ചിന്തയും വിനാശവും എന്ന ഒരു സംക്ഷിപ്ത വിവരണംജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ്?

നിങ്ങളെയും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എങ്കിൽ; എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഭൂമിയിലുള്ളതെന്നും മരണശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും മനസിലാക്കണമെങ്കിൽ; ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, ചിന്തയും വിധിയും ഈ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പലതും.

ഈ പേജുകൾക്കുള്ളിൽ, റെക്കോർഡുചെയ്‌ത ചരിത്രത്തേക്കാൾ പഴയ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നു Cons ബോധത്തെക്കുറിച്ച്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യം, പ്രപഞ്ചത്തെ സ്വയം മനസിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും എന്നതാണ്. . . അതിനപ്പുറവും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശമല്ല ഈ പുസ്തകം. എന്തുചെയ്യണമെന്നും എന്തുചെയ്യരുതെന്നും സ്വയം നിർണ്ണയിക്കലാണ് ഓരോ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഒരു പ്രധാന പാഠമെന്ന് രചയിതാവ് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ആരോടും പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല; ഞാൻ എന്നെ ഒരു പ്രസംഗകനോ അധ്യാപകനോ ആയി കരുതുന്നില്ല. ”

ലോകമെമ്പാടും ഈ മഹത്തായ പ്രവൃത്തി എഴുതപ്പെട്ടെങ്കിലും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള താരതമ്യേന കുറച്ചുപേർ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വേലിയേറ്റം നമ്മൾ നേരിടുന്ന വ്യക്തിപരവും ആഗോളവുമായ വെല്ലുവിളികളുടെ അർഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനൊപ്പം പലപ്പോഴും വേദനയും കഷ്ടപ്പാടുകളും അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആ രചനയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ചിന്തയും വിധിയും തങ്ങളെത്തന്നെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സഹായിക്കാനായി ഒരു ബീക്കൺ വെളിച്ചമായി സേവിക്കുക.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി, വികാസം, വിശദാംശം എന്നിവയിൽ നിന്ന് രസകരവും രസകരവുമായ വായനക്കാരനും വായനക്കാരനുമായ രചയിതാവിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. രചയിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത് എന്നു പലരും ചിന്തിക്കും. ഈ മാസ്റ്റർപീസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന അസാധാരണ വിധത്തിൽ രചയിതാവിന്റെ മുൻകരുതലിലും പിൻവാങ്ങലിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പെർസിവൽ സമാഹാരങ്ങൾക്കായി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങി ചിന്തയും വിധിയും ശക്തമായ പ്രകാശത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നതായിരുന്നു, അവ ബോധമുള്ളവനാണെന്നായിരുന്നു. ബോധം മനസിലാക്കിയാൽ ഇത്രയും ബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് "അജ്ഞാതൻ" എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അനുഭവങ്ങൾ പെർസിവൽ പിന്നീട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഫോക്കസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ "യഥാർഥ ചിന്ത" എന്നു വിളിച്ചത് ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും അറിവ് നേടിയെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ഈ രീതിയിലൂടെയാണ് ആ പുസ്തകം എഴുതിയത്.

പെർസിവലിന്റെ എഴുത്തിൽ ഒരു ആധികാരികതയുണ്ട്, കാരണം ഇത് അനുമാനങ്ങൾ, സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനയുടെ അഭാവമാണ്. സത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണപ്രതിജ്ഞ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പാഴാക്കാറില്ല. എന്തിനാണ് മനുഷ്യവർഗത്തെന്നത് എന്നറിയാൻ എല്ലാ മാനുഷഹൃദയങ്ങളിലും ഉള്ള വാഞ്ഛയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്. ചിന്തയും വിധിയും പ്രകടമായതും സുശക്തവുമായ ലോകങ്ങളുടെ സമ്പൂർണത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അസാധാരണമായ വാചാലമായ വ്യവഹാരം; അതുപോലെ, അതിന്റെ വിമോചനം സന്ദേശം കണ്ടെത്തുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇത് ബാധകമാക്കാൻ കഴിയും.