസ് സെൻസറ്റീസ് ആൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം വേൾഡ് ഡോർഗെഗെവൻ. വെർ‌ഡർ‌ കാൻ‌ ഹെറ്റ് ഇൻ‌ മെർ‌ഡെർ‌ ഓഫ് മൈൻ‌ഡെർ‌ ഇണ ബോവെൻ‌സിൻ‌ട്യൂഗ്ലിജ്കെ വാർ‌മെൻ‌മാർ‌, സോൾ‌സ് ഈൻ‌ ജെമോയിഡ്‌സ്റ്റോസ്റ്റാൻ‌ഡ്, ഈൻ‌ വോർ‌ഗ്‌വോയൽ‌ Het kan aanvoelen wat goed en wat verkeerd is, en voelen wanneer het geweten waarschuwt. ഹെറ്റ് വെർലാഞ്ചെൻ, ഹെറ്റ് ആക്റ്റീവ് വശം, ഡി ബെവസ്റ്റെ ക്രാച്ച്റ്റ് ഡൈ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം ബീവിംഗ് സെറ്റ് ഓം ഹെറ്റ് ഡോയൽ വാൻ ഡി ഡൂനർ ടെ ബെറൈക്കൻ. De doener functioneert in beidepecten tegelijkertijd: zo ontstaat ieder verlangen uit een gevoel, en leidt elk gevoel tot een verlangen.

യു നെഎമ്ത് een ബെലന്ഗ്രിജ്കെ stap ഓപ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക .Little ചോരക്കുഞ്ഞ് കെംനിസ് വാൻ HET ബെവുസ്തെ HET ലിഛഅമ് ൽ ജെല്ഫ്, വംനെഎര് ഉ ജിഛ്ജെല്ഫ് ജിഎത് ALS HET ഇംതെല്ലിഗെംതെ ഗെവൊഎല് വേണേയ് വാതിൽ UW ഗെഹെലെ സൊമതിസ്ഛെ, വില്ലെകെഉരിഗെ ജെനുവ്സ്തെല്സെല് അഅന്വെജിഗ് ALS ഇഎത്സ് വേണേയ് ഒംദെര്സ്ഛെഇദെന് ആണ് വാൻ HET ലിഛഅമ് വേണേയ് ആണ് യു വൊഎല്ത് ഏൻ തെഗെലിജ്കെര്തിജ്ദ് ALS de bewuste kracht van het verlangen dat door uw bloed heen stroomt, maar toch dat bloed niet. ഹെറ്റ് ജിയോവൽ-എൻ-വെർലാൻജെൻ സ ou വാൻ ഡി വിയർ സിന്റുയിജെൻ ഗെൻ ഗീഹൽ മൊയ്റ്റൻ വോർമെൻ. Wie de plaats en de functie van het gevoel-en-verlangen begrijpt, laat de eeuwenlange over overuiging los waardoor de doeners in de mensen zichzelf uitsluitend als stervelingen beschouwden. ഗെവാപെന്ദ് ഡിറ്റ് ബെഗ്രിപ്പ് വാൻ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ-എൻ-വെർലാഞ്ചെൻ ഡി മെൻസിൽ കണ്ടുമുട്ടി, കുന്നെൻ വി ന്യൂ ഡി ഫിലോസോഫി വാൻ ഇന്ത്യ കണ്ടുമുട്ടി ആൻഡെരെ ഒഗാൻ ഗാൻ ബെക്കിജ്കെൻ.

 

ഡി ost സ്റ്റർ‌സ് ലിയർ‌ എർ‌കെൻറ് ഡാറ്റ്, ഓം കെന്നിസ് ടെ ക്രി‌ജെൻ‌ വാൻ‌ ഹെറ്റ് ബ്യൂസ്റ്റെ സെൽ‌ഫ് ഇൻ‌ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം, ജെ വ്രിജ് മൊയറ്റ് സിജാൻ‌ വാൻ‌ ഡി മായ, വാൻ‌ ഡി സിന്റുയിജെൻ‌ എൻ‌ വാൻ‌ ഹെറ്റ് ഒൻ‌ജുയിസ്റ്റെ ഡെൻ‌കെൻ‌ എൻ‌ ഹാൻ‌ഡെലൻ‌ ഡാറ്റ് വോർ‌ട്ട്‌ലോയിറ്റ് യുറ്റ് ഹെറ്റ് നീറ്റ് കുന്നൻ‌ജെൻ‌ വെർ‌ജെൻ‌ മാർ ഡി പ്രപഞ്ചം മിസ്വാറ്റിംഗ് ഡാറ്റ് ഹെറ്റ് ജിയോയൽ വാൻ ഡി സിന്റുയിജെൻ വാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം, കോംറ്റ് സെ നീറ്റ് ടെ ബോവൻ. ഇന്റഗെൻ‌ഡീൽ‌, ഡി ലെറൻ‌ സ്റ്റെല്ലൻ‌ ഡാറ്റ് ഡി ടേസ്റ്റ്‌സിൻ‌, ഹെറ്റ് ജിയോവൽ‌ ഈൻ‌ വിജ്‌ഫെ സിന്റുയിഗ്, ഡാറ്റ് ഹെറ്റ് വെർ‌ലാൻ‌ജെൻ‌ ook ബിജ് ഹെറ്റ് ലിച്ചാം ഹോർട്ട്, എൻ‌ ഡാറ്റ് സോവൽ‌ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ‌ അൾ‌സ് ഹെറ്റ് വെർ‌ലാൻ‌ജെൻ‌ ഒണ്ടർ‌ഡീൽ‌ യുറ്റ്‌മാക്റ്റ് വാൻ‌ ഡി നാച്ചുവർ‌ ഹെറ്റ് വെർലെംഗ്ഡെ വാൻ ഡെസെ ഹൈപ്പോഥീസ് വേഡ് ആൻജെവൊർഡ് ഡാറ്റ് ഡി പരശു, of ആട്ടൻ—De belichaamde doener, het gevoel-en-verlangen - het gevoel volledig moet onderdrukken en het verlangen helemaal moet vernietigen, “uitroeien”.

ഹെറ്റ് ലിച്ച് വാൻ വാരോപ് ഹിയർ ഈസ് ഗ്വെസെൻ മെറ്റ് ബെട്രെക്കിംഗ് ടോട്ട് ഹെറ്റ് ജിയോവൽ-എൻ-വെർലാൻജെൻ, ലിജക്റ്റ് ഡി ലിയർ വാൻ ഹെറ്റ് ost സ്റ്റൻ ഹെറ്റ് ഓൻ‌മോജലിജ്കെ ആൻ ടെ റാഡെൻ. ഹെറ്റ് ഒൻ‌വർ‌ഗാൻ‌കെലിജ്കെ, ഓൻ‌സ്റ്റെർ‌ഫെലിജ്കെ സെൽ‌ഫ് ഇൻ‌ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം കാൻ‌ സിച്‌സെൽ‌ഫ് നീറ്റ് വെർ‌നെറ്റിജെൻ. Als het menselijk lichaam zonder het gevoel-en-verlangen verder zou kunnen leven, zou het lichaam alleen maar een gevoelloos ademhalingsmechanisme zijn.

അഫ്ഗെസിയൻ വാൻ ഹുൻ മിസ്‌വാറ്റിംഗ് ഓവർ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ-എൻ-വെർലാൻജെൻ, ഗെവൻ ഡി ഇൻഡ്യാസ് ലെറൻ ഗീൻ ബ്ലിജ്ക് വാൻ എനിജ് കെന്നിസ് ഓഫ് ഈൻ സേക്കർ ബെഗ്രിപ്പ് വാൻ ഹെറ്റ് ഡ്രൈ-എനിഗ് സെൽഫ്. Uit de onverklaard gebleven bewering “gij zijt dat” moet geconcludeerd worden, dat de “gij” de atman of purusha is het individualuele, belichaamde zelf - en dat het “dat” waarmee de “gij” wordt vereenzelvigd, heh విశ్వം സെൽഫ് , ആണ്. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de doener en zijn lichaam. Ook ontbreekt een soortgelijk onderscheid tussen deiversele Brahman en deiversele natuur. ഡോർ ഡി ലിയർ വാൻ ഈൻ പ്രപഞ്ചം ബ്രഹ്മൻ അൾസ് ഡി ors ർപ്രോംഗ് എൻ ഹെറ്റ് ഐൻ‌ഡ്പണ്ട് വാൻ അല്ലെ ബെലിചാംഡെ വ്യക്തിഗത സെൽ‌വൻ, സിജാൻ‌ ടാലോസ് മിൽ‌ജോനെൻ‌ ഡൂണേഴ്സ് ഓങ്കുണ്ടിഗ് ജെലാറ്റൻ‌ വാൻ‌ ഹുൻ‌ വെയർ‌ സെൽ‌വെൻ‌. Bovendien verwachten en ambiëren zij zelfs het meest kostbare dat iemand maar kan hebben in deiversele Brahman te verliezen: iemand's ware identiteit, zijn eigen grote Zelf te midden van andere onsterfelijke Zelven.

ഹൊഎവെല് ഡി ഒഒസ്തെര്സെ ഫിലൊസൊഫിഎ തെറ്റുപറ്റുകയോ ദുഇദെലിജ്ക് ടോ ബിജ്ദ്രഅഗ്ത് വേണേയ് ഡി ദൊഎനെര് ഗെഹെഛ്ത് ബ്ലിജ്ഫ്ത് AAN ഡി നതുഉര് en HIJ ഒന്വെതെംദ് ബ്ലിജ്ഫ്ത് വാൻ ജിജ്ന് വെയർ ജെല്ഫ്, ലിജ്ക്ത് HET ഒംരെദെലിജ്ക് en ഒന്വഅര്സ്ഛിജ്ംലിജ്ക് വേണേയ് ദെജെ ലെഎര് ൽ ഒന്വെതെംധെഇദ് ജൊഉ ജിജ്ന് ഒംത്വിക്കെല്ദ്, എൻ നിലപാട് ഗെഹൊഉദെന് ജൊഉ ജിജ്ന് ഡീ ബെദൊഎലിന്ഗ് ഡി മെംസെന് കൂടിക്കാഴ്ച te verhinderen de waarheid te vinden en hen op deze manier aan zich te onderwerpen. ഹെറ്റ് ഈർ‌ഡെർ‌ സിയർ‌ വാർ‌ചിജ്‌ൻ‌ലിജ്ക് ഡാറ്റ് ഡി ബെസ്റ്റാൻ‌ഡെ വോർ‌മെൻ‌, ഹോ oud ഡ് z ക്ക് മൊഗെൻ‌ സിജ്‌ൻ‌, അല്ലീൻ‌ മാർ‌ ഡി റൂഡിമെൻ‌ടൈവർ‌ ഓവർ‌ബ്ലിജ്‌സെലെൻ‌ സിജാൻ‌ വാൻ‌ ഈൻ‌ വീൽ‌ ഓഡർ‌ സിസ്‌റ്റീം die mogelijkerwijs het gevoel-en-verlangen onderkende als de onsterfelijke doener-in-het-lichaam, en de doener de weg naar kennis van zijn eigen ware Zelf kon tonen. De അല്ഗെമെനെ കെന്മെര്കെന് വാൻ ഡി ബെസ്തഅംദെ വൊര്മെന് മാക്കൻ വേണേയ് വഅര്സ്ഛിജ്ംലിജ്ക്, എൻ ദൊഎന് വെര്മൊഎദെന് വേണേയ് ഡി ഒഒര്സ്പ്രൊന്കെലിജ്കെ ലെഎര് ഡി ലൂപ്പ് ഡെർ എഎഉവെന് ൽ ഒന്മെര്ക്ബഅര് പ്ലഅത്സ് ഹെഎഫ്ത് ഗെമഅക്ത് വൊഒര് ഡി ലെഎര് വാൻ een ബ്രഹ്മം കടപ്പാട് ഡി പരദൊക്സഅലെ ഉപദേശങ്ങൾ ഉനിവെര്സെലെ ഒംസ്തെര്ഫെലിജ്കെ HET മരിക്കും ഗെവൊഎല്-എൻ-വെര്ലന്ഗെന് ALS ഇഎത്സ് ബെദെന്കെലിജ്ക് AAN ഡി കാന്റ് സെറ്റൻ.

Er is een schat die niet helemaal verborgen is gebleven: ഡി ഭഗവദ്ഗീത, ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റ്‌ബാർസ്റ്റെ ജുവൽ, ഈൻ പരേൽ വാൻ ഓൻചാറ്റ്ബെയർ വാർഡ്. ഡി വാർഹെഡൻ ഡൈ കൃഷ്ണ ആൻ അർജുന വെർകോണ്ടിഗ്റ്റ്, സിജാൻ വെർഹെവൻ, വാൻ ഗ്രോട്ട് ഷൂൺഹീഡ് എൻ വാൻ ബ്ലിജ്വെൻഡെ വാർഡെ. മാർ സോവൽ ഡി വെർ അച്ചർ ഓൺസ് ലിഗെൻഡെ പെരിയോഡ് ഇൻ ഹെറ്റ് വെർലെഡെൻ വാരിൻ ഹെറ്റ് നാടകം verhouden en welke functie de een heeft ten opzichte van de ander, binen of buiten het lichaam. ഡി ലിയർ ഡൈ യുറ്റ് ഡെസെ ടെറെക്റ്റ് വെറെർഡെ ടെക്സ്റ്റ് നാർ വോറൻ കോംത് ഈസ് വോൾ ബെറ്റെകെനിസ് എൻ സ ou വാൻ ഗ്രോട്ടെ വാർഡെ കുന്നെൻ സിജാൻ. Tegelijkertijd is die zo vermengd met archaïsche theologie en schriftuurlijke ഉപദേശങ്ങൾ, dat de betekenis ervan bijna helemaal verborgen is en haar werkelijke waarde is daardoor gedevalueerd.

ഓം‌ഡാറ്റ് ഡി ഓസ്റ്റെർ‌സ് ഫിലോസോഫി ഓവർ‌ ഹെറ്റ് ആൽ‌ജിമീൻ‌ ഹോൾ‌ഡർ‌ഹീഡ് മിസ്റ്റ് എൻ‌ സിചെൽ‌ഫ് ഷിജൻറ് ടെഗെൻ‌ ടെ സ്പ്രെക്കൺ‌ ആൽ‌സ് ഗിഡ്‌സ് ടോട്ട്‌ കെന്നിസ് വാൻ‌ സിചെൽ‌സെഫ് ഇൻ‌ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം എൻ‌ വാൻ‌ ഐമാൻ‌ഡ്‌സ് വെയർ‌ സെൽ‌ഫ്, ലിജക്റ്റ് ഡി അലോഡ് ലിയർ‌ വാൻ‌ ഇന്ത്യ ഡ്യൂബിയസ് എൻ‌ ഓൺ‌ബെട്രോബാർ‌. ലാറ്റൻ വി വെർ ടെറുഗാൻ നാർ ഹെറ്റ് വെസ്റ്റൺ.

 

വാൻ ഹെറ്റ് ക്രിസ്‌റ്റെൻഡം സിജ്‌ൻ ഡി ഫെറ്റെലിജ്കെ ors സ്‌പ്രോംഗ് എൻ ഗെഷീഡെനിസ് ഓൻബെക്കെൻഡ്. Eeuwenlange inspaning heeft een omvangrijke literatuur opgeleverd ter verklaring van de inhoud of oorspronkelijke bedoeling van de leer. അൽ വനാഫ് ഹെറ്റ് വ്രോഗ്‌സ്റ്റെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഡി ലിയർ വീൽ ഒൻഡെറിച്റ്റ്, മാർ എർ സിജ്ൻ ഗീൻ ഗെസ്‌ക്രിഫ്റ്റൻ ഓവർ‌ഗെലെവർഡ് ഡൈ ആന്റോനെൻ വാട്ട് എർ ഇൻ ഹെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫെറ്റെലിജ് വെർഡ് ബെഡോൽഡ് എൻ ഒണ്ടർ‌വെസെൻ.

ഡി പാരബൽ‌സ് en uitspraken in ഡി ഇവാഞ്ചലിയൻ getuigen van grootsheid, eenvoud en waarheid. ടോച്ച് ലിജ്‌കെൻ സെൽഫ്സ് ഡീജെനെൻ ആൻ വൈ ഡി ന്യൂവെ ബൂഡ്‌ഷാപ്പ് ഹെറ്റ് ഈസ്റ്റ് വെർഡ് ഗെഗെവൻ, ഡെസെ നീറ്റ് ടെ ഹെബ്ബെൻ ബെഗ്രെപെൻ. ഡി ഗെസ്ക്രിഫ്റ്റൻ സിജ്‌ൻ ഡയറക്റ്റ് ടെ ബെഗ്രിജ്പെൻ എൻ നീറ്റ് ബെഡോൽഡ് ഓം ഐമാൻഡ് ഒപ്പ് ഹെറ്റ് വെർകീർഡെ സ്പൂർ ടെ ബ്രെഞ്ചൻ. Maar tegelijkertijd wordt gesteld dat er een internallijke betekenis is die bestemd is voor de uitverkorenen, een verborgen leer die niet voor iedereen is bedoeld, maar voor “een ieder die gelooft”. ഡി ഇവാഞ്ചലിയൻ സ്റ്റാൻ വോൾ മിസ്റ്ററീസ്, എൻ ഹെറ്റ് മോയിറ്റ് വേഡ്ഡെൻ ആൻ‌ജെനോമെൻ ഡാറ്റ് സിജ് ഈൻ‌ ലിയർ‌ വെർ‌ബെർ‌ജെൻ‌ ഡൈ മാർ‌ ആൻ‌ എൻ‌കെലെ ഇൻ‌ഗെവിജ്‌ഡെൻ‌ ബെക്കെൻഡ് ആയിരുന്നു. ഡി വാഡെർ, ഡി സൂൺ എൻ ഡി ഹീലിഗെ ഗീസ്റ്റ് സിജാൻ അല്ലെമാൽ രഹസ്യങ്ങൾ. ഡി ഒൻ‌ബെവ്‌ലെക്റ്റെ ഒന്റ്‌വാഞ്ചെനിസ് എൻ ഡി ഗെബോർട്ടെ എൻ ഹെറ്റ് ലെവൻ വാൻ ജെസസ് സിജ്‌ൻ രഹസ്യ രഹസ്യങ്ങൾ, നെറ്റ് അൾസ് സിജാൻ ക്രൂയിസിഗിംഗ്, ഡൂഡ് എൻ ഓപ്‌സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ഓങ്‌റ്റ്വിജ്ഫെൽഡ് സിജ്‌ൻ ഡി ഹെമെൽ എൻ ഡി ഹെൽ, ഡി ഡ്യുവൽ എൻ ഹെറ്റ് കോനിൻക്രിജ്ക് വാൻ ഗോഡ് മിസ്റ്ററീസ്, വാട്ട് ഹെറ്റ് ഈസ് ന au വെലിജ്‌സ് വാർചിജ്ൻ‌ലിജ്ക് ഡാറ്റ് ഡെസെ ഓണ്ടർ‌വെർ‌പെൻ ബിഗ്രെപെൻ മോസ്റ്റൺ വേഡൻ വാന്യൂട്ട് ഈൻ സിന്റുയിഗ്ലിജ്ക് പ്ലാറ്റ്സ് വാൻ ഈൻ സിംബലിഷ് og പ്പണ്ട്. ബൊവെംദിഎന് കൊമെന് ഏർ അൽ ദെജെ ഗെസ്ഛ്രിഫ്തെന് ഉഇത്സ്പ്രകെന് en തെര്മെന് വൊഒര് മരിക്കും ദുഇദെലിജ്ക് നിഎത് അൽ ടെ ലെത്തെര്ലിജ്ക് മഅര് എഎര്ദെര് ൽ een മ്യ്സ്തിഎകെ സീൻ ഒപ്ഗെവത് മൊഎതെന് വൊര്ദെന്, തെര്വിജ്ല് അംദെരെ ഉഇത്സ്ലുഇതെംദ് വൊഒര് സ്പെചിഅലെ ഗ്രൊഎപെന് ബെതെകെനിസ് labor ഇംഗ്ലീഷ്. വെർ‌ഡെർ‌ ഈസ് ഹെറ്റ് നീറ്റ് റെഡെലിജ്ക് വെറോണ്ടർ‌സ്റ്റെല്ലെൻ ഡാറ്റ് ഡി പാരബൽ‌സ് എൻ‌ വണ്ടറൻ‌ ലെറ്റർ‌ലിജ്ക് മൊയ്‌റ്റൻ‌ വേഡൻ‌ ഒപെഗെവാറ്റ് മൊത്തത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ - maar nergens worden ze onthuld. വാട്ട് ഹെബ്ബെൻ അൽ ഡൈ മിസ്റ്ററീസ് ടെ ബെറ്റെകെനെൻ?

ഹെറ്റ് വ്യക്തമാണ് ഡി ഇവാഞ്ചലിയൻ ഡി ബെഡോലിംഗ് ഹെബ്ബെൻ ഓം ബെഗ്രിപ്പ് ടെ ക്വെക്കൻ വൂർ ഈൻ ഇന്റർ‌ലിജ്ക് ലെവൻ എൻ ടെ ലേറ്റൻ വെറ്റെൻ ഹോ ജെ ഈൻ ഡെർഗെലിജ്ക് ലെവൻ മൊയറ്റ് ലീഡൻ; een internallijk leven dat het menselijk lichaam zou regenereren, waarbij de dood zou worden overonnen doordat het fysieke lichaam het eeuwige leven terugkrijgt, de toestand waaruit het gevallen zou zijn ”er“ val ”. Eens moet er een duidelijk omschreven மெതോഡ് zijn geweest zijn, die precies voorschreef hoe men een dergelijk internallijk leven zou kunnen leiden, en hoe iemand op deze manier zijn ware Zelf zou kunnen leren kennen. Het bestaan ​​van een dergelijke geheime leer wordt in de vroege christelijke geschriften gesuggereerd door verwijzingen naar geheimen en രഹസ്യങ്ങൾ. ബൊവെംദിഎന് ലിജ്ക്ത് HET വൊഒര് ഡി കൈ ടെ ലിഗ്ഗെന്, വേണേയ് ഡി ഗെലിജ്കെനിഷെന് ജിജ്ന് എന്ന അല്ലെഗൊരിഎഎ̈ന് പരബെല്സ്: എഎംവൊഉദിഗെ വെര്ഹലെന് കടപ്പാട് സ്തിജ്ല്ഫിഗുരെന്, ദിഎനെന് വൊഒര് HET ഗെവെന് വാൻ മരിക്കും മൊരെലെ വൊഒര്ബെഎല്ദെന് en എഥിസ്ഛെ കുറഞ്ഞേക്കും കടപ്പാട് വൊഒര് HET ഒവെര്ദ്രഗെന് വാൻ ബെപഅല്ദെ ഇംനെര്ലിജ്കെ, എഎഉവിഗെ ദെഎല് ഉഇത്മകെന് വാൻ een ദുഇദെലിജ്ക് ഒമ്സ്ഛ്രെവെന് മരിക്കും വഅര്ഹെദെന് systeem van onderricht. ഡി ഇവാഞ്ചലിയൻ ഇൻ ഡി വോർം ഡൈ വിജ് വാൻഡാഗ് ഡി ഡാഗ് കെന്നൻ, മിസ്സെൻ എക്റ്റർ ഹെറ്റ് വെർബാൻഡ് ഡാറ്റ് നോഡിഗ് സ z സിജൻ ഓം ഈൻ സിസ്റ്റീം ടെ ഫോർമുലറൻ. വാട്ട് ഓണുകൾ ഓവർ‌ജെലെവർഡ് ആണ്, ഇത് നീറ്റ് ജെനോഗ് ആണ്. എർ കോഡ് ബെക്കെൻഡിന്റെ ഗീൻ സ്ലൂട്ടൽ ആണ്, വാർമി വി ബെപാൽഡ് മിസ്റ്ററീസ് സ ou ഡെൻ കുന്നൻ ഒൻസ്‌ലൂയിറ്റൻ ഓഫ് വെർക്ലാരൻ ഡൈ ടോഗെംഗ് ഗെവൻ ടോട്ട് ഈൻ വെർബോർജൻ ലിയർ.

പ us ലോസ് ആണ് ഡെ ബെസ്റ്റെ എൻ ഡ്യുഡെലിജ്ക്സ്റ്റെ കമന്റേറ്റർ വാൻ ഡി വ്രോഗെ ലിയർ. Met zijn woorden probeerde hij zijn bedoeling duidelijk te maken aan degenen tot wie zij waren gericht. മാർ നു ഈസ് ഹെറ്റ് നോഡിഗ് സിജ്ൻ ഗെസ്ക്രിഫെൻ ടെ ഇന്റർപ്രെറ്റെറൻ ഇൻ ഡി ടാൽ വാൻ ഡെസെ ടിജ്ഡ്. “ഡി എർസ്റ്റെ ബ്രീഫ് വാൻ പ us ലോസ് ആൻ ഡി കൊരിന്തിയേഴ്സ്”, ഹെറ്റ് വിജ്‌ഫെൻ‌ഡെ ഹൂഫ്‌ഡ്സ്റ്റുക്ക്, സിൻ‌സ്പീൽ‌റ്റ് ഒപ്പ് എൻ‌ ഡൂറ്റ് ഡെൻ‌കെൻ‌ ആൻ‌ ബെപാൽ‌ഡെ ലെറിൻ‌ഗെൻ‌ എൻ‌ ഡ്യുഡെലിജ്ക് ഓം‌സ്‌ക്രീവൻ‌ ഇൻ‌സ്ട്രക്റ്റീസ് ഓം‌ട്രെൻറ് ഹെറ്റ് ലീഡൻ വാൻ‌ ഈൻ‌ ഇന്റേർ‌ലിജ്ക് ലെവൻ‌. മാർ വി മൊറ്റെൻ ആനെമെൻ ഡാറ്റ് ഡൈ ലെറിംഗൻ ഓഫ്വെൽ നീറ്റ് ഒപ്പ് ഷ്രിഫ്റ്റ് വാറൻ ജെസ്റ്റെൽഡ് - വാട്ട് ടെ ബെഗ്രിജ്പെൻ വാൽറ്റ് -, ഓഫ്വെൽ വെർലോറൻ വാറൻ ഗെഗാൻ ഓഫ് സിജ്ൻ വെഗെലറ്റെൻ യുറ്റ് ഡി ഗെസ്ക്രിഫ്റ്റൻ ഡൈ സിജ്ൻ ഓവർഗെലെവർഡ്. Elk geval wordt ൽ “De Weg” niet gewezen.

വാരോം വെർഡൻ ഡി വാർഡെൻ ഇൻ ഡി വോർം വാൻ മിസ്റ്ററീസ് മീഗെഡീൾഡ്? ഡി റെഡെൻ സ ou കുന്നെൻ സിജ്‌ൻ, ഡാറ്റ് ഹെറ്റ് വെർസ്പ്രൈഡൻ വാൻ ന്യൂവെ ഉപദേശങ്ങൾ ഡൈ ടിജ്ഡ് വെർബോഡൻ ആയിരുന്നു. ഓം ഹെറ്റ് ഇൻ ഓംലൂപ് ബ്രെൻ‌ജെൻ വാൻ ഈൻ‌ വ്രീംഡെ ലിയർ ഓഫ് ഡോക്‍ടൈൻ വോൾ‌ജെൻ‌സ് ഡി ഓവർ‌ലെവറിംഗ് ജെസുസ് ഇൻ‌ഡെർ‌ഡാഡ് ഡി ക്രൂയിസ്‌ഡൂഡ് ജെസ്റ്റോർ‌വെൻ‌, ഓം‌ഡാറ്റ് ഹിജ് സിജ്‌ൻ‌ ലിയർ‌ വാൻ‌ ഡി വാർ‌ഹീദ്‌ എൻ‌ ഡി വെഗ്‌ എൻ‌ ഹെറ്റ് ലെവൻ‌ വെർ‌കോണ്ടിഗെഡെ.

മാർ വന്ദാഗ് ഡി ഡാഗ് സ ou എർ വ്രീഹീദ് വാൻ മെനിങ്‌സുയിറ്റിംഗ് സിജ്‌ൻ: ഐമാൻഡ് മാഗ് സെഗെൻ വാട്ട് ഹിജ് ഡെങ്ക്റ്റ് ഓവർ ഡി മിസ്റ്ററീസ് വാൻ ഹെറ്റ് ലെവൻ. വാട്ട് ഐമാൻഡ് ഒക്ക് ഡെൻക്റ്റ് ഓഫ് വെറ്റ് ഓവർ ഡി അതേ സ്റ്റെല്ലിംഗ് എൻ വെർക്കിംഗ് വാൻ ഹെറ്റ് മെൻസെലിജ് ലിച്ചാം എൻ ഓവർ ഹെറ്റ് ബ്യൂസ്റ്റെ സെൽഫ് ഡാറ്റ് ഡാരിൻ വൂണ്ട്; വെൽക്ക് ഒപ്‌വാട്ടിംഗെൻ പുരുഷന്മാരുടെ ഓക്ക് ഹെഫ്റ്റ് ഓവർ ഡി റിലേറ്റി ടസ്സെൻ ഹെറ്റ് ബെലിചാംഡെ സെൽഫ് എൻ ഹെറ്റ് വെയർ സെൽഫ്, എൻ ഓവർ ഡി വെഗ് നാർ കെന്നിസ് - ഹെറ്റ് ഈസ് ടെഗൻ‌വൂഡിഗ് നീറ്റ് നോഡിഗ് ഡൈ ടെ വെർസ്റ്റോപ്പൻ ഇൻ ഗെഹൈംസിന്നിഗെ ബ്യൂവർഡിംഗെൻ ഡൈ ഈൻ സ്ലീടെൽ ഓഫ് കോഡ് വെറീസെൻ ആണ്. ഡെസ് ടിജ്ഡ് സ ou ഡെൻ അല്ലെ “ആൻ‌വിജിൻ‌ജെൻ”, “ഡെക്മാന്റൽ‌സ്”, “ഗെഹൈമെൻ”, “ഇൻ‌വിജിൻ‌ഡെൻ‌” എന്നിവയിൽ‌ ഈൻ‌ സ്പെഷ്യലിൽ‌ ഗെഹൈം‌താൽ‌ ഗെറ്റുജെൻ‌ വാൻ‌ ഓൺ‌വെൻ‌ടെൻ‌ഹൈഡ്, വാൻ‌ ലാഗ്-ബിജ്-ഡി-ഗ്രോണ്ട്സെ കമ്മീഷിയുടെ അഹംഭാവം.

ഒൻഡാങ്ക്സ് ഡ്വാലിംഗെൻ, ഷിസ്മാസ്, സെക്ടാരിസ്മെ എൻ ഈൻ അമെൻ‌ജ് ഹോവീൽ‌ഹീഡ് യുറ്റെൻ‌ലോപെൻ‌ഡ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ‌ വാൻ‌ സിജാൻ‌ മിസ്റ്റീക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ‌, ഹെൽ‌റ്റ് ഹെറ്റ് ക്രൈസ്‌തവലോകം സിച്ച് ഓവർ‌ അല്ലെ ഡെലെൻ‌ വാൻ‌ ഡി വെൽ‌ഡ് വെർ‌സ്പ്രൈഡ്. ഡൈ ലിയർ ഹെഫ്റ്റ് ഡി വെൽഡ് വെരാണ്ടർഡ്, മിഷ്ചീൻ മീർ ഡാൻ വെൽക്ക് ആൻഡർ ഗെലൂഫ് ഒക്ക്. ഡൈ ലിയർ മൊയറ്റ് വാർഹെഡൻ ബെവറ്റെൻ, ഹോ വെർബോർജൻ ഡൈ ook zijn; waarheden die al bijna tweeduizend jaar lang menselijke harten hebben aangesproken en de Menselijkheid daarin hebben doen ontwaken.

 

Eeuwige waarheden zijn innig verbonden met de Menselijkheid, die gevormd wordt door het totale aantal doeners in menselijke lichamen. ഹെലെമാൽ‌ വെർ‌ജെറ്റൻ‌ വേൾ‌ഡന്റെ ഡെസെ വാർ‌ഡെൻ‌ കുന്നൻ‌ നീറ്റ് ഒണ്ടർ‌ഡ്രൂക്റ്റ്. എൽക്ക് ടിജ്‌പെർക്കിൽ, ഫിലോസോഫിഷ് സിസ്‌റ്റീം ഓഫ് ജെലോഫ് സുള്ളൻ ഡെസ് വാർഹെഡൻ ടെൽകെൻസ് വീർ ഒപ്‌ഡ്യൂക്കൺ, ഒൻജിയാച്ച് ഡി വിസെലെൻഡെ വോർം വാരിൻ ഡാറ്റ് ഗെബേർട്ട്.

Eén vorm waarin sommige waarheden zijn gegoten, is de Vrijmetselarij. ഡി വ്രിജ്‌മെറ്റ്‌സെലാർസോർഡ് നെറ്റ് സോ oud ഡ് അൽസ് ഡി മെൻഷീഡ് എൻ ബെവറ്റ് ഈൻ ലിയർ ഡൈ ഹീൽ വാർഡെവോൾ ആണ്. ഡി ബെഷെർമേഴ്‌സ് എർവാൻ, ഡി വ്രിജ്‌മെറ്റ്‌സെലാർസ്, ബെസെഫെൻ സെൽഫ്സ് നീറ്റ് ഹോ ഗ്രൂട്ട് ഡൈ വാർഡ്. ഡി ഓർ‌ഡെ ഹെഫ്റ്റ് അല ou ഡ് സ്റ്റക്ജസ് ഇൻ‌ഫോർ‌മാറ്റി വാൻ‌ ഓൺ‌ചാറ്റ്ബെയർ‌ വാർ‌ഡ് ബിവാർഡ്, ഇൻ‌ഫോർ‌മാറ്റി ഓവർ‌ ഹെറ്റ് ബ ou വെൻ‌ വാൻ‌ ഈൻ‌ ഈവിഗ് ലിച്ചാം വൂർ‌ ഐമാൻഡ് ഡൈ ബ്യൂസ്റ്റ് ഓൻ‌സ്റ്റെർ‌ഫെലിജ്ക്. ഹെറ്റ് മിസ്റ്റീരിയൂസ് നാടകം ഡാറ്റ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റ്, ഹെഫ്റ്റ് ടെ മേക്കൻ മെറ്റ് ഡി വെഡെറോബ ou വാൻ ഈൻ ടെമ്പൽ ഡൈ വെർവോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ബിറ്റ്സോണ്ടർ വീൽ‌സെഗെൻഡാണ് ഡിറ്റ്. ഡി ടെമ്പൽ ആണ് ഹെറ്റ് സിംബൂൾ വാൻ ഹെറ്റ് മെൻസെലിജ് ലിച്ചാം ഡാറ്റ് ഡോർ ഡി മെൻസ് മോയിറ്റ് വേൾഡൻ ഹെർബ ou ഡ്, ജെറെഗെനെറെർഡ്, ടോട്ട് ഈൻ ഫിസിക് ലിച്ചാം ഡാറ്റ് നീറ്റ് വെർഗാട്ട്, ഡാറ്റ് ഈവിഗ്, ഈൻ ഗെസ്ച്ടെ വിജയിച്ച വൂർ ഡി ഡാൻ ബ്യൂസ്റ്റ് ഓൺസ്റ്റർഫെലിജ്കെ ഡൂനർ. “ഹെറ്റ് വുഡ്” ഡാറ്റ് “വെർലോറൻ” ആണ്, ഡി ഡൊനെർ ഡൈ വെർഡ്വാൾഡ് സിജിൽ മെൻസിലിജ് ലിച്ചാം - ഡി റുനെ വാൻ ഈൻസ് ഗ്രോട്ട്സ് ടെമ്പൽ - മാർ ഡൈ സിച്സെൽഫ് ടെറുഗ് സാൽ വിൻ‌ഡെൻ അൾസ് ഹെറ്റ് ലിച്ചാം വേഡ് ജെറെഗെനെറെഡ് എൻ ഡി ഡൊനെർ ഡി കൺ‌ട്രോൾ ഓവർ‌നീം.

