പെർസിവൽ പുസ്തകങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സ്‌നേഹം, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം, വിശാലമായ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിവ കാരണം പലരും വേഡ് ഫ Foundation ണ്ടേഷനിൽ അംഗങ്ങളായി. മറ്റ് ചില ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുരു, അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ധ്യക്ഷാധികാരം ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യവും പ്രതിബദ്ധതയും ലോകജനതയെ അറിയിക്കുക എന്നതാണ് പെർസിവലിന്റെ മികച്ച മാസ്റ്റർപീസ്, ചിന്തയും വിധിയും, കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളും. അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ സ്വയംഭരണത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് one സ്വന്തം ആന്തരിക അധികാരത്തെ വിശ്വസിക്കാനും അതിൽ ഏർപ്പെടാനും പഠിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡായി പെർസിവൽ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് കഴിയും.അംഗത്വം ഓപ്ഷനുകൾ


വേഡ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പിന്തുണയാണെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ ത്രൈമാസിക മാസിക, വാക്ക് (സാമ്പിൾ മാഗസിൻ), കൂടാതെ പെർസിവൽ ബുക്കുകളിൽ ഒരു എൺപതു% ഡിസ്കൌണ്ട്.പഠന വിഭവങ്ങൾ
പെർസിവാളിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പഠനത്തെ വേഡ് ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ത്രൈമാസ മാസികയായ വേഡ് വഴി, പഠനത്തിന്റെ വിവിധ വഴികളെക്കുറിച്ച് വായനക്കാരെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇടം സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരാൾ വേഡ് ഫ Foundation ണ്ടേഷനിൽ അംഗമാകുമ്പോൾ, ഈ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാസികയിലൂടെ ലഭ്യമാണ്:

മറ്റുള്ളവരുമായി പഠിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള ഞങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക.

വേഡ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നുള്ള സഹായം സമൂഹത്തിൽ പഠനം ഗ്രൂപ്പുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയോ സംഘടിപ്പിക്കുകയോ വേണം.

ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഖണ്ഡിക, ഒരു ചടങ്ങിൽ ഒരു പടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസം എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു പരമ്പരയുടെ ഭാഗമാണ് ഭൂമിയിലെ ഒരു ജീവിതം. ഭൂമിയിൽ ഒരൊറ്റ ജീവിതത്തിന്റെ യാദൃശ്ചികത, മനുഷ്യന്റെ അസാധാരണമായ പിഴവുകളാണ്.HW പെർസിവൽ