ചിന്തയും വിധി പുസ്തക അവലോകനവുംചിന്തയും വിധിയും

ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി പരിഗണിക്കുന്നു ചിന്തയും വിധിയും ഏതൊരു ഭാഷയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയതും മൂല്യവത്തായതുമായ ഒരു പുസ്തകം.
-ERS

എന്റെ മാത്രം സന്ദേശം ഒരു പ്രശസ്തൻ "നന്ദി". ഈ പുസ്തകം എന്റെ പാതയെ സ്വാധീനിച്ചു, എന്റെ ഹൃദയം തുറന്നു, എന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്നെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു! ചില മെറ്റീരിയലുകളുടെ സങ്കീർണത എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ മെറ്റീരിയലിൽ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അത് എന്റെ ആവേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഓരോ വായനയിലും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഹാരോൾഡ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് ആണ്, എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ കണ്ടുമുട്ടിയുള്ളത്ര ഭാഗ്യവാനല്ല. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾക്കായി സൗജന്യമായി ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷനു നന്ദി. ഞാൻ അനന്തമായി നന്ദിയുണ്ട്!
-JL

ഞാൻ ഒരു ദ്വീപിന് തീർന്നിറങ്ങുകയും ഒരു പുസ്തകം എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, അത് പുസ്തകമായിരിക്കും.
-ASW

ചിന്തയും വിധിയും ഇക്കാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരുന്ന സത്യവും അമൂല്യവുമായ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. അതിന്റെ ബൗദ്ധികവും ആത്മീയവുമായ സമ്പത്ത് അവ്യക്തമാണ്.
-LFP

പെർസിവൽസ് ചിന്തയും വിധിയും ജീവനെപ്പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ രേഖാമൂലമുള്ള വിവരങ്ങൾ തിരയാൻ ഏതെങ്കിലും അന്വേഷകന്റെ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കണം. അവൻ പറയുന്നതെന്തെന്ന് അവന് അറിയാം എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ തെളിയിക്കുന്നു. മതപരമായ ഭാഷയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഇല്ല. ഈ രചനയിൽ തികച്ചും അദ്വിതീയമായ, പെർസിവൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അറിയാമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം - മറ്റെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനേക്കാൾ തീർച്ചയായും. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം, അപ്പോൾ പെർസിവൽ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല. അത്തരമൊരു നിഗൂഢമായ വിഷയങ്ങൾ, ആദ്യപാപം, അപൂർവ്വമായ സങ്കല്പം, മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച, ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന നിരവധി അത്ഭുതകരമായ വിശദീകരണം. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ സ്പഷ്ടവും ആധികാരികവും അത്ഭുതകരവുമാണ്. ഓരോ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിനും വേണ്ടി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന വഴി വ്യക്തമാക്കും. ഏറ്റവും മഹത്തരമാകുന്നത് ദ റോസ്റ്റ് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ്. എല്ലാ മഹത്തായ കൃതികളും പെർസിവാൾ പോലെ മനസിലാക്കുന്നതും വിശദമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും വ്യക്തമാണ്. തീർച്ചയായും ഒരു കാര്യം: ചിന്തിക്കുന്നതും വിധി വായിച്ചതും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഭാവിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകൾ നീക്കിയിരിക്കും. തയ്യാറാകൂ!
-JZ

ഷേക്സ്പിയർ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണെന്നതുപോലെതന്നെ ചിന്തയും വിധിയും മാനവികതയുടെ പുസ്തകം.
-ഇം

തീർച്ചയായും ചിന്തയും വിധിയും നമ്മുടെ കാലത്തെ ഒരു പ്രത്യേകമായ വെളിപ്പാടാണ്.
-AB

വീതിയും ആഴവും ചിന്തയും വിധിയും വിശാലമാണ്, എങ്കിലും അതിന്റെ ഭാഷ വ്യക്തവും കൃത്യവും വിദ്വേഷവുമാണ്. ആ പുസ്തകം തികച്ചും യഥാർത്ഥമായതാണ്, പെർസിവൽ സ്വന്ത ചിന്തയിൽ നിന്ന് അത് ഉദ്ഭവിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് സമ്പൂർണ തുണിത്തരമായത്, അതുമാത്രമാണ്. അവൻ ഊഹിക്കുകയില്ല, അവൻ ഊഹിക്കുകയോ ഊഹിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അവൻ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയില്ല. യാതൊരു വാക്കും പറയാതെ തോന്നുന്നു, ഒരു വാക്കോ പരാമർശമോ ഇല്ല. പാശ്ചാത്യ വിസാം പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റു തത്ത്വങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും സമാന്തരമാവുകയും ഒരു വിപുലീകരണം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. പുതിയതും, നോവലും, അത് വെല്ലുവിളിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, വിധിന്യായാധിപനല്ല, സ്വയം നിയന്ത്രിക്കരുതെന്ന് വിവേകമതിയായിരിക്കില്ല, കാരണം പെർസിവാൾ വായനക്കാരന്റെ അപ്രത്യക്ഷതയിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് താത്പര്യമില്ല, കാരണം തന്റെ അവതരണത്തിന്റെ യുക്തി, സമയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. പെരിസാവിൾ വായിക്കുമ്പോൾ "ജ്ഞാനിയായ വചനത്തിൽ" ഹെയ്ൻഡേലിന്റെ ഹർജി തുല്യമായിരിക്കുമെന്നും: "വായനക്കാരൻ തന്റെ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രവൃത്തിക്കും പഠനത്തിനു ശേഷമോ പ്രശംസയോ അപകീർത്തിയോ ഉള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും നിഷേധിക്കുമെന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു."
-CW

പുസ്തകം വർഷത്തിന്റെയോ, നൂറ്റാണ്ടിന്റെയോ അല്ല, യുഗത്തിന്റെ കാലമാണ്. അതു ധാർമ്മികതയ്ക്ക് യുക്തിസഹമായ ഒരു അടിത്തറ പുറത്തുവിടുകയാണ്, മനുഷ്യർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നു.
-GR

ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ എഴുതിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ആശയങ്ങളും വിജ്ഞാനവും യുക്തിക്ക് കാരണമായി, സത്യത്തിന്റെ "റിംഗ്" ഉള്ളതായി പ്രസ്താവിച്ചു. HW പെർസിവൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു അജ്ഞാതമായ ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ്, അവന്റെ സാഹിത്യ സമ്മാനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പക്ഷപാതപരമായി അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ. ഞാൻ വായിച്ച പല സുപ്രധാനവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒടുവിൽ നിരവധി "ശുപാർശചെയ്ത വായന" ലിസ്റ്റുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപ്ലെയർ അഭാവത്തിൽ എനിക്ക് അതിശയമില്ല. തീർച്ചയായും അവൻ ചിന്താക്കുഴപ്പക്കാരുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രഹസ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഹാരോൾഡ് വാൽഡ്വിൻ പെർസിവൽ എന്ന പേരിൽ മനുഷ്യരുടെ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന, ആ അനുഗൃഹീത ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സന്തോഷകരമായ ഒരു പുഞ്ചിരിയും അതിമനോഹരവുമാണ്.
-LB

ചിന്തയും വിധിയും ഞാൻ വളരെക്കാലമായി തിരയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തിന് അപൂർവവും സ്പഷ്ടവും പ്രചോദനകരവുമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇത്.
-CBB

എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചിന്തയും വിധിയുംനമ്മുടെ അക്ഷരാഭ്യാസത്തോടെ നമ്മൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കടമകൾ എങ്ങനെ വളർത്തുന്നു.
-CIC

ചിന്തയും വിധിയും OK മണി അത് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.
-JB

