ഇതിലേക്കുള്ള രചയിതാവിന്റെ മുൻകൂർ

ചിന്തയും വികാരവും
ഈ പുസ്തകം ബെനോണി ബി. ഗട്ടലിനെ എൺപതാം നൂറ്റാണ്ടിനും എട്ടു് നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇടവേളകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ, ചുരുങ്ങിയത് ഏതാനും പേജുകൾ ചുരുങ്ങിയത് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ആവർത്തനങ്ങളും സങ്കീർണ്ണതകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണ പേജുകൾ ഇല്ലാതാക്കി, ഞാൻ നിരവധി വിഭാഗങ്ങൾ, ഖണ്ഡികകൾ, പേജുകൾ എന്നിവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

സഹായമില്ലാതെ, എഴുതിയത് എഴുതപ്പെടുമോ എന്ന് സംശയം എനിക്കുണ്ട്, കാരണം ഒരേ സമയം ചിന്തിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഈ വിഷയം രൂപത്തിൽ രൂപമെടുക്കുകയും രൂപത്തിന്റെ ഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഉചിതമായ വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരം ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളണം. അതുകൊണ്ട്, താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള വിളിപ്പേരുകളും, നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെടാത്തതും, അവരുടെ നിർദേശങ്ങളും, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായവും, ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇവിടെയും അംഗീകരിക്കണം.

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കടമ ആയിരുന്നു. ചില അദ്ഭുത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ അർഥവും ഗുണവുമാണ് ഏറ്റവും മികച്ച വാക്കുകളും വാക്കുകളും കണ്ടെത്തുന്നതും മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അവബോധം പുലർത്തുന്നവരുമായി കാണിക്കുന്നതും. ആവർത്തിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒടുവിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

പല വിഷയങ്ങളും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പോലെ വ്യക്തമായി അല്ല, എങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആയിരിക്കണം, ഓരോ വായനയിലും മറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ നല്ലതു തോന്നി.

ആരോടും പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗകനെയോ അധ്യാപകനോ എന്നല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്. ഞാൻ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നല്ല, എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അതിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മഹത്വം, സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കുകയും വിടു മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യശരീരത്തിലുമുള്ള ബോധപൂർവവും അമർത്യവുമായ സ്വയത്തിന് വിചിത്രവും ഞെട്ടിക്കുന്നതുമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്താൻ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം വ്യക്തിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും.

ബോധപൂർവമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ ചിലതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ചിന്താക്കുറിപ്പിച്ച ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ എന്നെ പരിചയപ്പെടുവാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനും എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ വിശ്വാസങ്ങളുമായി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബിബ്ലിയോഗ്രഫി കൂട്ടിച്ചേർത്തില്ല കാരണം പ്രസ്താവനകളെ നിരാകരിക്കാൻ റഫറൻസൊന്നും നൽകുന്നില്ല. എന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ ചിലത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതോ വായിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ചും എന്റെ ചിന്തകൾ എനിക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് അജ്ഞാതരായിരിക്കണമെന്നു കരുതുക എന്നത് യുക്തിസഹമല്ല. അറിവുള്ളവർ എങ്കിലും അറിയുന്നില്ല; ഞാൻ രഹസ്യമായി ഒന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഘടനയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല. ഞാൻ കണ്ടെത്തിയവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഉറക്കത്തിൽ ഉണർന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴോ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും തനിക്ക് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ബഹിരാകാശം, വസ്തുക്കളുടെ ഘടന, ഭൗതിക ഘടന, ബുദ്ധി, സമയം, അളവുകൾ, ചിന്തകളുടെ രൂപവത്കരണം, പുറംചേർക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാവിയിൽ അന്വേഷണത്തിനും ചൂഷണത്തിനും വേണ്ടി . ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിയായ പെരുമാറ്റം മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം, കൂടാതെ ശാസ്ത്രവും കണ്ടുപിടിത്തവും അനിവാര്യമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നാഗരികത തുടരാം, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വ്യക്തിജീവിതവും സർക്കാരിന്റെയും ഭരണമായിരിക്കും.

എന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തിന്റെ ചില അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു രേഖാചിത്രം ഇതാ:

ഈ ഭൌതിക ലോകവുമായി ബന്ധമുള്ള എന്റെ ആദ്യകാല അനുഭവമാണ് റിഥം. പിന്നീട് എനിക്ക് ശാരീരിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ തോന്നിത്തുടങ്ങി, എനിക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ശബ്ദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ശബ്ദങ്ങളുടെ അർഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി; ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ, ഒന്നാമത്തേത് ഏതെങ്കിലും വാക്കിന്റെ അർഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്റെ തോന്നൽ വാക്കുകളുടെ വർണ്ണവും നിറവും നൽകി. ഞാൻ കാഴ്ചയുടെ വികാരവും വസ്തുക്കളും കാണാൻ കഴിയുന്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ രൂപങ്ങളേയും ദൃശ്യങ്ങളേയും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഏകദേശ ധാരണയിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു. കാഴ്ച, കേൾവി, രുചിക്കൽ, ഗന്ധം, ചോദ്യങ്ങൾ, മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു അപരിചിതമായ ലോകത്തിൽ ഞാനൊരു അപരിചിതനാകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ശരീരമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരാണോ ഞാൻ എവിടെ നിന്നോ, എവിടെ നിന്നോ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ആരോടും പറയാനാവില്ല. ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തവരുടേതല്ലാം അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ശരീരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി തോന്നി.

എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശരീരത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു, ദു sad ഖിതനായി. ആവർത്തിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല; തുടർച്ചയായ മാറ്റമുണ്ടെന്ന്; ഒന്നിന്റെയും സ്ഥിരതയില്ല; ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശിച്ചതിന്റെ വിപരീതമാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. കുട്ടികൾ "വിശ്വസിക്കുക" അല്ലെങ്കിൽ "നമുക്ക് അഭിനയിക്കാം" എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗെയിമുകൾ കളിച്ചു. കുട്ടികൾ കളിച്ചു, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വിശ്വാസവും ഭാവവും പ്രയോഗിച്ചു; താരതമ്യേന കുറച്ച് ആളുകൾ ശരിക്കും സത്യസന്ധരും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരുമായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ മാലിന്യമുണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകൾ നീണ്ടുനിന്നില്ല. പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നില്ല. ഞാൻ സ്വയം ചോദിച്ചു: നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതും മാലിന്യവും അസ്വസ്ഥതയുമില്ലാതെ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണം? എന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഉത്തരം നൽകി: ആദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയുക; നിങ്ങൾ‌ക്കാവശ്യമുള്ള ഫോം കാണുകയും സ്ഥിരമായി മനസ്സിൽ‌ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും ഇച്ഛിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അദൃശ്യമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ആ രൂപത്തിലേക്ക് ചുറ്റുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തോന്നി, ഒറ്റയടിക്ക് ശ്രമിച്ചുനോക്കി. ഞാന് തോറ്റു. പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അപമാനം തോന്നി, അധ ded പതിച്ചു, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു.

സംഭവങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ചും മരണം സംബന്ധിച്ച, ജനം ന്യായമായതായി തോന്നുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഭക്തിയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. ദൈവം അത് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. ലോകത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യശരീരത്തിനും ഒരു അമർത്യ ജീവനെ സൃഷ്ടിച്ചു; ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്ത ആത്മാവുകളെ നരകത്തിൽ ഇട്ട് നരകത്തിൽ തീയും ഗന്ധകവും കെടുത്തും. ഒരു വാക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല. ഒരു ദൈവമോ ലോകമോ ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ശരീരത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെന്നോ ചിന്തിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അസംബന്ധം തോന്നുന്നില്ല. ഒരു കരിങ്കുരംകൊണ്ടുള്ള എന്റെ വിരൽ ഞാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു; ആ ദേഹം കത്തിച്ചുകളയത്തക്കവിധം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷെ, ഞാൻ എന്ന പോലെ ബോധം വന്നു, മരിക്കാനല്ല, മരിക്കാനില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, അഗ്നിയും ഗന്ധവും എന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ആ കത്തുന്ന വേദന ഭയങ്കരമായിരുന്നു. എനിക്ക് അപകടമുണ്ടാകാം, പക്ഷെ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടില്ല.

'എന്തുകൊണ്ട്' അല്ലെങ്കിൽ 'എന്ത്', ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ മരണത്തെക്കുറിച്ചോ അറിയാൻ ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൻറെയും മരണത്തിൻറെയും രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനും നിത്യമായി ജീവിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ലോകം, രാത്രി, പക, ജീവൻ, മരണം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിച്ച ബുദ്ധിശാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രാത്രിയും പകലും ജീവനും മരണവും ആയിരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും, ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ജീവൻറെയും മരണത്തിൻറെയും രഹസ്യാത്മകതകൾക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് എന്നെ അറിയിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സിൻറെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻപോലും ഞാൻ വിചാരിക്കില്ല, കാരണം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവർ എന്നെ ബുദ്ധിഭ്രമമായി കരുതുന്നു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഏഴു വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു.

പതിനഞ്ചോ അതിലധികമോ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, അവർ വളരുകയും പുരുഷൻമാരോടും സ്ത്രീകളോടും, പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ കൗമാരത്തിലും, പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിലും ആയി മാറുകയും ചെയ്തു. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറി, പക്ഷെ എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ജ്ഞാനമുള്ളവരും, അറിഞ്ഞിരുന്നവരും, ജീവന്റെയും മരണത്തിൻറെയും രഹസ്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കുവേണ്ടിയാണോ? അവരുടെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. അവരെ കൂടാതെ, ലോകം സാധ്യമല്ല. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസിന്റെ മാനേജ്മെന്റോ തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഭരണകൂടവും ലോകത്തിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതെന്തെന്ന് ഒരു ദിവസം എന്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു. മടിയുമില്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു: നീതി എന്നത് ലോകം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, എന്റെ ജീവൻ അത് ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നുവെന്ന തോന്നലാണെങ്കിലും, എനിക്ക് സഹാനുഭൂതി അറിയാവുന്നതും, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്നതും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല.

അതേ വർഷം, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വസന്തകാലത്ത്, ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ഒരു പത്രം വായിച്ചു, മാഡം ബ്ലോവാറ്റ്സ്കി മഹാത്മസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കിഴക്കിൻറെ ജ്ഞാനികളുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു. ഭൂമിയിലെ ആവർത്തിച്ചുണ്ടായ ജീവിതത്തിൽ അവർ ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചു. ജീവന്റെയും മരണത്തിൻറെയും രഹസ്യങ്ങൾ കൈവശമുള്ളതുകൊണ്ടും അവർ മദാം ബ്ലാവാറ്റ്സ്കി ഒരു തിയോസസിക്കൽ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, അതിലൂടെ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. വൈകുന്നേരം ഒരു പ്രഭാഷണം നടക്കും. ഞാന് പോയി. പിന്നീട് ഞാൻ സൊസൈറ്റിയിലെ ശക്തനായ അംഗമായി. ജ്ഞാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അവർ വിളിച്ചിരുന്ന പേരുകളിൽ - എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയില്ല. ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിക്കും പ്രകൃതിയുടെ മാർഗനിർദേശത്തിനും മാർഗനിർദേശത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അന്തർലീനമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നതിന് വെറും തെളിവ് മാത്രമാണ്. അവരെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കഴിയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു. ഞാൻ ജ്ഞാനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിത്തീരുന്നതു കണ്ടു; എന്നാൽ തുടർന്നും ചിന്തിച്ചത്, യഥാർത്ഥ ജീവിതരീതി ആരൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നതൊന്നും അല്ല, മറിച്ച് ശരിയായിക്കൊള്ളാനും തയ്യാറാകുമെന്നും മനസിലാക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഗർഭംധരിച്ചിരുന്നതുപോലെ ഞാൻ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു; ഇനിമുതൽ എനിക്കു എഴുതു. എനിക്ക് അധ്യാപകയില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി അറിയാം. യഥാര്ത്ഥ 'ജ്ഞാനികൾ' എന്നതുകൊണ്ട്, ദ് റിയൽ ഓഫ് പെർമനൻസ് എന്ന കൃതിയിൽ ജൈത്രയാത്ര. എല്ലാ സമൂഹങ്ങളുമായി ഞാൻ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു.

നവംബർ നവംബർ മുതൽ ഞാൻ അത്ഭുതകരവും നിർണ്ണായകവുമായ അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു. തുടർന്ന്, വസന്തകാലത്ത്, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അസാധാരണമായ സംഭവം നടന്നത്. ഞാൻ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ XNUMTHTH അവന്യൂവിലെ 1892 സ്ട്രീറ്റ് മറികടന്നിരുന്നു. കാറും ആളുകളും തിരക്കി. വടക്കുകിഴക്ക് മൂലയിൽ കറക്റ്റോണിനു മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിനിടയിൽ, സൂര്യന്റെ മണ്ണിരകളെക്കാൾ പ്രകാശം എന്റെ തലയുടെ മധ്യത്തിൽ തുറന്നു. ആ നിമിഷത്തിൽ, നിത്യതയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. സമയം ഇല്ലായിരുന്നു. ദൂരം, അളവുകൾ തെളിവുകളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. യൂണിറ്റുകൾ ഘടിപ്പിച്ചതാണ് യൂണിറ്റുകൾ. പ്രകൃതിയുടെയും യൂണിറ്റുകളുടെയും ഇൻറലിജൻസ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ബോധവാനായി. അതിലും ദൂരത്തും അങ്ങനെ പറയാം, കൂടുതൽ ചെറുതും വലുതുമായ ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; വ്യത്യസ്ത തരം യൂണിറ്റുകളെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ചെറിയ ലൈറ്റുകൾ നിറഞ്ഞുകവിയുന്നു. വെളിച്ചം സ്വഭാവമല്ല; അവർ ലൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്റലിജൻസ്സ്, കൺസൈൻ ലൈറ്റ്സ്. ആ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ചാപലത്തെ അപേക്ഷിച്ച്, ചുറ്റുമുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞായിരുന്നു. എല്ലാ ലൈറ്റുകളിലും ഘടികാരങ്ങളിലും വസ്തുക്കളിലും ഞാൻ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കി. ആത്യന്തികവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തെ ഞാൻ ബോധവാന്മാരായി കണ്ടു. ഞാൻ ആവേശഭരിതരായില്ല, വികാരങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ. CONSCIOUSNESS വിവരിക്കുന്നതിനോ വിശദീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള വാക്കുകൾ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുന്നു. അതിശയകരമായ മഹദ്ത്വവും അധികാരവും ഓർഡറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാൻ വിഫലമാകുന്നത് ഞാൻ മനസിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമർത്ഥമായി. ഓരോ പതിറ്റാണ്ടിലും രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് രണ്ടു തവണ ഞാൻ ബോധം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ആദ്യ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ബോധവാനായിക്കാണുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു.

ബോധം എന്ന ബോധം എന്നത്, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളതും ശ്രദ്ധേയവുമായ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വാക്യമായി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകളുടെ ഗണം.

എല്ലാ യൂണിറ്റിലും ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവബോധത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഓരോ യൂണിറ്റും ബോധപൂർവമുള്ള ഈ ബിരുദത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തെ ബോധമുള്ളതാക്കുന്നു.

ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം പുലർത്തുന്നവർ അജ്ഞരായിരിക്കുന്നവരോട് 'അറിയപ്പെടാത്ത' വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ബോധവത്കരണം ബോധവാനായി അവനു കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാൻ അയാൾ ആ കടമയാകുന്നു.

ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം പുലർത്തുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യമാണ് ഏതൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതാണ്. ചിന്തയുടെ വിഷയത്തിൽ ബോധപൂർവ്വമായ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ നിയന്ത്രണം ചിന്തയാണ്. ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞാൽ, നാലു ഘട്ടങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്: വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക; ആ വിഷയത്തിൽ ബോധപൂർവമുള്ള ലൈറ്റ് നടത്തി; വെളിച്ചം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു; വെളിച്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു. വെളിച്ചം കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ വിഷയം അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ രീതിയിലൂടെ, ചിന്തയും വിധിയും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യം: മനുഷ്യശരീരത്തിൽ നാം ബോധപൂർവമായ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ബോധപൂർവമായ അമർത്യമായ ത്രിത്വത്തിന്റെ ത്രിപാഠഭാഗങ്ങൾ, സമയം, കാലത്തിനപ്പുറം, നമ്മുടെ മഹാനായ ചിന്തകൻ, സ്ഥിരതയുടെ ഭരണത്തിൽ; നാം മനുഷ്യശരീരത്തി ലുള്ള ബോധപൂർവമായ മനുഷ്യർ, നിർണായകമായ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ, മനുഷ്യന്റെയും ജനനതയുടെയും ജനന മരണത്തിന്റെയും പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെയും ഈ താൽക്കാലിക പുരുഷനാണെന്ന നിലയിൽ സ്ഥിരതയുടെ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മെത്തന്നെ നാടുകടത്തി. നമ്മൾ ഈ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഒരു സ്വയം ശ്വാസകോശസംബന്ധമായ ഉറക്കത്തിലേക്ക്, സ്വപ്നം കാണുന്നു. നാം ജീവനില്ലാത്തവരായി ജീവിപ്പാനും വീണ്ടും ജീവിപ്പാനും ഇടയാകും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുവരെ നാം തുടർന്നും ചെയ്യേണ്ടത്, നാം നമ്മെത്തന്നെ നിറുത്തലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെത്തന്നെ ഉയർത്തുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളെത്തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും, നമ്മുടെ ശരീരം പുനരുജ്ജീവിച്ച് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക - നമ്മൾ എത്തുന്ന സ്ഥിരമായ ഒരു ഭരണകൂടം നമ്മുടേത് ഈ ലോകത്തെ കൂട്ടിയിണക്കുന്നു, മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളല്ല കാണുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ബോധപൂർവ്വം നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും, നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങൾ നിത്യപരാധികാര നിർണയത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഇത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം പിന്തുടരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ രചനയിൽ ഈ കൃതിയുടെ കൈയെഴുത്തുക്കാരൻ പ്രിന്ററുമൊത്തുണ്ട്. എഴുതപ്പെട്ടവയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് കുറച്ചു സമയമൊന്നുമില്ല. നിരവധി വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ഞാൻ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളുടെ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ പേജുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, അർത്ഥവും അർഥവും , അതേ സമയം, ഈ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക. എന്നാൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഞാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഈ ജോലി അതിന്റെ തന്നെ യോഗ്യതയിൽ മാത്രം വിധികൽപിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ബൈബിളിൻറെ നഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും ഏദന്റെ മറന്നുപോയ പുസ്തകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു വാല്യം വാങ്ങി. ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേജുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ട്രിയൂൺ സെൽഫിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കുമ്പോൾ എത്ര വിചിത്രവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് ആശ്ചര്യകരമാണ്; മനുഷ്യ ഭ body തിക ശരീരത്തെ ഒരു പൂർണതയുള്ള, അമർത്യമായ ശാരീരിക ശരീരമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ "ദൈവരാജ്യം" എന്ന ശാശ്വത മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചും.

ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിനായി വീണ്ടും അപേക്ഷകൾ നടത്തി. ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പ്രസ്താവനകൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചില തെളിവുകൾ കൊടുക്കാനും, പുതിയനിയമത്തിലും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലും ഈ കണ്ടെത്തൽ കണ്ടെത്താനായേക്കാം എന്നതും ഒരുപക്ഷേ ശരിയായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചാൾസ് എക്സ്, ദൈവങ്ങൾ, അവരുടെ മതങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അഞ്ചാം ഭാഗം ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കും.

HWP

ന്യൂയോർക്ക്, മാർച്ച് 18

ആമുഖം തുടരുക