 

ഡിറ്റ് ബോക്ക് ബ്രെങ്‌റ്റ് യു മീർ‌ ലിച്ച്റ്റ്, വെർ‌പ്റ്റ് മീർ‌ ലിച്ച്‌ ഒപ്പ് യു ഡെൻ‌കെൻ‌; Licht om uw “Weg” door het leven te vinden. മാർ ഹെറ്റ് ലിച്ച് ഡാറ്റ് ജെബ്രാക്റ്റ് വേഡ്, ഈസ് ഗീൻ ലിച്ച് ഡാറ്റ് ഇൻ ഡി നാച്ചൂർ ടെ വിൻ‌ഡെൻ ആണ്. ഹെറ്റ് ഈൻ ന്യൂ ന്യൂ ലിച്ച്. ഹെറ്റ് ഈസ് ന്യൂവ്, ഓംഡാറ്റ് യു എർ ഗീൻ വീറ്റ് വാൻ ഹെബ്റ്റ് ഗെഹാദ് - ഹൊവെൽ ഹെറ്റ് സ്റ്റീഡ്സ് ബിജ് യു ഗീവസ്റ്റ് ആണ്. ഡിറ്റ് ബോക്ക് ഹീറ്റ് ഹെറ്റിൽ: ഹെറ്റ് ബെവുസ്റ്റെ ലിച്ച് വാൻ ബിന്നൻ. ഡിറ്റ് ലിച്ച് കാൻ യു ഡിൻഗെൻ ലേറ്റൻ സിയാൻ സോവലുകൾ സിജ് സിജാൻ, എൻ ഈസ് ഹെറ്റ് ലിച്ച് വാൻ ഡി ഇന്റലിജന്റ് വാർമി യു വെർബൊണ്ടൻ ബെന്റ്. ഡോർ ഡി ആൻ‌വെസിഗെഡ് വാൻ ഡിറ്റ് ലിച്ച് ബെന്റ് യു ഇൻ സ്റ്റാറ്റ് ഓം ഗെഡാച്ചൻ ടെ ക്രെറെൻ: ഗെഡാച്ചെൻ വാർമി യു സിച് ബൈൻഡ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റെൻ വാൻ ഡി നാച്ചുറർ ഓഫ് യു ഡാർവാൻ ബെവ്രിജറ്റ് - നെറ്റ് വാട്ട് യു വെർകിസ്റ്റ്. Werkelijk denken ഇതാണ്: het Bewuste Licht van binnen constant gericht houden en geheel concentreren op het onderwerp van het denken. മെറ്റ് uw denken creëert u uw bestemming. De juiste manier van denken leidt naar kennis van uzelf. ഡാറ്റ്ജെൻ വാട്ട് യു ഡി വെൻ കാൻ വിജ്‌സെൻ എൻ യു ഡാർബിജ് കാൻ വൂർഗാൻ, ഈസ് ഹെറ്റ് ലിച്ച് വാൻ ഡി ഇന്റലിജന്റ്, ഹെറ്റ് ബെവസ്റ്റെ ലിച്ച് വാൻ ബിന്നൻ. ലാറ്റെർ ഹൂഫ്ഡ്സ്റ്റുക്കൻ വേഡ് വെർട്ടെൽഡിൽ, ഹോ ഡിറ്റ് ലിച്ച് ഗെബ്രൂയിക്റ്റ് മൊയറ്റ് വേൾഡെൻ ഓം മീർ ലിച്ച് ടെ ക്രിജെൻ.

Het boek laat zien dat gedachten reële dingen zijn, echte wezens. Het enig werkelijke dat de mens creëert, zijn de gedachten die hij denkt. ഹെറ്റ് ബോക്ക് ടോന്റ് ഡി മെന്റൽ പ്രോസസ്സെൻ‌ വാർ‌ഡൂർ‌ ഗെഡാച്ചെൻ‌ വേൾ‌ഡെൻ‌ ജെക്രെർ‌ഡ്, എൻ‌ ലാറ്റ് സിയാൻ‌ ഡാറ്റ് വീൽ‌ ഗെഡാച്ചെൻ‌ ഈൻ‌ ലാംഗെരെ ലെവൻ‌സ്ഡൂർ‌ ഹെബ്ബെൻ‌ ഡാൻ‌ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം ഹെറ്റ് ബ്രെയിൻ‌ വാർ‌ഡൂർ‌ സിജിലെ ഹെറ്റ് ലെവൻ‌ സിജൻ‌ ജെറോപെൻ‌. യാണു ലഅത് ജിഎന് വേണേയ് ഡി ഗെദഛ്തെന് വാൻ ഡി പുരുഷൻ എന്ന een എനൊര്മ് പൊതെംതിഎഎല് labor ഇംഗ്ലീഷ്: വാനനിരീക്ഷണകേന്ദ്രം ജിജ്ന് ഡി ബ്ലൌവ്ദ്രുക്കെന്, മൊദെല്ലെന് വഅരുഇത് ഡി തസ്ത്ബരെ, മതെരിഎ̈ലെ ദിന്ഗെന് വൊര്ദെന് ഗെമഅക്ത് മരിക്കും HET അഅന്ജിഎന് വാൻ ഡി നതുഉര് വെരംദെരെന്, എൻ വഅര്മെഎ een പുരുഷൻ എന്ന ജിജ്ന് മനിഎര് വാൻ ലെവെന് en ജിജ്ന് ബെസ്ഛവിന്ഗ് വൊര്മ് എന്ന സ്ഛെത്സെന് ഗീഫ്റ്റ്. ഗെഡാച്ചെൻ സിജൻ ഡി ഐഡിയൻ ഓഫ് വോർമെൻ പത്ത് ഗ്രോണ്ട്സ്ലാഗ് ലിഗെൻ ആൻ ഡി ഒപ ou, ഹെറ്റ് വോർട്ട്ബെസ്റ്റാൻ എൻ ഡി ഒൻഡെർഗാംഗ് വാൻ ബെഷ്ചേവിംഗെൻ. ഹെറ്റ് ബോക്ക് സെറ്റ് യുറ്റീൻ ഹോ ഡി ഒൻസിച്ബെയർ ഗെഡാച്ചൻ വാൻ ഡി മെൻസ് സിച്ത്ബാർ വേൾഡൻ അൾസ് ഡി ഹാൻഡലിംഗെൻ എൻ ഒബ്ജക്റ്റെൻ എൻ ഗെബ്യൂർട്ടെനിസെൻ വാൻ സിജാൻ വ്യക്തിഗതമായി എൻ കളക്റ്റീവ് ലെവൻ, എൻ ടിജ്‌ഡെൻസ് അൽ സിജാൻ ലെവൻസ് ഒപ്പ് ആർഡെ സിജാൻ ലോട്ട്ബെസ്റ്റെമിംഗ് ക്രീയൻ. മാർ ഹെറ്റ് ലാറ്റ് uk ക്ക് സിയാൻ ഹോ ഡി മെൻസ് കാൻ ലെറൻ ഡെൻകെൻ സോണ്ടർ ഗെഡാച്ചൻ വോർട്ട് ടെ ബ്രെൻ‌ജെൻ, എൻ ഒപെ ഡൈ മാനിയർ സിജൻ ലോട്ട് ഇൻ ഈജൻ ഹാൻഡ് കാൻ നെമെൻ.

 

വചനം തത്തുല്യമായ wordt over het algemeen gebruikt als de alomvattende term die zonder onderscheid te maken wordt gebruikt voor alerlei soorten denken. Er wordt doorgaans verondersteld dat de mens maaréén denkvermogen heeft. വെർകെലിജ്ഖെയ്ഡ് മാക്ത് ഡി ബെലിചാംഡെ ഡൂനർ ഗെബ്രൂയിക് വാൻ ഡ്രൈ ഡ്യുഡെലിജ് വെർചില്ലെൻഡെ ഡെൻക്വർമോജൻസ്, ഡാറ്റ് വിൽ സെഗെൻ: മാനിയറൻ ഓം ടെ ഡെൻകെൻ മെറ്റ് ഹെറ്റ് ബെവസ്റ്റെ ലിച്ച്. Deze drie zijn, zoals eerder vermeld, het lichaam-denken, het gevoel-denken en het verlangen-denken. ഡെങ്കൻ ഹെറ്റ് ഫംഗ്ഷനറൻ വാൻ ഇന്റലിജന്റ് മെറ്റീരിയയാണ്. ഡാരോം ഫംഗ്ഷൻ‌ ഹെറ്റ് നീറ്റ് ഒനാഫാൻ‌കെലിജ്ക് വാൻ ഡി ഡൂണർ. ഹെറ്റ് ഫംഗ്ഷനറൻ വാൻ എൽക്ക് വാൻ ഡി ഡ്രൈ ഡെൻക്വർമോജൻസ് അഫ്ഹാൻകെലിജ്ക് വാൻ ഹെറ്റ് ബെലിചാംഡെ ജിവോയൽ-എൻ-വെർലാൻജെൻ, ഡി ഡോനർ.

ഹെറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ജെനോമെഡിന്റെ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം-ഡെങ്കൻ വേഡ് ഗെവൂൺലിജ് ഹെറ്റ് വെർസ്റ്റാൻഡ്. ഹെറ്റ് ഈസ് ഹെറ്റ് ഫംഗ്ഷനൻ വാൻ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ-എൻ-വെർലാൻജെൻ അൾസ് ഡി ബെവെഗർ വാൻ ഡി നാച്ചൂർ, അൽസ് ഡി ബെഡിയനർ വാൻ ഡി മെഷീൻ വാൻ ഹെറ്റ് മെൻസെലിജ് ലിച്ചാം, എൻ വേഡ് ഡാരോം ഇൻ ഡിറ്റ് ബോക്ക് ഹെറ്റ് ലിച്ചാം-ഡെൻകെൻ ജെനോമെഡ്. Het is het enige denkvermogen dat afgestemd is op de zintuigen van het lichaam, en dat in samenhang met en via de zintuigen te werk gaat. ഹെറ്റ് ഈസ് ദസ് ഹെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വാർമി ഡി ഡൊനെർ സിച്ച് ബെവസ്റ്റ് ഈസ് വാൻ ഡി മെറ്റീരിയ വാര്യൂട്ട് ഡി വെൽഡ് ബെസ്റ്റാറ്റ്, എൻ വാർമി ഡൈ മെറ്റീരിയൽ കാൻ വേഡൻ ബെവർക്റ്റ് എൻ ജെബ്രൂയിക്റ്റ്.

ഹെറ്റ് ജിയോവൽ-ഡെൻകെൻ വെർലാഞ്ചെൻ-ഡെൻകെൻ കോമെൻ നീർ ഒപ്പ് ഹെറ്റ് ഫംഗ്ഷനറൻ വാൻ ഹെറ്റ് ജിയോവൽ എൻ ഹെറ്റ് വെർലാൻജെൻ, അൽ ഡാൻ നീറ്റ് ലോസ് വാൻ ഡി മെറ്റീരിയൽ വെൽഡ്. Deze twee denkvermogens zijn vrijwel geheel ondergegaan in het lichaam-denken dat ze controlleert en aan zich ondergeschikt gemaakt heeft. ഡാരോം ഹെഫ്റ്റ് പ്രാക്റ്റിഷ് അൽ ഹെറ്റ് മെൻസെലിജ്ക് ഡെൻ സിക്ക് ലേറ്റൻ കോൺഫോർമെറൻ ആൻ ഹെറ്റ് ഡെൻകെൻ വാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം-ഡെൻകെൻ ഡാറ്റ് ഡി ഡൂനർ ബൈൻഡ് ആൻ ഡി നാച്ചൂർ എൻ വൂർകോം ഡാറ്റ് ഡിസെ സിസെൽഫ് ബെസ്‌ചൗട്ട് അൾസ് ഐറ്റ്സ് ഡാറ്റ് ആൻഡേഴ്‌സ് ഡാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം.

ഡീൻ വാട്ട് ടെഗെൻ‌വർ‌ഡിഗ് സൈക്കോളജി വേഡ് ജെനോമെഡ്, ഗീൻ വെറ്റൻ‌ഷാപ്പ് ആണ്. ഡി മോഡേൺ സൈക്കോളജി ജെഡെഫിനിയേർഡ് അൾസ് ഡി സ്റ്റുഡി വാൻ ഹെറ്റ് മെൻസെലിജെകെ ജെഡ്രാഗ് ആണ്. ഡിറ്റ് കാൻ നീറ്റ് ആൻഡേഴ്സ് ബെറ്റെകെൻ ഡാൻ ഡി സ്റ്റുഡി വാൻ ഡി ഇൻഡ്രുകെൻ ഡൈ ഒബ്ജക്റ്റെൻ എൻ ക്രാച്ചെൻ യുറ്റ് ഡി നാച്ചൂർ വഴി ഡി സിന്റുയിജെൻ ഒപ്പ് ഹെറ്റ് മെൻസെലിജ്കെ മെക്കാനിസം മേക്കൻ, എൻ വാൻ ഡി റെസ്പോൺസ് വാൻ ഹെറ്റ് മെൻസെലിജ്കെ മെക്കാനിസം ഓം ഡൈ ഒന്റ്‌വാൻജെൻ ഇന്ദ്രുക്കൻ. ഗീൻ മന psych ശാസ്ത്രമാണ് മാർ ഡാറ്റ്.

Er kan geen sprake zijn van een psychology als wetenschap, voordat er een zeker begrip is van wat de psyche inhoudt en wat het denkvermogen is; als er niet eerst een inzicht de processen van het denken, de manier waarop het denkvermogen functioneert en in de oorzaken en gevolgen van dat functioneren. സൈക്കോളജിൻ ജിവൻ ടോ, ഡാറ്റ് സിജ് ഡാറ്റ് അല്ലെസ് നീറ്റ് വെറ്റെൻ. വൂർ‌ഡാറ്റ് ഡി സൈക്കോളജി ഈൻ‌ എക്ടെ വെറ്റെൻ‌ഷാപ്പ് കാൻ‌ വേഡൻ‌, മൊയറ്റ് എർ‌ ഈൻ‌ സേക്കർ‌ ബെഗ്രിപ്പ് സിജാൻ‌ വാൻ‌ ഹെറ്റ് ന au വ് എൽ‌കാർ‌ വെർ‌ബോണ്ടൻ‌ ഫംഗ്‌ഷെറൻ‌ വാൻ‌ ഡി ഡ്രൈ ഡെൻ‌ക്വർ‌മോജെൻ‌സ് വാൻ‌ ഡി ഡൂനർ‌. ഡിറ്റ് ഈസ് ഡി ബേസിസ് വാരോപ് ഈൻ എക്ടെ വെറ്റെൻസ്ചാപ്പ് വാൻ ഹെറ്റ് ഡെൻകെൻ എൻ വാൻ മെൻസെലിജ്കെ റിലേറ്റീസ് സിച് കാൻ ഒന്റ്വിക്കലെൻ. സിഡിറ്റിനാണ് ബൊഎക് ലഅത് ജിഎന് തൂന്വ HET ഗെവൊഎല് en വെര്ലന്ഗെന് രെഛ്ത്സ്ത്രെഎക്സ് ടെ മാക്കൻ labor ഇംഗ്ലീഷ് ബെഇദെ സെക്സെന്, എൻ een മനുഷ്യൻ ഡി ഗെവൊഎല്സ്കംത് എന്നതിൽ ഇത് ഗെദൊമിനെഎര്ദ് വാതിൽ HET വെര്ലന്ഗെന് ൽ ലെഗ്ത് ഉഇത് വേണേയ്, കൂടിക്കാഴ്ച ഡി een വ്രൊഉവ് ഡി കാന്റ് വാൻ HET വെര്ലന്ഗെന് ഗെദൊമിനെഎര്ദ് എന്നതിൽ ഇത് വാതിൽ HET ഗെവൊഎല് ൽ തെര്വിജ്ല്; en dat in ieder mens het nu overheersende lichaam-denken nader afgestemd is opéén van deze twee, overereenstemming ൽ met de sekse van het lichaam waarin zij functioneren. വെർ‌ഡർ‌ വേഡ് ആൻ‌ജെറ്റൂണ്ട്, ഡാറ്റ് അല്ലെ മെൻ‌സെലിജ്കെ റിലേഷൻ‌സ് അഫാൻ‌കെലിജ്ക് സിജാൻ‌ വാൻ‌ ഹെറ്റ് ഫംഗ്ഷനറൻ‌ വാൻ‌ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം-ഡെൻ‌കെൻ‌ ടസ്സെൻ‌ മന്നെൻ‌ എൻ‌ വ്രൊവെൻ‌.

മോഡേൺ സൈക്കോളജിൻ ജെബ്രൂയികെൻ ഹെറ്റ് വോർഡ് സീൽ ലിവർ നീറ്റ്, ഹോവെൽ ഹെറ്റ് അൽ ഈവാൻലാംഗ് ആൽ‌ജിമീൻ ടാൽ‌ഗെബ്രൂയിക്. ഡി റെഡെൻ‌ ഹൈർ‌വൂർ‌ ഡാറ്റ് അല്ലെസ് വാട്ട് ഗെസെഗ്ഡ് ഹെറ്റ് വെസെൻ‌, ഡി വെർ‌ക്കിംഗ് ഓഫ് ഹെറ്റ് ഡോയൽ‌ വാൻ‌ ഡി സിയൽ‌ ടെ ഒൻ‌ഡ്യൂഡെലിജ്ക്, ട്വിജ്ഫെലാക്റ്റിഗ് എൻ‌ വെർ‌വാരെൻ‌ഡ് ഗീവസ്റ്റ് ഓം ഡി വെറ്റെൻ‌ഷാപ്പെലിജ്കെ ബെസ്റ്റുഡറിംഗ് വാൻ‌ ഹെറ്റ് ഓണ്ടർ‌വെർ‌പ് ടെ റെക്റ്റ്വാഡിജെൻ. ഡാരോം ഹെബ്ബെൻ ഡി സൈക്കോളജിൻ ഡി ഡിയർലിജ്കെ മെഷീൻ വാൻ ഡി മെൻസ് എൻ ഹെറ്റ് ഗെഡ്രാഗ് ദർവാൻ അൾസ് ഹെറ്റ് ഓണ്ടർ‌വെർപ് വാൻ ഹൻ സ്റ്റുഡി ജീനോമെൻ. അൽ ലങ്കെ ടിജ്ഡ് എക്റ്റർ ഡി ഓപ്‌വാറ്റിംഗ് ഗാംഗ്‌ബാർ ആണ്, ഡാറ്റ് ഡി മെൻസ് സമൻ‌ഗെസ്റ്റെൽഡ് യുറ്റ് “ലിച്ചാം, സിയൽ എൻ ഗീസ്റ്റ്”. Niemand twijfelt eraan dat het lichaam een ​​dierlijk organisme is, maar over de geest en de ziel is er veel onenigheid en speculatie geweest. ഓവർ ഡെസ് ഓണ്ടർ‌വെർപെൻ ഡൈ വാൻ വിറ്റാൽ ബെലാങ് സിജാൻ, ഡിറ്റ് ബോക്ക് ഡ്യുഡെലിജ്ക് ആണ്.

Dit boek laat zien dat de levende ziel letterlijk een feit. Het toont aan dat het doel en het functioneren ervan van groot belang is het plan വാൻ ഹെറ്റ് സാർവത്രികമാണ്, en dat het onverwoestbaar. Er iets elementairs, een eenheid van een element എന്നിവയാണ് Er wordt uitgelegd dat de ziel een eenheid van de natuur. എൻ ഡാറ്റ് ഡെസ് ബ്യൂസ്റ്റെ, മാർ നീറ്റ് ഇന്റലിജന്റ് എന്റൈറ്റിറ്റ് ഹെറ്റ് വെർസ്റ്റ് ജിവോർഡേർഡ് ഈസ് വാൻ അല്ലെ ഈൻ‌ഹെഡൻ വാൻ ഡി നാച്ചൂർ, ഡൈ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം സമൻ‌സ്റ്റെല്ലെൻ: ഡി ഹൂഗ്സ്റ്റെ എലമെൻറെയർ ഐൻ‌ഹീഡ് ഇൻ ഡി ഓർഗാനിസറ്റി വാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം, ഡൈ ടോട്ട് ഡെസ് ഫങ്‌റ്റി ഒപെക്രെലോമെൻ functies die samen de natuur omvatten. അൾസ് ഡി സോം വാൻ അല്ലെ നാച്ചുറെവെൻ ഈസ് ഡെൻ ഈൻ‌ഹീഡ് ബെവോഗ്ഡ് ഓം ഓപ് ടെ ട്രെഡൻ അൾസ് ഡി ഓട്ടോമാറ്റിസ് മാനേജർ വാൻ ഡി നാച്ചൂർ ഇൻ ഹെറ്റ് മെക്കാനിസം വാൻ ഹെറ്റ് മെൻസെലിജ് ലിച്ചാം. ആൽ‌സ് സോഡാനിഗ് ഹെൽ‌പ് ഹെറ്റ് ഡി ഓൻ‌സ്റ്റെർ‌ഫെലിജ്കെ ഡൊനെർ ബിജ് എൽക്ക് ബെസ്റ്റാൻ‌ ഇൻ‌ ഈൻ‌ മെൻ‌സെൽ‌ജിക് ലിച്ചാം വാതിൽ‌ വാട്ട് ബെപാൾഡ് വേഡ് ഡോർ ഹെറ്റ് ഡെൻകെൻ വാൻ ഡി ഡൂണർ.

Deze eenheid wordt de adem-vorm genoemd. ഹെറ്റ് ആക്റ്റീവ് വീക്ഷണം വാൻ ഡി അഡെം-വോർം ഡി അഡെം ആണ്. ഡി അഡെം ഹെറ്റ് ലെവൻ, ഡി ഗീസ്റ്റ്, വാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം എൻ ഡൂഡ്രിംഗ് ഡി ഹെലെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഹെറ്റ് ആൻഡെർ വെയ്റ്റ് വാൻ ഡി അഡെം-വോർം, ഹെറ്റ് പാസീവ് വശം, ഹെറ്റ് മോഡലിന്റെ ഡി വോർം, ഹെറ്റ് പാട്രൂൺ, ഡി മാട്രിജസ്, വാർണാർ ഡി ഫിസീക്ക് സ്ട്രക്ചർ വേഡ് യുറ്റ്ഗെബ ow ഡ് ടോട്ട് ഐറ്റ്സ് സിച്ത്ബാർസ് എൻ ടേസ്റ്റ്ബാർസ് ഡോർ ഡി വെർക്കിംഗ് വാൻ ഡി അഡെം. Op deze manier vertegenwoordigen de tweepecten van de adem-vorm leven en vorm, waardoor er structuur kan bestaan.

Dus de bewering dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest betekent dat het menselijk lichaam bestaat uit grove materialie; dat de geest het leven van het lichaam is, de levende adem, de adem van het leven; en dat de ziel de internallijke vorm of het onvergankelijke model van de zichtbare structuur is. ഡി ലെവെൻഡെ സിയൽ ആണ് ദസ് ഡി ഈവിഗ്ദുറെൻഡെ അഡെം-വോർം ഡൈ ഹെറ്റ് മെൻസെലിജ്ക് ലിച്ചാം വാൻ വ്ലീസ് എൻ ബ്ലോഡ് വോർം ഗീഫ്റ്റ്, ഓണ്ടർ‌ഹ oud ഡ്, ഹെർസ്റ്റെൽറ്റ് എൻ ഒപ്‌നിയു ഒപ ou ട്ട്.

വാട്ട് ഡി സൈക്കോളജി ഹെറ്റ് ഓണ്ടർ‌ബ്യൂസ്റ്റെ എൻ ഹെറ്റ് ഓൺ‌ബ്യൂസ്റ്റെ ഹെഫ്റ്റ് ജെനോമെഡ്, വാൽറ്റ് ഓൻഡർ ഈൻ ബെപാൽഡെ ഫേസ് വാൻ ഹെറ്റ് ഫംഗ്ഷനറൻ വാൻ ഡി അഡെം-വോർം. De adem-vorm bestuurt het autonome zenuwstelsel, en doet dat ten gevolge van de indrukken die ze uit de natuur ontvangt. ഡി അഡെം-വോർം വെറിച്റ്റ് ഓക്ക് ഡി വില്ലെക്യൂറിഗെ ബെവെജിംഗെൻ വാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം, ഡൈ ഡോർ ഹെറ്റ് ഡെൻകെൻ വാൻ ഡി ഡൂനർ-ഇൻ-ഹെറ്റ്-ലിച്ചാം വേൾഡൻ വോർഗെസ്‌ക്രേവൻ. Op deze manier functioneert d adem-vorm als een buffer tussen de natuur en de onsterfelijke gast die in het lichaam verblijft: een autoaat die blindelings reageert op de invloeden van objecten en krachten van de natuur, en op het denken van en do.

Uw lichaam is letterlijk het resultaat van uw denken. Hoe gezond en ziek het ook is, u maakt het zo door uw denken en gevoel en verlangen. Uw huidige lichaam van vlees en bloed werkelijkheid een expressie van uw onvergankelijke ziel, uw adem-vorm. ഹെറ്റ് ഈസ് ദസ് ഈൻ എക്സ്റ്റീരിയോറിസാറ്റി, യുൻലിർജ്കെ വോർമിലെ ഈൻ വീർഗേവ്, വാൻ ഡി ഗെഡാച്ചെൻ വാൻ വെലെ ലെവൻസ്. ഹെറ്റ് ഈസ് സിച്ത്ബാർ വെർസ്ലാഗ് വാൻ യു ഡെൻകെൻ എൻ യു ഡോൺ എൻ ലേറ്റൻ അൾസ് ഈൻ ഡോനർ ടോട്ട്‌ ഓപ്‌ ഹെഡൻ. Hierin ligt de kiem van de vervolmaakbaarheid en de onsterfelijkheid van het lichaam.

 

ഹെറ്റ് ഈസ് ടെഗെൻ‌വുർഡിഗ് നീറ്റ് മീർ റാർ ഓം ടെ ഡെൻകെൻ, ഡാറ്റ് ഡി മെൻസ് ഈൻസ് ബ്യൂസ്റ്റ് ഓൻ‌സ്റ്റെർ‌ഫെലിജ് സാൽ വേൾ‌ഡെൻ; dat hij uiteindelijk weer een staat van volmaaktheid zal bereiken, die hij in eerste instantie വെർലോറൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അലർ‌ലി വോർ‌മെൻ‌ ആൽ‌ജിമീൻ‌ ഗാംഗ്‌ബാറിൽ‌ ഈൻ‌ ഡെർ‌ജെലിജ്കെ ലിയർ‌ അൽ‌ ബിജ്‌ന ട്വീഡ്യൂസെൻ‌ഡ് ജാർ‌ ആണ്‌ വെസ്റ്റൻ‌. ഡൈ പെരിയോഡ് ഹെഫ്റ്റ് ഡൈ സിച്ച് ഓവർ ഡി വെൽഡ് വെർസ്പ്രെയ്ഡ്, സോഡാറ്റ് ഹോണ്ടെർഡൻ മിൽ‌ജോനെൻ ഡൂണേഴ്സ് ഡൈ ഡോർ ഡി ഈവൻ ഹീൻ ഒപ്‌നിയൂവ് ഓപ് സിഡെൻ ഗെബോറൻ, ടെൻ‌കെൻസ് വീർ ഇൻ ആൻ‌റേക്കിംഗ് സിജാൻ ജെബ്രാച്ച് മെറ്റ് ഡിറ്റ് ഡെൻ‌കീൾഡ്, വാർ‌ഡോർ ഹെറ്റ് വെർ‌ട്രോവെഡ്. ഒൻഡാങ്ക്സ് ഹെറ്റ് ഫെറ്റ് ഡാറ്റ് എർ നോഗ് സ്റ്റീഡ്സ് കുതികാൽ വെയ്നിഗ് വാൻ ബെഗ്രെപെൻ വേഡ് എൻ എർ നോഗ് മൈൻഡർ ഓവർ വേഡ് നാഗെഡാച്ച്, എൻ ഹെറ്റ് ഡെൻക്ബീൽഡ് വെർഡ്രെയ്ഡ് ഓം ടെഗെമോറ്റ് ടെ കോമെൻ ആൻ ഡി ജിയോവലെൻസ് എൻ വെർലാൻജൻസ് വാൻ ആൻ‌ഡെറെൻ; en afgezien van het feit dat er vandaag de dag op verschillende manieren tegenaan gekeken wordt - onverschillig, lichtzinnig of met sentimentele eerbied -, maakt het denkbeeld deel uit van het algemene gedachtepatroon van de huidige me. geschonken wordt.

ഹെറ്റ് ഈസ് എച്ചെർ ഹീൽ ഗോയ്ഡ് മൊഗെലിജ്ക്, ഡാറ്റ് സോമിഗെ ബെവെറിംഗെൻ ഇൻ ഡിറ്റ് ബോക്ക് വ്രീംഡ് ഓഫ് സെൽഫ്സ് ഫാന്റാസ്റ്റിഷ് ആൻ‌ഡോയിൻ, ടോട്ട്‌ഡാറ്റ് എർ വോൾ‌ഡോണ്ടെ ഓവർ നാഗെഡാച്ച്. ബിജ്‌വൂർബീൽ‌ഡ്: ഡി ഓപ്‌വാറ്റിംഗ് ഡാറ്റ് വാൻ ഹെറ്റ് മെൻ‌സെലിജ് ലിച്ചാം ഈൻ‌ ഒൻ‌വർ‌ഗാൻ‌കെലിജ്ക്, ഈവിഗ് ലിച്ചാം ജെമാക്റ്റ് കാൻ വേൾ‌ഡെൻ; dat het lichaam kan worden geregenereerd en hersteld in een staat van volmaaktheid en eeuwig leven, waaruit de doener het lang geleden liet degenereren; en verder, de gedachte dat die toestand van volmaaktheid en eeuwig leven niet na de dood in ergens in een vaag hiernamaals te verdienen is, maar tijdens het leven in de മെറ്റീരിയൽ വെൽഡ്. ഡിറ്റ് കാൻ ഇൻ‌ഡെർ‌ഡാഡ് ഹീൽ‌ വ്രീംഡ് ആൻ‌ഡോൻ‌, മാർ‌ വണ്ണീർ‌ ഹെറ്റ് ഒപ്പ് ഇന്റലിജന്റ് മാനിയർ‌ വേഡ്ഡ് ഒണ്ടർ‌സോച്ച് സൽ‌ ഹെറ്റ് നീറ്റ് ഒൻ‌റെഡെലിജ്ക് ഓവർ‌കോമെൻ.

Dat het lichaam van de mens moet sterven, wel onredelijk. നോഗ് ഒൻ‌റെഡെലിജർ‌ ഡി ബെവറിംഗ്, ഡാറ്റ് മെൻ‌ അലീൻ‌ ഡോർ‌ ടെ സ്റ്റെർ‌വെൻ‌ ഈവിഗ് കാൻ‌ ലെവൻ‌. വെറ്റൻ‌ഷാപ്പേഴ്സ് ബെവെരെൻ ഡി ലാറ്റ്സ്റ്റെ ടിജ്ഡ്, ഡാറ്റ് എർ ഗീൻ റെഡെൻ ഈസ് വാരോം ഹെറ്റ് ലെവൻ വാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം നീറ്റ് വൂർ ഒൻ‌പെപാൽഡെ ടിജ്ഡ് കാൻ വേൾ‌ഡെൻ‌ വെർ‌ലെംഗ്ഡ്, ഹോവെൽ സിജ് നീറ്റ് ആൻ‌ഗെവൻ ഹോ ഡിറ്റ് വെർ‌വെസെൻ‌ലിജക്റ്റ് സ ou കുന്നെൻ വേൾ‌ഡെൻ. ഒൻ‌ഗെറ്റ്വിജ്ഫെൽഡ് സിജ്‌ൻ മെൻ‌സെലിജ്കെ ലിച്ചാമെൻ ആൽ‌റ്റിജ് വാട്ബാർ‌ വൂർ‌ ഡി ഡൂഡ് ഗുവെസ്റ്റ് Maar zij sterven gewoon omdat er geen redelijke poging is gedaan ze te regenereren. ഡിറ്റ് ബോക്കിൽ, ഹെറ്റ് ഹൂഫ്ഡ്സ്റ്റുക്കിൽ ഡി ഗ്രോട്ട് വെഗ്, wordt uiteengezet hoe het lichaam geregenereerd kan worden en in de oorspronkelijke staat van volmaaktheid kan worden gebracht als tempel voor het totale Drie-enig Zelf.

De seksuele kracht is een ander secretie dat door de mens opgelost moet worden. മരിക്കുക kracht zou eigenlijk een zegen moeten zijn. മാർ ഡി മെൻസ് മാക് ദാർ കുതികാൽ വാക് സിജ്ൻ വിജന്ദ് വാൻ, സിജ്ൻ ഡ്യുവൽ, ഡൈ അൾട്ടിജ് ബിജ് ഹെം ഈസ് എൻ വാരാൻ ഹിജ് നീറ്റ് കാൻ ഓട്സ്നാപ്പെൻ. ഡിറ്റ് ബോക്ക് ലാറ്റ് സിയാൻ ഹോ ഡൈ ക്രാച്ച് വാതിൽ ഹെറ്റ് ഡെൻകെൻ ജെബ്രൂയിക് കാൻ വേഡൻ അൾസ് ഡി ഗ്രോട്ടെ ക്രാച്ച് പത്ത് ഗോഡെ ഡൈ സീ ഹോർട്ട് ടെ സിജാൻ; hoe door begrip en zelfbeheersing het lichaam geregenereerd kan worden en iemands doelstellingen en idealen steeds verder verwezenlijkt kunnen worden.

ഐഡർ മെൻസ് ഈൻ ഡബ്ബെൽ മിസ്റ്ററി ആണ്: ഹെറ്റ് മിസ്റ്ററി വാൻ ഹെംസെൽഫ്, എൻ ഹെറ്റ് മിസ്റ്ററി വാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം വാരിൻ ഹിജ് സിച്ച് ബെവിന്റ്. ഹിജ് ഹെഫ്റ്റ് ഹെറ്റ് സ്ലോട്ട് വാൻ ഡിറ്റ് ട്വീഡ ou ഡി മിസ്റ്ററി, എൻ ഈസ് എർ ഡി സ്ലൂട്ടൽ ടോ. ഹെറ്റ് ലിച്ചാം ഹെറ്റ് സ്ലോട്ട് എൻ ഹിജ് ഈസ് ഡി സ്ലൂട്ടൽ ഹെറ്റ് സ്ലോട്ടിൽ. Een van de bedoelingen van dit boek is te vertellen, hoe u uzelf kunt begrijpen als de sleutel tot het secretie van uzelf; hoe u uzelf kunt vinden in het lichaam; hoe u uw ware Zelf als Zelfkennis kunt vinden en kennen; hoe u uzelf kunt gebruiken als de sleutel om het slot dat door uw lichaam gevormd wordt, te openen; en hoe u, het lichaam വഴി, ഡി മിസ്റ്ററീസ് വാൻ ഡി നാച്ചൂർ കുന്ത് യാചകൻ en കെന്നൻ. യു ബെഡിയന്റ് uw eigen lichaamsmachine, waarin u zich bevindt. Deze machine werkt met en reageert op de natuur. വാനീർ യു ഹെറ്റ് മിസ്റ്ററി ഒപ്ലോസ്റ്റ് വാൻ uzelf als de doener van uw Zelfkennis en de bediener van uw lichamelijke machine, bent u er gedetailleerd van op de hoogte dat de eenheden van uw lichaam fungeren als natuurwetten. ഡാൻ സുൽറ്റ് യു സോവൽ ഡി ബെക്കെൻഡെ അൾസ് ഡി ഒൺബെക്കെൻഡെ നാച്ചുറെവെറ്റൻ കെന്നൻ, എൻ ഇൻ സ്റ്റാറ്റ് സിജൻ ഓം ഇൻ ഹാർമോണി സമൻ ടെ വെർക്കൻ മെറ്റ് ഡി ഗ്രോട്ട് മെഷീൻ വാൻ ഡി നാച്ചൂർ, ഡി അഫ്‌സോണ്ടെർലിജ്കെ ലൈക്കാമെലിജ്കെ മെഷീൻ വാരിൻ യു സിച്ച് ബെവിന്റ്.

ഈൻ ആൻഡർ മിസ്റ്ററി ഡി ടിജ്ഡ് ആണ്. ഡി ടിജ്ഡ് സ്റ്റീഡ്സ് ആൻവെസിഗ് അൽസ് ഈൻ അല്ലെഡാഗ്സ് ഓണ്ടർ‌വെർപ് വാൻ ഗെസ്‌പ്രെക്ക്. Maar wanneer iemand daarover probeert na te denken en te zeggen wat het werkelijk is, wordt het iets abstracts en onbekends. Het biedt geen houvast, je krijgt er geen greep op, het ontglipt, ontsnapt en gaat het verstand te boven. ഹെറ്റ് ഈസ് നോഗ് സ്റ്റീഡ്സ് നീറ്റ് വെർക്ലാർഡ് വാട്ട് ഹെറ്റ്.

ഹൻ റിലേറ്റി ടോട്ട് എൽകാറിൽ, വാൻ ഗ്രോട്ട് ഗ്രോപെൻ ഈൻ‌ഹെഡന്റെ ഡി വെരാണ്ടറിംഗ് വാൻ ഐൻ‌ഹെഡൻ ആണ് ഡി ടിജ്ഡ്. Deze eenvoudige specificitie geldt overy en onder alle omstandigheden, maar moet worden overdacht en toegepast om die te kunnen begrijpen. De doener moet begrijpen wat tijd is, terwijl hij zich in wakende toestand in zijn lichaam bevindt. ആൻ‌ഡെരെ വെൽ‌ഡെൻ‌ എൻ‌ ടോസ്റ്റാൻ‌ഡെൻ‌ ലിജക്റ്റ് ഡി ടിജ് ടെ വെർ‌ചില്ലെൻ‌. വൂർ ഡി ബ്യൂസ്റ്റെ ഡോണർ ലിജക്റ്റ് ഡി ടിജ് അൾസ് ഹിജ് വാക്കർ ആണ് ആൻഡേഴ്‌സ് ഡാൻ വാനീർ ഹിജ് ഡ്രൂം, ടിജ്‌ഡെൻസ് ഡി ഡൈപ്പ് സ്ലാപ്പ്, ഒപ്പ് ഹെറ്റ് മൊമെന്റ് ഡാറ്റ് ഹെറ്റ് ലിച്ചാം സ്റ്റെർഫ്റ്റ്, ടിജ്‌ഡെൻസിന്റെ ഹെറ്റ് ഡോർലോപ്പൻ വാൻ ഡി സ്റ്റേഡിയ നാ ഡി ഡൂഡ്, ബിജ് ഹെറ്റ് വാച്ചൻ en geboorte van het nieuwe lichaam dat hij op aarde zal erven. Elk van die stadia kent een “In den beginne”, iets dat daarop volgt, en een eind. ഡി കിന്റർജാരെനിലെ ഡി ടിജ്ഡ് ലിജക്റ്റ് ടെ ക്രൂപെൻ, ഡി റെഗ്നെൻ ഇൻ ഡി ജ്യൂഗ്ഡ്, എൻ സ്റ്റീഡ്സ് സ്നെല്ലർ ടെ ഹൊലെൻ ടോട്ട് ആൻ ഡി ഡൂഡ് വാൻ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം.

ഡി ടിജ്ഡ് ഹെറ്റ് വെബ് വാൻ വെരാണ്ടറിംഗ്, ഡാറ്റ് ഗുവെൻ വേഡ് വാൻ ഹെറ്റ് ഈവിഗെ നാർ ഹെറ്റ് ആൻ വെരാണ്ടറിംഗ് ഒണ്ടർ‌ഹെവിജ് മെൻ‌സെലിജ്കെ ലിച്ചാം. ഹെറ്റ് വീഫ്ഗെറ്റോ വാരോപ്പ് ഹെറ്റ് വെബ് വേഡ് ഗുവെൻ, ഡി അഡെം-വോർം ആണ്. ഹെറ്റ് ലിച്ചാം-ഡെൻകെൻ ഡി മേക്കർ എൻ ബെഡിയനർ വാൻ ഹെറ്റ് വീഫ്ഗെറ്റോവ്, ഡി സ്പിന്നർ വാൻ ഹെറ്റ് വെബ് എൻ ഡി വെവർ വാൻ ഡി സ്ലൂയേഴ്സ് “വെർലെഡെൻ”, “ടോക്കാംസ്റ്റ്” ജെനോമെഡ് വേൾഡന്റെ “ഹെഡൻ” എന്നിവയാണ്. ഹെറ്റ് ഡെൻകെൻ മക്ത് ഹെറ്റ് വീഫ്ഗെറ്റോ വാൻ ഡി ടിജ്ഡ്, സ്പിന്റ് ഹെറ്റ് വെബ് വാൻ ഡി ടിജ്ഡ് എൻ വീഫ്റ്റ് ഡി സ്ലൂയേഴ്സ് വാൻ ഡി ടിജ്ഡാൻ en എൻ ഡിറ്റ് വേഡ് ഗെഡാൻ ഡോർ ഹെറ്റ് ലിച്ചാം-ഡെൻകെൻ.

 

BEWUSTZIJN ഒരു നല്ല രഹസ്യമാണ്, het grootste en geheimzinnigste van alle mysteries. Het word "Consciousness" (Bewustzijn) is unek; വൂർ ഡിറ്റ് ഇൻ ഹെറ്റ് എംഗൽസ് ഗെസ്മെഡെ വുഡ് ബെസ്റ്റാറ്റ് ഗീൻ ഗെലിജ്ക്വാർഡിഗെ ടേം ഇൻ ആൻഡേരെ ടാലെൻ. ഡി വാർഡെ എൻ ബെറ്റെകെനിസ് എർവാൻ സിജിൻ വാൻ ഹെറ്റ് ഗ്രൂട്ട്‌സ്റ്റെ ബെലാംഗ്, മാർ ഡാറ്റ് വേർറ്റ് നീറ്റ് ബെസെഫ്റ്റ്. ഡിറ്റ് ഈസ് ടെ സിയെൻ ആൻ ഡി മാനിയർ വാറോപ് ഹെറ്റ് വുഡ് വേർഡ് ഗെബ്രൂയിക്റ്റ്. ഓം എൻകെലെ അൽജെമെനെ വൂർബീൽഡൻ വാൻ ഡിറ്റ് വെർകീർഡെ ഗെബ്രൂയിക് ടെ ഗെവെൻ: ഹെറ്റ് ഈസ് ടെ ഹോറൻ ഇൻ യൂറ്റ്ഡ്രുക്കിൻഗെൻ അൽസ് "മിജൻ ബെവുസ്റ്റ്ജിൻ", എൻ "ഐമാൻഡ്സ് ബെവുസ്റ്റ്ജിൻ"; നാഷണൽ ബെവുസ്റ്റ്ജിൻ, മെൻസെലിജ്ക് ബെവുസ്റ്റ്സിജൻ, ലിക്കാമെലിജ്ക്, സൈക്കിഷ്, കോസ്മിഷ് എൻ ആൻഡേരെ വോർമെൻ വാൻ ബെവുസ്റ്റ്സിജൻ. En het wordt beschreven als normal bewustzijn, als groter en Dieper, hoger en lager, innerlijk en uiterlijk, en als volledig en gedeeltelijk bewustzijn. മെൻ ഹീഫ്റ്റ് ഹെറ്റ് ഓവർ ഹെറ്റ് ഓൺസ്റ്റാൻ വാൻ ബെവുസ്റ്റ്ജിൻ എൻ ഈൻ വെറണ്ടറിംഗ് വാൻ ബെവുസ്റ്റ്സിജൻ. Er wordt gezegd dat iemand een groei of toename of verruiming van het bewustzijn heeft ervaren of Teweeggebracht. Een veel voorkomend misbruik van het word is in uitdrukkingen als: het bewustzijn verliezen, bij bewustzijn blijven, weer tot bewustzijn komen, het bewustzijn ontwikkelen. എൻ വെർഡർ ഹോറൻ ഞങ്ങൾ അലർലെയ് സ്റ്റാറ്റൻ, നിവേവ്സ്, ഗ്രേഡൻ എൻ ടോസ്റ്റാൻഡൻ വാൻ ബെവുസ്റ്റ്സിജൻ എന്നിവയിൽ സംസാരിച്ചു. "Bewustzijn" എന്നത് te verheven om zo te worden gekwalificeerd, begrensd of bepaald ആണ്. മെറ്റ് ഹെറ്റ് ഓഗ് ഹൈറോപ്പ് മാക്റ്റ് ഡിറ്റ് ബോക് ഗെബ്രൂയിക് വാൻ ഡി ഉയിറ്റ്‌ഡ്രുക്കിംഗ് bewust zijn van, അധികം, of in. ടെർ വെർഡ്യൂഡെലിജ്കിംഗ്: അല്ലെസ് വാട്ട് ബെവസ്റ്റ് ഈസ്, ഈസ് ഓഫ് വെൽ ബെവസ്റ്റ് വാൻ bepaalde dingen, ofwel അധികം dat wat het, bewust ആണ് in een bepaalde mate van bewust zijn.

