വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ വീഡിയോകൾചിന്തയും വിധിയും, വഴി ഹാരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ, മനുഷ്യനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും കുറിച്ച് ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ പുസ്തകമായി പലരും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 70 വർഷത്തിലേറെയായി അച്ചടിയിൽ, മാനവികതയെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയ ആഴത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ അത് ഉജ്ജ്വലമായ വെളിച്ചം വീശുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ പേജിന്റെ ആദ്യ 3 പേജുകളുടെ ഓഡിയോ അവതരണം ഉൾപ്പെടുന്നു അവതാരിക പെർസിവാളിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ഒരു കാഴ്ച ചിന്തയും വിധിയും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു.ഹരോൾഡ് പെർസിവൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്ന ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവതിയായ, ചിന്തയും വിധിയും. ആ പേജുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരണമാണ് ഈ വീഡിയോ. ആദ്യ വ്യക്തി "ഞാൻ" ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സന്ദർഭമാണിത്. ഇത് മറ്റൊരിടത്തും കാണുന്നില്ല ചിന്തയും വിധിയും. പുസ്തകം സ്വന്തം കഴിവിൽ നിൽക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കരുതെന്നും താൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി പെർസിവൽ പ്രസ്താവിച്ചു.ചുവടെയുള്ള വീഡിയോയിൽ പൂർണ്ണമായ ഓഡിയോ ഉൾപ്പെടുന്നു അവതാരികആദ്യ അധ്യായം മുഴുവനും ചിന്തയും വിധിയും ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യു. പെർസിവൽ. ഈ വായന പതിനൊന്നാം പതിപ്പിൽ നിന്നുള്ളതാണ്.ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ചിന്തയും വിധിയും, ജോ, പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും അത് തന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചും തന്റെ ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു.