വേഡ് ഫൌണ്ടേഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുക

ഡൊണേഷനുകൾ

ലോകത്തിലെ ആളുകളിലേക്ക് പെർസിവൽ ബുക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ദൗത്യത്തിനായി നിങ്ങളുടെ സംഭാവന സഹായിക്കുന്നു. ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യു. പെർസിവാളിന്റെ മാനവികതയുടെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, ഈ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംഭാവന ഞങ്ങളുടെ സംഭാവനകളെ കൂടുതൽ ആളുകളുമായി പങ്കിടാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. വേഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇൻകോർപ്പറോടുള്ള എല്ലാ സംഭാവനകളും നികുതിയിളവ് മാത്രമാണ്.


നിങ്ങൾ മെയിൽ വഴി സംഭാവന ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഇതാണ്:

വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ, ഇൻക്.
ഒ ബോക്സ് ക്സനുമ്ക്സ
റോച്ചസ്റ്റർ, ന്യൂയോർക്ക്