ബെവെസ്റ്റ്‌സിജൻ ഡി യുറ്റൈൻഡെലിജ്കെ, വെർകലിജ്ഖെയ്ഡ്. Bewustzijn is dat wat alle dingen bewust maakt. ഡിറ്റ് മിസ്റ്ററി ഡെർ മിസ്റ്ററീസ് ഗാറ്റ് ഓൻസ് ബെഗ്രിപ്പ് ടെ ബോവൻ. സോണ്ടർ ബെവസ്റ്റ്‌സിൻ കാൻ നീറ്റ്സ് ബ്യൂസ്റ്റ് സിജ്‌ൻ, സ ou നെയ്മണ്ട് കുന്നൻ ഡെൻകെൻ എൻ സ ou ഗീൻ എൻ‌കെൽ വെസെൻ, ഗീൻ എൻ‌കെലെ എന്റൈറ്റിറ്റ്, ക്രാച്ച് ഓഫ് ഐൻ‌ഹീഡ് കുന്നൻ ഫംഗ്ഷനർ‌. ടോച്ച് ഹെഫ്റ്റ് ബെവസ്റ്റ്‌സിൻ സെൽഫ് ഗീൻ ഫങ്ക്‌റ്റി. ഹെറ്റ് ഡൂറ്റ് ഹെലമാൽ ഐറ്റ്സ്; het is een aanwezigheid, overe. En deze aanwezigheid is er de oorzaak van, dat alle dingen bewust zijn in de mate waarin zij dat zijn. ഗീൻ or ർസാക്ക് ആണ് ബെവസ്റ്റ്‌സിൻ. ജെബ്രാക്റ്റ് വേൾഡൻ, ഗെബ്രൂയിക്റ്റ് വേൾഡൻ, ഒപ്പ് വാട്ട് വൂർ മാനിയർ ഡാൻ ook ഡോർ ഐറ്റ്സ് ബെൻ‌ലോയിഡ് വേൾ‌ഡെൻ‌ Bewustzijn is niet het resultaat van wat dan ook, en is ook niet van iets afhankelijk. ഹെറ്റ് കാൻ നീറ്റ് ടോനെമെൻ, അഫ്നെമെൻ, സിച് യുറ്റ്ബ്രൈഡൻ, വെർ‌റൈമെൻ, വെർ‌ന au വെൻ, ഒപ്പ് എനിജ് വിജ് വെറാൻ‌ഡെറൻ‌ ഓഫ് വേരിയറൻ‌. ഹൊവെൽ എർ ടാലോസ് ഗ്രേഡാറ്റീസ് സിജാൻ വാരിൻ ഐറ്റ്സ് ബ്യൂസ്റ്റ് കാൻ സിജ്ൻ, സിജാൻ എർ ഗീൻ ഗ്രേഡൻ വാൻ ബെവസ്റ്റ്‌സിജൻ: ഗീൻ നിവേസ്, സ്റ്റേഡിയ, ഫാസെൻ, വെൽ‌കെ വേരിയറ്റി ഡാൻ ook ക്കിന്റെ ഒണ്ടർ‌വെർഡെലിംഗെൻ. അല്ലെ ഡിൻ‌ജെൻ‌, വനാഫ് ഡി ഓറൻ‌ഹീഡ് വാൻ ഡി നാച്ചുറ് ടോട്ട് ആൻ‌ ഡി ഹൂഗ്‌സ്റ്റെ ഇന്റലിജന്റി. ബെവുസ്റ്റ്‌സിൻ‌ ഹെഫ്റ്റ് ഗീൻ‌ ഐജൻ‌ചാപ്പൻ‌, കെൻ‌മെർ‌കെന്റെ ക്വാലിറ്റൈറ്റൻ‌; het bezit niets, kan niet in bezit genomen worden. Bewustzijn kent geen begin en geen einde. ബെവുസ്റ്റ്സിജൻ ഐ.എസ്.

 

അൽ യു ലെവൻസിൽ ഓപ് ആർഡെ ബെന്റ് യു ഒപ്പ് നീറ്റ് നാഡെർ ടെ ഓംസ്ക്രിജ്‌വെൻ മാനിയർ ഒപ്പ് സോക്ക് ഗ്വെസ്റ്റ്, ഇൻ ഡി ഹൂപ്പ് ഐമാൻഡ് ഡൈ യു മിസ്റ്റെ ഓഫ് ഐറ്റ്സ് ഡാറ്റ് ഒന്റ്ബ്രാക്ക് ടെ വിൻ‌ഡെൻ. യു ഹെബ്റ്റ് ഹെറ്റ് വേജ് ജിയോവൽ ഡാറ്റ് യു ടെവ്രെഡെൻ എൻ വോൾഡാൻ സ z സിൻ, അൾസ് യു മാർ സ ou കുന്നെൻ വിൻ‌ഡെൻ‌ വർ‌ണാർ‌ ​​യു വെർ‌ലാങ്‌റ്റ്. Vage herinneringen van eeuwen her doemen op; het zijn de huidige gevoelens van uw vergeten verleden. സിജ് വെക്കൺ ഒൻ‌വർ‌മിജ്‌ഡെലിജ്ക് ഈൻ‌ സ്റ്റീഡ്‌സ് ടെരുഗെറെൻ‌ഡെ ലെവൻ‌സ്മോഹീഡ് ഒപ്പ്, ഈൻ‌ വെർ‌സാഡിഗ്ഡ് സിജാൻ‌ വാൻ‌ ഡി അൾ‌ട്ടിജ് മലെൻ‌ഡെ ട്രെഡ്‌മോലെൻ‌ വാൻ‌ എർ‌വാറിൻ‌ഗെൻ‌ എൻ‌ വാൻ‌ ഡി ലെഡിഗെയിഡ് എൻ‌ വ്രൂച്ചെലൂഷീഡ് വാൻ‌ മെൻ‌സെലിക്ക് ഹാൻ‌ഡെലെൻ‌. ഹെറ്റ് കാൻ സിജ്ൻ ഡാറ്റ് യു ഹെബ്റ്റ് ജെപ്രോബീർഡ് ഡാറ്റ് ജിയോവൽ ടെവ്രെഡെൻ ടെ സ്റ്റെല്ലൻ മീറ്റ് ഈൻ ഫാമിലി, ഈൻ ഹുവെലിജ്ക്, കിൻഡെറൻ, വ്രൊണ്ടെൻ; മീറ്റ് സാക്കെൻ ഡോൺ, റിജ്‌കോം, അവോൺ‌ടൂർ, ഹെറ്റ് ഡോൺ വാൻ ഒൻ‌ടെക്കിങ്കെൻ, ഹെറ്റ് ഹെബെൻ വാൻ റോം, ഗെസാഗ് എൻ മാച്ച് om ഓം ഹെറ്റ് പോലും വെൽക്ക് ആൻഡർ വെർബോർജൻ ഹാർട്ട്സ്വർലാഞ്ചൻ. മാർ നീറ്റ്സ് സിന്റുയിഗ്ലിജക്സ് കാൻ ഡൈ ഹങ്കറിംഗ് എച്റ്റ് സ്റ്റില്ലെൻ. De reden hiervoor is, dat u verdwaald bent - dat u een verloren geraakt, maar onafscheidelijk onderdeel van een bewust onsterfelijk Drie-enig Zelf വളഞ്ഞു. ഈവൻ ഗെലെഡൻ ഹെഫ്റ്റ് യു, അൾസ് ഹെറ്റ് ജിയോവൽ-എൻ-വെർലാൻജെൻ, ഹെറ്റ് ഡൊനെർ ഡീൽ, ഡി ഡെങ്കർ എൻ കെന്നർ ഡെലെൻ വാൻ യു ഡ്രൈ-എനിഗ് സെൽഫ് വെർലാറ്റെൻ. യു ആയിരുന്നു uzelf kwijt, omdat u uzelf, uw diepe verlangen en gevoel van verlorenheid niet kunt begrijpen zonder enig begrip te hebben van uw Drie-enig Zelf. Daarom hebt u zich soms eenzaam gevoeld. യു ബെന്റ് ഡി വെലെ റോളൻ വെർഗെറ്റൻ ഡൈ യു സോ വാക് അൾസ് പെർസൂൺ ഹെഫ്റ്റ് ഗെസ്പെൽഡ് ഇൻ ഡെസ് വെൽഡ്; en u bent ook de echte schoonheid en kracht vergeten, waarvan u zich bewust was toen u met uw denker en kenner in de Permanente Wereld. മാൻ യു വെർലാങ്‌റ്റ് അൾ‌സ് ഡൊനെർ‌ നാർ‌ ഡി ഹാർ‌മോണിഷെ വെരിൻ‌ഗിംഗ് വാൻ‌ യു ജിയോവൽ‌-എൻ‌-വെർ‌ലാൻ‌ജെൻ‌ ഇൻ‌ ഈൻ‌ വോൾ‌മാക്റ്റ് ലിച്ചാമിൽ‌, സോഡാറ്റ് യു സമൻ‌ മീറ്റ് യു ഡെങ്കർ‌ എൻ‌ കെന്നർ‌ ഡെലെൻ‌ വീർ‌ ഹെറ്റ് ഡ്രൈ-എനിഗ് സെൽ‌ഫ് ഡി ഡി പെർമനൻറ് വെറൽ‌ഡ് ബെൻറ്. “ഡി erfzonde” en “de zondeval” ന് മുകളിലുള്ള op dat vertrek gezinspeeld als gesproken wordt ആണ് aloude geschriften, het verlaten van een toestand en een wld waarin het u aan niets ontbreekt. ഡൈ ടോസ്റ്റാൻഡ് എൻ ഡൈ വെൽഡ് വാര്യൂട്ട് യു വെഗ്ഗെഗാൻ ബെന്റ്, കാൻ നീറ്റ് ഒഫ oud ഡെൻ ടെ ബെസ്റ്റാൻ; het kan opnieuw bereikt worden i niet na de dood, maar tijdens het leven.

യു ഹോഫ്റ്റ് സിച്ച് നീറ്റ് അല്ലെൻ ടെ വോലെൻ. യു ഡെങ്കർ എൻ കെന്നർ സിജാൻ ബിജ് യു. വാർ യു ook ബെന്റ്, ഈൻ ബോസിലെ ഒപ് ഈൻ ഓസിയാൻ, ഓൻ ഈൻ ബെർഗ് ഓഫ് ഈൻ വ്ലാക്റ്റെ, ഹെറ്റ് സോൺലിച്റ്റ് ഇൻ ഡി സ്കഡുവിൽ, ഈൻ മെനിഗെറ്റിലെ ഒപ്പ് ഈൻസാം പ്ലെക്ക്, യു വെർകെലിജ്ക് ഡെൻകെൻഡെ എൻ കെന്നെൻഡെ സെൽഫ് ബിജ് യു. Uw echte Zelf zal u beschermen voor zover u zich laat beschermen. യു ഡെങ്കർ എൻ കെന്നർ സിജ്ൻ ആൾട്ടിജ് വൂർബെറിഡ് ഓപ്പ് യു ടെറൂക്കീർ, ഹോ ലംഗ് യു എർ ഓവർ ഓവർ ഡൂറ്റ് ഓം ഹെറ്റ് പാഡ് ടെ വിൻ‌ഡെൻ എൻ ടെ വോൾഗൻ എൻ ഐൻഡെലിജ്ക് വീർ ബ്യൂസ്റ്റ് ബിജ് ഹെൻ തുയിസ് ടെ സിജാൻ അൾസ് ഹെറ്റ് ഡ്രൈ-എനിഗ് സെൽഫ്.

Intussen zal niets anders dan Zelfkennis u bevrediging kunnen schenken. യു, ഹെറ്റ് ജിയോവൽ-എൻ-വെർലാൻജെൻ, ബെന്റ് ഡി വെരാന്റ്വൂർഡെലിജ്കെ ഡൂനർ വാൻ യു ഡ്രൈ-എനിഗ് സെൽഫ്. En uit wat u tot uw bettemming hebt gemaakt moet u de twee grote lessen trekken, die uit alle levenservaringen getrokken moeten worden. Deze lessen zijn:

 

വാട്ട് ടെ ഡോൺ;
en
വാട്ട് നീറ്റ് ടെ ഡോൺ.

 

നെറ്റ് മാഗ് ഡെസെ നെറ്റ് നെറ്റ് സോവൽ ലെവൻസ് നെറ്റ് സോ സോനെൽ ലെറൻ അൾസ് യു വിൽറ്റ് - ഡാറ്റ് മൊയറ്റ് യു സെൽഫ് ബെസ്ലിസെൻ; maar in de loop van de tijd zult u die leren.