മനശ്ശാസ്ത്രം, തത്ത്വചിന്ത, ശാസ്ത്രം, തത്ത്വചിന്ത, തത്ത്വചിന്ത, ബന്ധു ബന്ധമുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം കുറിപ്പുകൾ എടുത്ത്, ഇത്രയേറെ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ തേടുകയായിരുന്നു. ഞാൻ വസ്തുക്കളുമായി ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വാക്കുകൾ മാനസികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ഏറ്റവും പ്രകോപനപരവും ഞാൻ വായിക്കുന്ന വായനയുടെ സന്തോഷം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
-MBA

ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ആ പുസ്തകം തുറന്ന് വായിക്കണം, വായിക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു, അത് എനിക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റിനും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശക്തിയും നൽകുന്നു. സത്യമായും നമ്മൾ നമ്മുടെ വിധി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കുക. തൊട്ടിലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എത്ര വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതം ആയിരിക്കും.
-CP

വായനയിൽ ചിന്തയും വിധിയും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി, താഴേക്കിറങ്ങി, താത്പര്യമെടുക്കുന്നു. എത്ര പുസ്തകം! എന്താണ് പുതിയ ചിന്തകൾ (എനിക്കും) അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു!
-FT

ഞാൻ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ അത് ആയിരുന്നില്ല ചിന്തയും വിധിയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന പുരോഗതി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു.
-എഷ്

ചിന്തയും വിധിയും ഇതുവരെ എഴുതിയ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് എച്ച്ഡബ്ല്യു പെർസിവൽ. ഇത് പഴയകാല ചോദ്യങ്ങളായ ക്വോ വത്തിസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തിനാണ്? എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്? നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, പ്രവൃത്തികൾ, വസ്തുക്കൾ, സംഭവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിധി എന്ന് അവൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും ഈ വിചാരങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കും കാരണമാവുന്നു. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ "ചങ്ങല" എന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി ഒരു പെർസിവൽ നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു. നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നായകശില്പത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ, യഥാർഥ ചിന്തയെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്തരവും ഓർഡർ ഉണ്ട്. അവൻ താൻ ഒരു പ്രസംഗകനോ അധ്യാപകനോ അല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു, പക്ഷേ ഇന്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഓർഡർ ആൻഡ് പരോസിന്റെ ഒരു പ്രപഞ്ചം. മെറ്റഫിസിക്കൽ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ലഭ്യമായ വ്യക്തമായതും ലഘുവിവരണവുമായ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും പ്രചോദനവും പ്രചോദനവും!
-SH

ഒരിക്കലുമില്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ സത്യാന്വേഷിയായി ഞാൻ തീർന്നിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ വളരെയധികം ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനോപദേശങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിന്തയും വിധിയും.
-ജെ.എം.

ചിന്തയും വിധിയും എന്നെ വളരെ അത്ഭുതകരമാണ്. അത് എനിക്ക് നല്ല ഒരു ലോകം തന്നെ. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ യുഗത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് തീർച്ചയായും.
-RLB

വ്യക്തിപരമായി, ഞാൻ ജ്ഞാനം-ആഴമേറിയ മനസ്സിലാക്കൽ-അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്പഷ്ടവും സ്പഷ്ടമായ വിവരങ്ങളും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിന്തയും വിധിയും എച്ച്.ഡബ്ല്യൂ പെർസിവൽ വിലയുടെ പരിധിക്കപ്പുറം. പെർസിവാളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ലോകത്തിലെ മതാധികാരികളേക്കാൾ മഹത്തായ എഴുത്തുകാരുടെ അത്രയും കടന്നാണിത്. എന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, 50 വർഷത്തെ ഗവേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. വെസ്റ്റേൺ തത്ത്വചിന്തയുടെ പിതാവും, സെൻ ബുദ്ധമതം (എതിർഭാഗം) പെരിസാവലിനു സമീപമുള്ള എവിടെയും വരുന്നു. അവൻ പൂർണ്ണമായും പൂർണമായും ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
-GF

പെർസിവൽ തീർച്ചയായും 'മൂടുപടം കുത്തിക്കഴിഞ്ഞു', അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നു. ഞാൻ ഈ പുസ്തകം കൈമാറിയപ്പോൾ ഒരു ജാഗ്രത ജാക്കറ്റിനെയോ ബിനെയറിനെയോ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.
-AEA

ഈ പുസ്തകം ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ ഈ വമ്പിച്ച ലോകത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല, അത് ഒരു വലിയ തിരക്കിൽ എന്നെ തെറിപ്പിച്ചു.
-ആർ

ചിന്തയും വിധിയും വൈവിധ്യമാർന്ന മെറ്റീഹൈസിക്കൽ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ മികച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം ആണ്, അത് ഒരു വിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. എന്റെ ഉപദേഷ്ടാവിലും എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും ഞാൻ അത് തുടരുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.
-എൻ. എസ്

ഞാൻ വർഷങ്ങളായി പല വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മനുഷ്യന് അത് ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ എങ്ങനെ അറിയാമെന്നും അത് ജീവന്റെ സമ്പന്നമായ ഒരു നെയ്ത്തുണ്ടെന്നും നമ്മൾ ആരാണെന്നോ ഉള്ളതല്ല.
-WF

തത്ത്വചിന്തയിലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഡസൻ സമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റിയുള്ള എന്റെ വിപുലമായ വായനകളെക്കുറിച്ചും എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല ചിന്തയും വിധിയും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയവും, ഏറ്റവും സമഗ്രവുമായതും, അസാധാരണമായതുമായ കാഴ്ചപ്പാട് പുസ്തകമാണ്. മറ്റു ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ വേർതിരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം നിലനിർത്തുവാനുള്ള ഒരൊറ്റ വോളിയമാണിത്.
-അയാം

ഞാൻ വായിച്ചു ചിന്തയും വിധിയും രണ്ടു തവണ ഇപ്പോൾ അത്തരം ഒരു വലിയ പുസ്തകം വാസ്തവത്തിൽ നിലവിലുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
-JPN

കഴിഞ്ഞ പല ദശാബ്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും വിശാലമായ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും ആശങ്കാകുലരായ വിവിധ സ്കൂളുകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങി. വളരെ കുറച്ചു സ്കൂളുകളും പഠനങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചു, മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ വിധിയെക്കുറിച്ചും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ദിവസം ഞാൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞു ചിന്തയും വിധിയും.

-RES

ഒരു മാനസിക ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ, മിസ്റ്റർ പെർസിവലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല ആശയക്കുഴപ്പത്തിലുമുള്ള വ്യക്തികളെ സൌഖ്യമാക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
-JRM

എന്റെ ഭർത്താവും ഞാനും രണ്ടുദിവസവും തന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നടക്കുന്നത്, ഉള്ളിൽ നിന്നോ അല്ലാതെയോ, സത്യത്തിന്റെ സങ്കൽപ്പങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും എന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ ഞാൻ നടക്കുന്നുവെന്ന തോന്നൽ അയാളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. കുലുക്കമുള്ള അടിത്തറകൾ ഭീതിയില്ലാതെ ശാന്തമായി തീരുന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചിന്തയും വിധിയും ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തകം.
-CK

ഞാൻ വായിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തകം; വളരെ അഗാധവും അത് ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നു. ചിന്ത ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും മാതാവാണെന്ന് ബുദ്ധൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞു. വിശദമായി വിശദീകരിക്കാൻ ഈ പുസ്തകത്തേക്കാൾ മികച്ചതായി ഒന്നുമില്ല. നന്ദി.

—WP

നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ രണ്ടു ഉദ്ധരണികളും പല തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, "നിന്റെ സകല സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും, മനസിലാക്കുക,", "മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെത്തന്നെ അറിയുന്നു." ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യു പെർസിവൽ
-വൈ